Keh­ra ro­boo­ti­ka­võist­kond pää­ses taas üle-ees­ti­li­se võist­lu­se fi­naa­li

2333
Keh­ra Noo­red KAS­PAR HUU­SI, HANS OS­KAR TROL­LA, ELI­NA SAH­KAI (ees) EKE-HEN­RI MALTS ja MIH­KEL PARM (ta­ga) võit­le­sid end FL­Li pool­fi­naa­list üle-ees­ti­lis­se fi­naa­li. Võist­kon­na lo­go nen­de sär­ki­del on Eli­na Sah­kai loo­dud.

Keh­ra noor­te­kes­ku­se ro­boo­ti­ka­rin­gi võist­kond Keh­ra Noo­red sai õi­gu­se osa­le­da märt­sis FIRST LE­GO Lea­gue üle-ees­ti­li­ses fi­naa­lis.

FIRST LE­GO Lea­gue (FLL) on üle maail­ma toi­muv 9-16aas­tas­te­le noor­te­le mõel­dud võist­lus, mis koos­neb ro­bo­ti­män­gust, pro­jek­tist ja põ­hi­väär­tus­test. Ro­bo­ti­män­gu jaoks pea­vad võist­kon­nad ehi­ta­ma ja prog­ram­mee­ri­ma LE­GO Minds­torms ro­bo­ti ning la­hen­da­da 2,5 mi­nu­ti jook­sul üle­san­deid. Pro­jek­ti­töös tu­leb uu­ri­da üht ak­tuaal­set prob­lee­mi ning pak­ku­da sel­le­le in­no­va­tiiv­ne la­hen­dus. Ku­na FL­Li tä­na­vu­ne tee­ma on „Loo­ma­dest liit­la­sed“, tu­li ka pro­jek­ti­des kes­ken­du­da sa­ma­le tee­ma­le. Põ­hi­väär­tus­te pu­hul hin­na­tak­se, kui­das noo­red ra­ken­da­vad te­gut­se­des FL­Li pea­mi­si põ­hi­mõt­teid: töö­ta­da mees­kon­na­na, aus­ta­da sõb­ra­li­ku võist­lu­se põ­hi­mõ­tet, ja­ga­da oma ko­ge­mu­si teis­te­ga.
Keh­ra Noo­red ehk noor­te­kes­ku­se ro­boo­ti­ka­ring osa­les võist­lu­sel teist aas­tat. Eel­mi­sel aas­tal läk­sid Keh­ra ro­boo­ti­ka­rin­gi liik­med FL­Li võist­lu­se­le pä­rast paa­ri­kuist har­ju­ta­mist. Piir­kond­li­kus pool­fi­naa­lis läks mul­lu nii häs­ti, et ta­ga­ti pääs lõpp­võist­lu­se­le, fi­naa­lis saa­di 41 võist­kon­na seas ro­bo­ti­män­gus 13. koht. Tä­na­vu 21. jaa­nua­ril Laag­ri koo­lis toi­mu­nud Põh­ja-Ees­ti I pool­fi­naa­list osa­le­nud 23st võist­kon­nast pää­se­sid märt­sis Tar­tus toi­mu­vas­se fi­naa­li 8, nen­de seas ka Keh­ra Noo­red. Pea­le sel­le hin­na­ti Keh­ra Noor­te pro­jekt pool­fi­naa­lis 2. ko­ha vää­ri­li­seks.
Võist­kon­nas on Keh­ra koo­li 6. klas­si õpi­la­ne Eli­na Sah­kai, 7. klas­sis õp­piv Hans Os­kar Trol­la, 4. klas­si poi­sid Mih­kel Parm ja Kas­par Huu­si ning Tal­lin­na teh­ni­ka­güm­naa­siu­mi 5. klas­sist Eke-Hen­ri Malts, kes on hil­ju­ti ko­li­nud Keh­ras­se. Ena­mik on ro­boo­ti­ka­rin­gis käi­nud al­gu­sest pea­le ning osa­le­sid FL­Li võist­lu­sel ka eel­mi­sel aas­tal. Rin­gi­tun­nid toi­mu­vad üks kord nä­da­las Keh­ra noor­te­kes­ku­ses, nen­de ju­hen­da­ja on Keh­ra güm­naa­siu­mi õpe­ta­ja Ka­ti Lil­le­mets.
Noo­red rää­gi­vad, et võist­lu­seks val­mis­tu­mi­ne al­gas ok­toob­rist.
„Tei­sed ehi­ta­vad ro­bo­teid ja prog­ram­mee­ri­vad, mi­na te­ge­le­sin pea­mi­selt pro­jek­ti­ga, kui­gi ka poi­sid ai­ta­sid,“ üt­leb Eli­na Sah­kai.

