Keh­ras tu­leb tea­vi­tus­kam­paa­nia koer­te ja kas­si­de oma­ni­ke­le

978

Keh­ra päe­val ja­ga­tak­se koer­te-kas­si­de oma­ni­ke­le in­fot, või­ma­lik on loo­mi re­gist­ree­ri­da, kii­bis­ta­da ja vakt­si­nee­ri­da.

Ani­ja Lü­li­ti 14. ap­ril­lil toi­mu­nud te­ge­vus­päe­val olid Keh­ras mõt­te­tal­gud koer­te ja kas­si­de pi­da­ja­te­le. Paa­ri­tun­ni­se aru­te­lu tu­le­mu­se­na jõu­dis mõ­ne­liik­me­li­ne selts­kond ot­su­se­ni viia 26. mail toi­mu­val Keh­ra päe­val koe­ra ja kas­sio­ma­ni­ke seas lä­bi tea­vi­tus­kam­paa­nia.

Mõt­te­tal­gu­te eest­ve­da­ja Kaie Un­te­ra sel­gi­tas, et tal en­dal küll ko­du­loo­ma po­le, kuid kas­sid-koe­rad meel­di­vad vä­ga. Ani­ja Lü­li­ti­le ajen­das te­da oma ideed esi­ta­ma pea­mi­selt mu­re, et suu­rem osa loo­mao­ma­ni­kest ei pea va­ja­li­kuks oma lem­mi­ku­te jä­relt ko­ris­ta­da.

„Kurb on vaa­da­ta, kui koe­rad tee­vad väl­ja­hei­ted kor­ter­ma­ja­de us­te et­te, kuid oma­ni­kud neid ei ko­ris­ta. Kõi­ge hul­lem on ke­va­del, kui lu­mi hak­kab su­la­ma. Rää­ki­ma­ta sel­lest, et kas­sid si­ris­ta­vad tre­pi­kot­ta. Mõ­ni la­seb kas­si liht­salt ko­ri­do­ri, või saa­dab õue, kui ise ko­dust lah­kub. Aga kee­gi tei­ne tu­leb sa­mal ajal ko­ju ja kass lip­sab tre­pi­kot­ta, kus on tun­de,“ rää­kis ta.

Kaie Un­te­ra soov on, et ini­me­sed hak­kak­sid aru saa­ma – igaüks peab oma loo­ma eest hoo­lit­se­ma ning et ko­du ei lõ­pe kor­te­riuk­se­ga.
Mõt­te­tal­gu­te tei­ne ak­tiiv­ne lii­ge Kris­ti Huu­si on koe­ra­oma­nik. Te­ma läks mõt­te­tal­gu­te­le et­te­pa­ne­ku­ga, et Keh­ras­se ra­ja­taks koer­teae­dik, kus oma­nik võib las­ta koe­ra rih­ma ot­sast lah­ti.

Ees­ki­ri ava­li­kuks, loo­mad re­gist­ris­se
Kaie Un­te­ra tõ­des, et Ani­ja val­lal on vä­ga hea koer­te, kas­si­de ja teis­te lem­mik­loo­ma­de pi­da­mi­se ees­ki­ri, kuid sel­lest po­le ka­su, kui ini­me­sed se­da tea ega täi­da. Näi­teks on eeskirjas öel­dud, et kõik koe­rad tu­leb re­gist­ree­ri­da val­la re­gist­ri­pi­da­ja juu­res, ava­li­kus ko­has lii­ku­des pea­vad koe­rad ole­ma ja­lu­tus­rih­ma ot­sas või kand­mis­va­hen­dis, oma­nik peab oma loo­ma väl­ja­hei­ted ko­ris­ta­ma.

„Poo­le­teise aas­ta jook­sul olen näi­nud kah­te-kol­me pe­re­meest, kes oma koe­ra jär­elt ko­ris­ta­vad, kui­gi meil on nii ki­le­ko­ti- kui prü­gi­kas­tid,“ sõ­nas Kris­ti Huu­si.

Ta te­gi mõt­te­tal­gu­tel osa­le­nud kesk­kon­nas­pet­sia­list Ast­rid Pro­me­ti­le et­te­pa­ne­ku, et ki­le­ko­ti­kon­tei­ne­reid täi­de­taks sa­ge­da­mi­ni, ku­na tihti on need tüh­jad.

