Keh­ras on taas ees­ti kee­le kur­su­s

706

Ap­ril­lis al­ga­s Keh­ras üle mit­me aas­ta taas ees­ti kee­le kur­su­s – üks kord nä­da­las raa­ma­tu­ko­gus, kor­ra­ga 4 tun­di, kok­ku 10 kor­ral. Kur­suse­le pää­se­sid 10 ini­mest, kes va­li­ti kee­le­tes­ti­de põh­jal, eel­da­ti A2 ehk alg­ta­se­mel kee­leos­kust. Kur­su­se lõ­puks peaks osa­le­ja­te ta­se ole­ma B1 – os­kus mõis­ta ja su­hel­da tut­ta­val tee­mal, osa­ta koos­ta­da liht­sa­mat teks­ti ees­ti kee­les.

Osa­le­jad kur­sus­e eest maks­ma ei pea, kor­ral­dab MTÜ Koos­töö­ko­da all te­gut­sev va­ba­ha­ri­dus­kool KOIT.

„Va­ba­ha­ri­dus­kool KOIT on 2001. aas­tast Ees­ti Va­ba­ha­ri­dus­lii­du lii­ge. Ole­me saa­nud pak­ku­da meie ini­mes­te­le aas­ta­te jook­sul mit­meid ta­su­ta koo­li­tu­si,“ üt­les Koos­töö­ko­ja ju­ha­tu­se lii­ge Ly­dia Kruus­mann.

Tä­na­vu on KOIT kor­ral­da­nud mo­ti­vat­sioo­ni ja al­ga­tus­või­me ning ene­se­tead­lik­ku­se aren­gu koo­li­tuse. Ees­ti kee­le õpe on sel aas­tal kol­mas kur­sus. Kee­le­kur­su­sed olid vii­ma­ti aas­taid ta­ga­si. Tä­na­vu­sed koo­li­tu­sed ra­has­ta­tak­se In­no­ve kau­du prog­ram­mist „Prio­ri­teet­se­te võt­me­pä­de­vus­te aren­da­mi­ne 2018-2020“, mil­le üks foo­kus on võõr­keel­teos­ku­sel.

KOIT rek­laa­mis ees­ti kee­le kur­su­st Keh­ra te­ha­ses, ha­ri­du­sa­su­tus­tes, Fa­ce­boo­ki le­hel ja tea­de­tahv­lil, grupp sai rut­tu täis.

„Mõ­ne­le hu­vi­lis­e­le pi­di­me ko­he ära üt­le­ma, sest tun­nis­ta­sid, et nad ei os­ka sõ­na­gi ees­ti keelt,“ lau­sus Koos­töö­ko­ja koo­li­tus­juht Kel­ly Kruus­mann.
Kir­jas veel 40 ko­ha­lik­ku ini­mest, kes on ees­ti kee­le õp­pi­mi­sest hu­vi­ta­tud. „Oleks va­ja ka al­ga­ja­te kur­su­st, oma kesk­kon­nas, näi­teks Keh­ra te­ha­ses, rää­gi­vad kõik ena­mas­ti ve­ne kee­les. Nii on igal pool, kus on suur osa­kaal muu­keel­se­tel ini­mes­tel.“

Ly­dia Kruus­man­ni sõ­nul võib In­no­ve kau­du saa­da prio­ri­teet­se­te võt­me­pä­de­vu­se aren­da­mi­se prog­ram­mist ees­ti kee­le õp­peks veel toe­tust ju­hul, kui mõ­ni tei­ne part­ne­ri­test koo­li­tu­sest loo­bub: „Ole­me mõel­nud, et uu­ri­me ka muid või­ma­lu­si, näi­teks in­te­grat­sioo­ni sih­ta­su­tu­sest.“

Kel­ly Kruus­mann on se­da meelt, et ve­ne­las­te­le ja muu­dest rah­vus­test ees­ti kee­le õp­pi­jai­le võiks Keh­ras ol­la kee­le prak­ti­see­ri­mi­seks suht­lus­grupp või klu­bi, mis käiks koos näi­teks raa­ma­tu­ko­gus, kus va­ba­ha­ri­dus­kool viib prae­gu kee­le­kur­sust lä­bi: „Kee­le­klu­bi koh­ta on kü­si­nud ka kur­sus­el osa­le­jad. Kuid sel­leks peab ole­ma eest­ve­da­ja. Va­ba­ha­ri­dus­koo­li jaoks on prae­gu­ne vaid üks koo­li­tus mit­mest. Pea­le­gi eel­dab kee­lek­lu­bi pä­de­va pe­da­goo­gi eest­ve­da­mist, et sel­lest oleks ka ka­su.“

Ap­ril­lis 20aas­ta­seks saa­nud MTÜ Koos­töö­ko­da te­gut­ses aas­taid Ani­ja mõi­sas, nüüd oma ruu­mid puu­du­vad, kuid Ly­dia Kruus­man­ni sõ­nul ei tä­hen­da see koo­li­tus­te kor­ral­da­mi­sest loo­bu­mist.

„Ko­gu­me jõu­du, ot­si­me uu­si või­ma­lu­si ja plaa­ni­me koo­li­tus­te kor­ral­da­mi­se­ga jät­ka­ta. Se­da enam, et meie koo­li­tus­te vas­tu on hu­vi ka väl­jast­poolt Ani­ja val­da, mo­ti­vat­sioo­ni ja ene­sea­ren­gu koo­li­tu­sel osa­les ka Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Rae val­la ini­me­si,“ mär­kis ta.

Eelmine artikkelKodukohvikutepäevad
Järgmine artikkelÜle 200 lap­se jook­sid Aru­kü­las hea­te­ge­vu­se ni­mel