Keh­ras oli kii­ra­bi, pääst­ja­te ja po­lit­sei koos­tööõp­pus

1099
Õppu­se le­gen­di jär­gi tu­li pääst­ja­tel ja kii­ra­bi­töö­ta­jail ai­da­ta ka­hest au­tost väl­ja ja an­da abi kuue­le kan­na­ta­nu­le.

Õp­pu­se le­gen­di jär­gi toi­mus Keh­ra raud­teeü­le­sõi­du juu­res liik­lu­sa­va­rii, mil­les osa­le­sid kau­ba­rong ja kaks sõi­duau­tot.

Tei­si­päe­va, 11. det­semb­ri päe­val edas­tas häi­re­kes­kus Keh­ra pääs­te­ko­man­do­le, Ka­rell Kii­ra­bi Keh­ra bri­gaa­di­le ja po­lit­sei­le väl­ja­kut­se liik­lu­sa­va­rii­le Keh­ra te­ha­se raud­tee­ha­ru juu­res. Õp­pu­se le­gen­di jär­gi sõi­tis sõi­duau­to teeo­lu­de­le mit­te­vas­ta­va sõi­du­kii­ru­se tõt­tu ot­sa raud­teeü­le­sõi­du ees pea­tu­nud sõi­duau­to­le. Kok­ku­põr­ke ta­ga­jär­jel lük­kas raud­teel ma­nööv­rit tei­nud kau­ba­rong üht sõi­du­kit um­bes 70 meet­rit en­da ees ning ve­das ka teist paar­küm­mend meet­rit en­da­ga kaa­sa. Kum­mas­ki sõi­du­kis oli kolm eri­ne­va­te vi­gas­tus­te­ga ini­mes­test. Ve­du­ri­juht tea­vi­tas toi­mu­nust häi­re­kes­kust.

„Pääst­ja­test sõit­sid ko­ha­le Keh­ra kut­se­li­ne ko­man­do ja Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kud. Sel­li­se­le sünd­mu­se­le oleks pi­da­nud rea­gee­ri­ma ka Ko­se ko­man­do, kuid ne­mad oli le­gen­di jär­gi sa­mal ajal tei­se sünd­mu­se­ga hõi­va­tud. Ku­na Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kel pääst­ja­tel on au­to­lõi­ka­mi­se või­me­kus, mi­da ena­mi­kel va­ba­taht­li­kest po­le, tu­lid ne­mad,“ rää­kis õp­pus­te koor­di­naa­tor And­rus Mäeots Ka­rell Kii­ra­bist.

Kii­ra­bi­töö­ta­jaid oli õp­pu­sest eel­ne­valt in­for­mee­ri­tud, ku­na sel­leks ajaks oli va­ja töö­le kut­su­da li­sab­ri­gaad, et ela­nik­kond ei jääks tee­nin­da­ma­ta. Pääst­jad said õp­pu­sest tea­da al­les siis, kui häi­re­kes­ku­sest tu­li väl­ja­kut­se. Keh­ra ko­man­do me­hed jõud­sid sünd­mus­ko­ha­le um­bes viie mi­nu­ti­ga, see­jä­rel ka kii­ra­bi ja po­lit­sei.

And­rus Mäeots sel­gi­tas, et õp­pus­te põ­hi­rõhk oli kol­me amet­kon­na koos­tööl: „Ni­me­ta­me neid koos­tööõp­pu­seks. Põ­hiees­märk on har­ju­ta­da, et kõik su­juks õi­ges­ti, näi­teks ku­hu mää­ra­tak­se kan­na­ta­nu­te ko­gu­mis­punkt, kui­das tel­li­tak­se li­sa­res­surs­si. Kui liik­lu­sa­va­riis on kaks au­tot ja kuus kan­na­ta­nut, ei pii­sa ühest kii­ra­bib­ri­gaa­dist ja pääs­te­mees­kon­nast, üks mees­kond suu­dab kor­ra­ga te­ge­le­da vaid ühe au­to­ga. Seal tu­li ühe kan­na­ta­nu kät­te­saa­mi­seks au­tol ka­tus pealt lõi­ga­ta. Kii­ra­bi li­sab­ri­gaad tu­li Ko­selt. Le­gen­di jär­gi oli au­tost üks paa­ni­kas mees põ­ge­ne­nud, see­tõt­tu too­di ko­ha­le ka po­lit­sei­koer, kes lei­dis mi­nu­ti­ga jäl­je ja mees saadi kätte.“

Õp­pu­sel suu­de­ti kan­na­ta­nui­le abi an­da ja sünd­mus la­hen­da­da um­bes tun­ni aja­ga. Koor­di­naa­to­ri hin­nan­gul võib ol­la ra­hul, ar­ves­ta­des, kui kau­ge­le teest oli rong au­to lü­ka­nud, kui suu­rel alal õn­ne­tus toi­mus ning kui pal­ju oli kan­na­ta­nuid.

„Le­gend nä­gi et­te, et kui ei saa pii­sa­valt kii­res­ti ars­tia­bi, ei jää üks kan­na­ta­nu ela­ma, kuid saa­di hak­ka­ma, kõik jäid el­lu. Kuid igast õp­pu­sest saab te­ha jä­rel­du­si, mi­da on va­ja pa­ran­da­da,“ lau­sus ta.

Keh­ra pääs­te­ko­man­dost osa­le­sid õp­pu­sel Han­nes Kuk­ke or­ga­ni­saa­to­ri­na, mees­kon­na­va­nem Mar­ko Mer­zin ja pääst­jad Rai­go Vak­ra, Mar­gus Huul ja And­res Su­min, hin­da­ja­te­na Er­ko Kruu­sa­mä­gi ja Ind­rek Agar. Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­kest pääst­ja­test sõitsid kohale Tanel Tõnsau, Veiko Kivistik, Keio Kivistik ja Reimo Lipp.

Keh­ra ko­man­do pea­lik Ai­var Ka­ri ar­vas, et õp­pu­seid oleks va­ja ti­he­mi­ni: „Lep­pi­si­me Kuu­sa­lu va­ba­taht­li­ke­ga kok­ku, kui saa­me au­to­ro­mud, har­ju­ta­me veel koos.“

And­rus Mäeots sel­gi­tas, et Ka­rell Kii­ra­bi, mil­lel on 18 bri­gaa­di Ko­selt Nar­va­ni, on püüd­nud iga­le fi­liaa­li­le õp­pu­seid kor­ral­da­da: „Töö­tan Keh­ras ja te­ha­se raud­tee­ha­ru tun­dus õp­pu­seks so­biv. AS Ho­ri­zon oli nõus, an­dis mei­le ka­su­ta­da ühe ve­du­ri ja va­gu­ni.“

Keh­ras toi­mu­nud „õn­ne­tus“ pal­ju uu­dis­ta­jaid ko­ha­le ei mee­li­ta­nud, küll aga tea­dis koor­di­naa­tor, et en­ne, kui pääst­jad-kii­ra­bi ko­ha­le jõud­sid, te­gi üks möö­da­sõit­ja ron­gi ak­nast pil­ti ja aval­das sel­le sot­siaal­mee­dias vii­te­ga, et Keh­ras toi­mus ron­gi ja ka­he au­to ava­rii.

Eelmine artikkelHC Keh­ra nei­du­de­le Ees­ti KV 3. koht
Järgmine artikkelKeh­ras on nüüd kaa­saeg­ne ter­vi­se­kes­kus