Keh­ras pool sa­jan­dit ta­ga­si te­gut­se­nud bänd tu­leb taas la­va­le

1221
Keh­ra an­sam­bel Elu­rõõm 50 aas­tat hil­jem: TIIT IVAR­SOO, RAN­DO NI­KO­PEN­SIUS, VAL­TER JÜR­NA, LEO SOO, AND­RES KIIP­LI, TU­VE JAA­NUS, KA­LEV MÄEORG ja TÕ­NU ÕI­GE, pil­dilt puu­dub Ser­gei Ra­dio­nov.

Lau­päe­val, 17. au­gus­til män­gib Keh­ra rah­va­ma­jas an­sam­bel Elu­rõõm, mil­le moo­dus­ta­sid 50 aas­tat ta­ga­si ko­ha­li­kud koo­li­poi­sid.

Ke­va­del said Keh­ras kok­ku üle 60aas­tased me­hed, kes noo­rus­põl­ves män­gi­sid tant­su­muu­si­kat pea­le koo­li­pi­du­de ka Keh­ra te­ha­se ja sov­hoo­si klu­bi­des. Ku­na bän­di Elu­rõõm loo­mi­sest saab 50 aas­tat, ot­sus­ta­ti juu­be­liks taas kor­raks kok­ku tul­la.

Mai­kuust ala­tes on küm­me­kond meest käi­nud Keh­ras en­di­se an­samb­li ühe liik­me Val­ter Jür­na juu­res proo­ve te­ge­mas. Koos te­ma­ga on enam-vä­hem kord nä­da­las har­ju­ta­nud Elu­rõõ­mu asu­ta­jad Tu­ve Jaa­nus, Leo Soo, And­res Kiip­li ja Ran­do Ni­ko­pen­sius ning hil­jem eri ae­ga­del an­samb­lis män­gi­nud Tiit Ivar­soo, Tõ­nu Õi­ge ja Ser­gei Ra­dio­nov. Nei­le on toeks Ka­lev Mäeorg – selts­kon­na ai­nus mees, kes käib siia­ni esi­ne­mas.

Suur ees­ku­ju – The Beat­les
„Oli biit­li­te aeg, kui kuu­la­si­me lin­te ja hak­ka­si­me pil­le näp­pi­ma,“ mee­nu­tab And­res Kiip­li.
Leo Soo li­sab, et pun­te oli Keh­ras sel ajal pä­ris pal­ju, ehk viis-kuus. Pea­mi­selt õpi­ti ma­ki­lin­te kuu­la­tes, kuid te­ha­se klu­bis näi­tas üks ve­ne mees väi­ke­se ra­ha eest pois­te­le ki­tar­ri­duu­re et­te: „Ka Tui­kas (Tu­ve Jaa­nus – toim) ju­ba üht-teist tea­dis ja õpe­tas, ta oli sel­leks ajaks ju­ba äss, män­gis va­na­de mees­te pun­dis Ri­vaal. Käi­si­me neid pii­lu­mas ja võt­si­me šnit­ti. Nii see ta­sa­pi­si al­gas.“

Tä­nu Tu­ve Jaa­nu­se­le saa­di ka ka­su­ta­da Ri­vaa­li pil­le ja või­men­du­si. Alus­ta­ti kol­me ki­tar­ri­ga, Ran­do Ni­ko­pen­sius tu­li laul­ma, vei­di hil­jem lii­tus Tiit Ivar­soo trum­mi­de­ga. Kõik olid iseõp­pi­jad, vaid Tu­ve Jaa­nus oli las­te­muu­si­ka­koo­lis kaks aas­tat õp­pi­nud akor­dio­nit.

Esi­mest kor­da läks 13-17aas­tas­te pois­te loo­dud Elu­rõõm paa­ri-kol­me loo­ga oma koo­lis la­va­le 1969. aas­tal. Kui pil­li­män­guos­kus ka­svas, tu­li ka lu­gu­sid juur­de. Vars­ti või­sid noor­me­hed si­sus­ta­da ter­ve peo ning koo­li­bän­dist sai ka te­ha­se ja sov­hoo­si klu­bi­des toi­mu­nud tant­suõh­tu­te peaae­gu iga­nä­da­la­ne si­sus­ta­ja. Ena­mas­ti män­gi­ti biit­li­te ka­ve­reid ning Ees­tis tol ajal tun­tud Lüü­ri­ku­te lau­le.

