Keh­ra te­ha­ses ava­ti pi­du­li­kult koos­toot­mis­jaam

1639
Lindi lõikasid läbi Tolaram Groupi osanik SONNY ASWANY, Anija vallavanem ARVI KAROTAM, Tolaram Groupi nõukogu esimees MOHAN VASWANI ning Horizon Tselluloosi ja Paberi ASi juhatuse esimees BASHYAM KRISHNAN.

Te­ha­se tar­beks soo­ja ja elekt­rit toot­va koos­toot­mis­jaa­ma ra­ja­mi­ne mak­sis üle 20 mil­jo­ni eu­ro.

„See on Ani­ja val­las vii­mas­te aas­ta­te suu­rim in­ves­tee­ring ning loo­de­ta­vas­ti mit­te vii­ma­ne,“ lau­sus Ani­ja val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam es­mas­päe­val, 24. sep­temb­ril koos­toot­mis­jaa­ma ava­mi­sel.

Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASi ju­ha­tu­se esi­mees Ba­syam Krish­nan mär­kis, et tänu Kehra tehasesse ehitatud koostootmisjaamale moodustab taastuvenergia nüüd üle 80 protsendi paberitööstuses kasutatavast energiast.

„Üht­la­si on et­te­võ­te koos­toot­mis­jaa­ma ra­ja­mi­se ja teis­te kesk­kon­naa­las­te in­ves­tee­rin­gu­te­ga vä­hen­da­nud pa­be­ri­töös­tu­se asvuhoonegaase 2010. aas­ta­ga võr­rel­des 70 prot­sen­ti,“ üt­les et­te­võt­te juht.

Kui­gi koos­toot­mis­jaam, mil­le ehi­ta­mi­seks ku­lus li­gi aas­ta, val­mis möö­du­nud aas­ta lõ­pus, oli amet­lik ava­mi­ne al­les nüüd. Esial­gu käi­vi­ta­ti ja kat­se­ta­ti, see­jä­rel teh­ti et­te­val­mis­tu­si pi­du­li­kuks ava­mist­se­re­moo­niaks – Ho­ri­zon Tsel­lu­loo­si ja Pa­be­ri ASi ju­hid soo­vi­sid, et osa­le­da saak­sid ka et­te­võt­te oma­ni­ku, To­la­ram Grou­pi esin­da­jad. Ko­hal olid To­la­ram Grou­pi nõu­ko­gu esi­mees ja aktsionär Mo­han Vas­wa­ni, akt­sio­nä­rid Sa­jen As­wa­ni ja Son­ny As­wa­ni, sa­mu­ti Ho­ri­zo­ni koos­töö­part­ne­rid.

Pool elekt­rist too­de­tak­se ise
Keh­ra te­ha­se ter­ri­too­riu­mi­le ra­ja­tud koos­toot­mis­jaa­ma elekt­ri­li­ne võim­sus on 4,4 MW, soo­jus­lik võim­sus 25 MW Jaam töö­tab bio­kü­tu­sel. Hak­ke­pui­tu os­te­tak­se Ees­ti pui­duet­te­võ­te­telt, see se­ga­tak­se te­ha­se en­da pa­be­ri­toot­mi­sest al­les­jää­va puu­koo­re ja sae­pu­ru­ga. Kat­las, kus pui­du­ha­ke põ­leb, on 1000kraa­di­ne kuu­mus. See kuu­men­dab vett ning ve­si muu­tub au­ruks – aur on te­ha­ses va­ja­lik pa­be­ri toot­mi­seks. Too­de­tud soo­just ka­su­ta­tak­se ka tsel­lu­loo­si kee­dup­rot­ses­sis. Ka ko­gu elek­ter ku­lu­ta­tak­se oma tar­beks, teis­te­le tar­bi­jai­le ei müü­da. Ho­ri­zo­ni elekt­ri­va­ja­du­sest moo­dus­tab oma koos­toot­mis­jaa­ma too­dang li­gi­kau­du poo­le.

Spet­siaal­selt Keh­ra te­ha­se­le too­de­tud tipp­teh­no­loo­gia­ga koos­toot­mis­jaam on täi­sau­to­maat­ne. Li­gi 30 meet­ri kõr­gu­ses hoo­nes, mil­le sis­se­sea­de on viiel kor­ru­sel, on kor­ra­ga tööl vaid üks ope­raa­tor, ku­na ko­gu jaa­ma ju­hi­tak­se ar­vu­ti­test. Koos­toot­mis­jaa­mas on 16 kaa­me­rat, nen­de abil saab ope­raa­to­ri­ruu­mis ar­vu­ti­test ko­gu tööp­rot­ses­si jäl­gi­da. Te­ge­li­kult ei pruu­gi­gi ope­raa­tor ol­la jaa­mas sees, kui tal on ole­mas koostootmisjaamaga ühendatud tah­ve­lar­vu­ti.

„Kõik töö­tab vä­ga häs­ti,“ kii­tis Ho­ri­zo­ni ju­ha­tu­se lii­ge Ro­man Bu­katš­jov.