Veel soo­vi­sid Kaie Un­te­ra ja Kris­ti Huu­si, et lem­mik­loo­ma­de pi­da­mi­se ees­kir­ja olu­li­se­mad punk­tid trü­ki­taks väl­ja nii ees­ti kui ve­ne kee­les ja pan­daks kõi­gi kor­ter­ma­ja­de tre­pi­ko­da­de sten­di­de­le.

Kui pal­ju koe­ri ja tei­si loo­mi võib ol­la Ani­ja val­las re­gist­ree­ri­tud, ei osa­nud kesk­kon­na­spet­sia­list öel­da.

„Koer­te re­gist­ree­ri­mi­ne on ko­hus­tus­lik, teis­te lem­mik­loo­ma­de re­gist­ree­ri­mi­ne soo­vi­tus­lik,“ lau­sus ta.

Kris­ti Huu­si rää­kis, et kui pool­teist aas­tat ta­ga­si võt­tis koe­ra, uu­ris val­la­va­lit­su­sest ning sai blan­ke­ti loo­ma re­gist­ree­ri­mi­se koh­ta, kuid see on se­ni ta­ga­si saat­ma­ta: „Oma mu­ga­vu­sest jäi see te­ge­ma­ta, kuid mi­nult ei ole ka kü­si­tud ega kont­rol­li­tud, kas olen oma koe­ra re­gist­ree­ri­nud. Olen ka tut­vus­ring­kon­nas uu­ri­nud ja mit­te kee­gi po­le oma kas­si ega koe­ra re­gist­ree­ri­nud.“

Loo­maarst Ain Ze­reen lau­sus, et Ani­ja val­la loo­ma­de re­gis­ter po­le se­ni lii­tu­nud üle-ees­ti­lis­te amet­li­ke re­gist­ri­te­ga. Lei­ti, et see on va­ja­lik – kui näi­teks Ani­ja val­la koer, kes on ko­dust lah­ti pää­se­nud, jook­seb Kuu­sa­lu val­da, ei ai­ta kae­la­rih­mal olev Ani­ja val­la re­gist­ree­ri­mis­num­ber ik­ka­gi te­ma oma­nik­ku tu­vas­ta­da.

Mõt­te­tal­gu­tel sün­dis idee viia va­ba­taht­li­ke ning val­la­va­lit­su­se koos­töös tä­na­vu­sel Keh­ra päe­val lä­bi koer­te ja kas­si­de oma­ni­ke­le mõel­dud tea­vi­tus­kam­paa­nia. Sel­gi­ta­tak­se koer­te-kas­si­de pi­da­mi­se ees­kir­ja ning saaks ka ko­ha­peal täi­ta blan­ket­te loomade re­gist­ree­ri­mi­seks. Plaan on pa­lu­da ap­pi tea­vi­tus­tööd te­ge­ma val­la noor­te­ko­gu liik­med. Ain Ze­reen lu­bas tul­la Keh­ra päe­va­le soo­vi­ja­te loo­mi kii­bis­ta­ma ja vaktsineerima. Kiip aitab näi­teks siis, kui loom kaob või va­ras­ta­tak­se, ja vajalik kui min­na loo­ma­ga tei­se rii­ki. Vaktsineerimine kaitseb looma haiguste eest.

„Ole­me vä­ga met­sa­ri­kas vald ja meil on pal­ju mets­loo­mi. Ke­va­de­ti lii­gu­vad loo­mad met­sast ka asu­la­tes­se, nen­de­ga koos tu­le­vad hai­gu­sed. Mit­te ai­nult ma­ru­taud, vaid ka kärn­tõ­bi on kõ­vas­ti le­vi­ma ha­ka­nud,“ mär­kis Ain Ze­reen.

Ast­rid Pro­met lu­bas uu­ri­da, kas ja ku­hu oleks või­ma­lik te­ha Keh­ras koer­teae­dik, kus koe­rad võik­sid ol­la il­ma rih­ma­ta, mil­li­sed on tin­gi­mu­sed sel­le ra­ja­mi­seks ning kui pal­ju see võiks maks­ma min­na.

Eelmine artikkelKodu­loo­la­ne VAI­NO NAPP aval­das uue raa­ma­tu – mis ühen­dab Pi­ka­ve­ret Krim­mi ja Pe­ter­bu­ri­ga
Järgmine artikkelAeg­vii­du kerg­liik­lus­tee ehi­tab Ta­ris­ton