„Vars­ti oli­me te­ha­se klu­bi põ­hi­bänd,“ üt­leb And­res Kiip­li.

Val­ter Jür­na li­sab, nen­de tant­su­peod olid nii nõu­tud, et pi­le­tid käi­sid käest kät­te, ava­li­kult neid os­ta ei saa­nud­ki.

Elu­rõõ­mu esi­ne­mi­sed ei piir­du­nud vaid Keh­ra­ga, mi­tu aas­tat võe­ti osa taid­lu­san­samb­li­te fes­ti­va­list Haap­sa­lu Ke­vad. Koos Keh­ra noor­te nais­te est­raa­dian­samb­li­ga An­ne jõu­ti 1970nda­tel käia ka Lä­tis ja Lee­dus. An­ne kont­ser­dil esi­ne­ti paa­ri loo­ga, Elu­rõõ­mu põ­hiü­le­san­ne oli pä­rast se­da tant­suks män­gi­mi­ne.

„Me po­le ku­na­gi ol­nud kont­ser­dian­sam­bel, ik­ka tant­su­bänd, sest meil pol­nud oma lu­gu­sid, esi­ta­si­me ka­ve­reid,“ sel­gi­tab And­res Kiip­li.

Val­ter Jür­na mär­gib, et noo­red me­hed ei tund­nud au­kar­tust ühe­gi tol­lal maail­ma­kuul­sa bän­di ees, oma kav­va võe­ti nii Cree­den­ce Clear­wa­ter Re­vi­va­li, Pink Floy­di, Led Zep­pe­li­ni, Uriap Hee­pi kui Deep Purp­le´i lu­gu­sid.

Elu­rõõm te­gut­ses eri koos­sei­su­des – va­he­peal sõ­ja­väk­ke võe­tud noor­me­hed asen­du­sid teis­te pil­li­mees­te­ga – kok­ku küm­me­kond aas­tat, põ­hi­te­gi­jad olid sel­leks ajaks ka kõrg­koo­li lõ­pe­ta­nud. Mil­lal lõp­li­kult laia­li min­di, me­hed ei mä­le­ta, küll aga on neil mee­les, et lõ­pe­ta­ti sa­mu­ti te­ha­se klu­bis. Osa bän­di­me­hi ei ela­nud siis enam Keh­ras.

Kui Tõ­nu Õi­ge män­gis hil­jem mi­tu aas­tat Fil­har­moo­nias Vel­lo Oru­met­sa saa­te­bän­dis, siis mõ­ned me­hed po­le va­he­peal­se­tel aas­ta­küm­ne­tel pil­li kor­da­gi kät­te võt­nud. Selts­kon­na ai­nus te­gev­pil­li­mees Ka­lev Mäeorg tun­nis­tab, et see­tõt­tu esi­me­ne proov küll na­tu­ke eh­ma­tas, kuid pil­li­mäng on na­gu jalg­rat­ta­sõit, õpi­tud os­kus ei kao, va­jab vaid har­ju­ta­mist.

Ras­ke on ik­ka, kõi­ge kee­ru­li­sem on kok­ku­mäng, ar­va­vad me­hed.

Elu­rõõ­mu juu­be­li­peol on ka­vas esi­ta­da 30 lu­gu. Alus­ta­tak­se alg­koo­ssei­sus. Ku­na bän­di koos­seis va­he­tus mi­tu kor­da, va­he­tub ka selts­kond la­val. Keh­ras toi­mu­val sün­ni­päe­va­peol osa­le­mi­seks on va­ja eel­nev re­gist­ree­ri­mi­ne.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la koo­li­de toi­du­han­ge
Järgmine artikkelAni­ja val­la bus­si­lii­ni­del jät­ka­vad se­ni­sed ve­da­jad