Te­ma sõ­nul on üle 20 mil­jo­ni suu­ru­se in­ves­tee­rin­gu ta­su­vu­sa­jaks ar­ves­ta­tud vä­hem kui küm­ne aas­tat: „Kuid see po­le pea­mi­ne. Kõi­ge olu­li­sem on, et nüüd ei ole te­has enam gaa­sist sõl­tuv ning on va­ra­se­mast kesk­kon­na­sõb­ra­li­kum.“

Ro­man Bu­katš­jov põh­jen­das, et koos­toot­mis­jaa­mas põ­le­ta­mi­seks ka­su­ta­tak­se ära nii oma toot­mis­jää­gid kui os­te­tak­se lä­hiümb­ru­sest met­sa­raie­töö­de jää­ke ning korst­nast väl­jub tä­nu elekt­ros­taa­ti­lis­te­le filt­ri­te­le pu­has õhk.

Peh­me pa­beri asemel uued tooted
Koos­toot­mis­jaa­ma ava­mi­seks oli üles sea­tud ka väi­ke näi­tus Ho­ri­zo­ni too­dan­gust. Enam ei ol­nud seal Dai­sy kau­ba­mär­gi all tun­tuks saa­nud salv­rät­te ega tua­lett­pa­be­rit. Peh­me pa­be­ri too­mi­ne Keh­ras lõ­pe­ta­tak­se.

„Too­tmi­ne on prak­ti­li­selt lä­bi, peh­met pa­be­rit me enam ei müü. Ot­sus­ta­si­me kes­ken­du­da oma põ­hiä­ri­le,“ sõ­nas Ro­man Bu­katš­jov.

Ta sel­gi­tas, et salv- ja tas­ku­rät­te ning tua­lett- ja ma­ja­pi­da­mis­pa­be­rit ei too­de­tud Keh­ras, vaid se­da im­por­di­ti ning tü­ta­ret­te­võt­tes Ho­ri­zon Tis­sue vaid lõi­ga­ti ja pa­ki­ti: „Ot­sus­ta­si­me, et ei ku­lu­ta enam sel­le­le oma inim- ja äri­res­surs­si, on pa­re­maid koh­ti, ku­hu neid ra­ken­da­da.“

Ke­da­gi ei koon­da­ta, Ho­ri­zon Tis­sue töö­ta­ja­te­le pa­ku­tak­se ema­fir­mas teist tööd. Ho­ri­zo­ni eued plaa­nid

Paberkottide osakonna müügijuht TOINI APS näitab Horizoni uut too­dan­gut – paberkotti.
Paberkottide osakonna müügijuht TOINI APS näitab Horizoni uut too­dan­gut – paberkotti.

on seo­tud oma too­dan­gu­le ehk jõu­pa­be­ri­le li­sand­väär­tu­se and­mi­se­le. Eel­mi­se aas­ta lõ­pus os­te­ti uued sead­med ning sel­lest aas­tast te­hak­se Keh­ras oma val­mis­ta­tud jõu­pa­be­rist os­tu­kot­te.

„Va­rem müü­si­me jõu­pa­be­rit ning klien­did te­gid neist kot­te, siis leid­si­me, et võik­si­me neid ju ise val­mis­ta­da,“ lau­sus pa­ber­kot­ti­de osa­kon­na müü­gi­juht Toi­ni Aps.

Ku­na Ho­ri­zo­nil on nüüd ka prin­ti­mis­liin, saa­vad kaup­lu­sed ja tei­sed et­te­võt­ted eri suu­ru­ses pa­ber­kot­te tel­li­da oma lo­go, kon­tak­tand­me­te või soo­vi­tud pil­di­ga, trük­ki­da saab 8 eri vär­vi.

„Eu­roo­pa Liit soo­vi­tab kaup­lus­tel pii­ra­ta plas­tik­kot­ti­de ka­su­ta­mist ja pak­ku­da ase­me­le tei­si la­hen­du­si. Meie prae­gu­se ma­si­na­par­gi­ga on või­ma­lik too­ta 15 mil­jo­nit pa­ber­kot­ti aas­tas. Sel ju­hul käiks töö kol­mes va­he­tu­ses ehk öö­päe­va­ring­selt. Meie töö­ta­me prae­gu ühes va­he­tu­ses. Loo­da­me edas­pi­di kat­ta Ees­ti, Lä­ti, Lee­du ja Soo­me tu­ru ning jõu­da ka Root­si,“ rää­kis Toi­ni Aps.

Li­saks pa­be­rist os­tu­kot­ti­de­le on ka­vas ha­ka­ta toot­ma ka toi­duai­ne­te, näi­teks ja­hu­too­de­te, pak­ki­mi­seks mõel­dud kot­te: „Toot­mi­sel ei li­sa­ta Ho­ri­zo­ni pa­be­ris­se taas­ka­su­ta­tud pa­be­rit, see tä­hen­dab, et meie pa­be­ris­se võib pa­ken­da­da ka toi­du­kau­pu.“

Eelmine artikkelMiks sep­temb­ris mit­te juua?
Järgmine artikkelNäkial­li­ka töö­riis­ta­muu­seu­mis käi­sid var­gad