Keh­tes­ta­ti Raa­si­ku suu­re aren­du­se pla­nee­ring

879

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus keh­tes­tas Est­ra kin­nis­tu de­tail­p­la­nee­rin­gu, mil­le val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas mais 2016. Pla­nee­rin­gu­ga on ka­van­da­tud Raa­si­ku­le Te­ha­se tee ja jõe va­he­li­se­le 7,7 hek­ta­ri suu­ru­se­le ala­le luua Pos­ti­tõl­la ela­muk­var­tal. Kok­ku ra­ja­tak­se sin­na 211 ela­muü­hi­kut – kor­ter-, ri­da- ja paa­ris­ma­ju. Aren­da­ja on OÜ Pal­la­mer, kes on tööd ka­van­da­nud kol­me etap­pi, suu­rem osa ela­mis­pin­du on plaa­nis väl­ja ehi­ta­da esi­me­ses eta­pis. Kui pla­nee­ring viiak­se el­lu, on te­gu Raa­si­ku suu­ri­ma aren­du­se­ga, mär­kis val­la­va­nem And­re Sepp.