Ro­bo­ti­mäng ja pro­jekt
Ro­bo­ti­mäng al­gab ro­bo­ti­te ehi­ta­mi­sest, võist­lus­tel hin­na­tak­se ka ro­bo­ti­te di­sai­ni. Esi­me­sed baas­ro­bo­tid ehi­ta­tak­se ena­mas­ti et­tean­tud õpe­tus­te jär­gi, mi­da kauem on ro­boo­ti­ka­ga te­ge­le­tud, se­da vin­ge­mad ja täius­li­ku­mad on ro­bo­tid, sel­gi­ta­vad Keh­ra noor­me­hed.
Keh­ra ro­boo­ti­ka­rin­gi jaoks os­te­ti 5 ro­boo­ti­ka­komp­lek­ti 2015. aas­tal Ava­tud Noor­te­kes­kus­te pro­jek­ti­kon­kur­si kau­du saa­dud 3000 eu­ro eest, val­laee­lar­ves­ti li­sa­ti omao­sa­lu­se­na 752 eu­rot.
Kui le­gok­lot­si­dest ning ajust, juht­mest ja an­du­ri­test koos­ne­vad ro­bo­tid ole­mas, al­gab prog­ram­mee­ri­mi­ne. Poi­sid mär­gi­vad, et see po­le su­gu­gi ker­ge, sest sa­ge­li tu­leb üht prog­ram­mi pal­ju kor­di muu­ta ning va­he­peal sel­le töö­kind­lust ro­bo­ti­ga mit­meid kor­di kat­se­ta­da.
„Har­ju­ta­si­me pal­ju, kuid ik­ka jäi ajast puu­du – olek­si­me taht­nud prog­ram­mi veel pa­re­maks te­ha, kui­gi vii­ma­sel kor­ral har­ju­ta­si­me kolm tun­di jär­jest,“ sõ­nab Hans Os­kar Trol­la.
FL­Li võist­lu­sel oli tä­na­vu kok­ku 15 mis­sioo­ni ehk üle­san­ded, mi­da ro­bo­tid pi­did täit­ma, võist­kond va­lis, mil­li­seid neist plaa­ni võe­tak­se ning püü­tak­se et­tean­tud aja jook­sul la­hen­da­da. Ka mis­sioo­nid olid sel aas­tal seo­tud loo­ma­de­ga, näi­teks: hai trans­por­ti­mi­ne, loo­ma­de sööt­mi­ne, juht­koer te­gut­se­mas. Võist­lu­sel on 3 kat­set. Keh­ra Noor­tel läks kõi­ge pa­re­mi­ni esi­me­ne kat­se, jõu­ti la­hen­da­da 5 mis­sioo­ni, kaks vea­tult ehk mak­si­mum­punk­ti­de­ga.
Tei­ses võist­lu­sü­le­san­des ehk pro­jek­tis uu­ri­sid Keh­ra Noo­red kärn­tõ­ve esi­ne­mist ko­du­loo­ma­del. Sel­le tee­ma ka­suks ot­sus­ta­ti, ku­na kärn­tõ­bi oli ol­nud neist ühe poi­si koe­ral.
„Rää­ki­si­me ka sel­lest, kui­das saa­da hul­ku­vad mets­loo­mad lin­nast ära. Need tee­mad on oma­va­hel seo­tud, ku­na kärn­tõ­be an­na­vad ko­du­loo­ma­de­le eda­si mets­loo­mad, re­ba­sed ja käh­ri­kud,“ sel­gi­tab Mih­kel Parm.
Õpe­ta­ja Ka­ti Lil­le­met­sa sõ­nul lei­dis pro­jek­ti tut­vus­ta­mi­sel ka­jas­ta­mist ka Sõ­nu­mi­too­jas il­mu­nud kir­ja­tükk sel­lest, kui­das re­bas­test on Keh­ras saa­nud lin­na­loo­mad. Noo­red kin­ni­ta­sid, et on ka ise Keh­ras kor­du­valt näi­nud re­ba­seid. Oma töös pak­ku­sid nad ühe la­hen­du­se­na väl­ja „tar­ka toi­du­kaus­si“ – koe­ra­le ja te­ma toi­du­nõu­le pan­nak­se kül­ge kii­bid, mil­le jär­gi tun­neb toi­du­kauss koe­ra ära ja söö­gi­nõu kaas ava­neb üks­nes tal­le. See ai­taks noor­te mee­lest vä­hen­da­da mets­loo­ma­de ret­ki lin­na toi­du­ja­hi­le, ku­na söök po­leks nei­le enam nii ker­ges­ti kät­te­saa­dav. Tei­ne pa­ku­tud la­hen­dus oli loo­ma­sõb­ra­li­kud lõk­sud, mis püüak­sid lin­na sat­tu­nud re­ba­sed-käh­ri­kud kin­ni, kuid ei vi­gas­taks neid. Ja­hi­me­hed saak­sid siis loo­mad toi­me­ta­da lin­nast ta­ga­si nii kau­ge­le met­sa, et nad enam sin­na ta­ga­si ei tu­leks.
Pro­jek­ti­töö kan­ti võist­lu­sel koos et­te. Žü­riilt saa­di 2. ko­ha töö­le soo­vi­tu­sed täien­da­da se­da joo­nis­te­ga.

Ees­märk – pa­rem koht kui mul­lu
Pool­fi­naa­li tu­le­mu­se­ga jäid Keh­ra Noo­red ra­hu­le, kui­gi üle­san­ded tun­du­sid sel aas­tal kee­ru­li­se­mad, peaees­märk sai täi­de­tud – pää­se­sid fi­naa­li.
„See on puh­talt noor­te töö­ku­se vi­li. Mi­na olen nen­de­ga vä­ga ra­hul. Nad täien­da­vad üks­teist, on rõõm­sa­meel­sed, abi­val­mid ja män­gu­hi­mu­li­sed noo­red, kes va­ja­vad vaid ker­get ta­gant tor­ki­mist,“ kii­dab ju­hen­da­ja Ka­ti Lil­le­mets.
Ta li­sab, et te­ma ei pea FL­Lis osa­le­mi­se juu­res täht­saks saa­vu­ta­tud koh­ta, vaid koos­käi­mist ja ühi­se ees­mär­gi ni­mel te­gut­se­mist. Õpe­ta­ja hin­nan­gul on olu­li­ne ka, et noo­red leia­vad sel­le kau­du uu­si sõp­ru, ja­ga­vad oma ideid ning ot­si­vad ja pa­ku­vad prob­lee­mi­de­le la­hen­du­si.
Keh­ra Noo­red loo­da­vad, et fi­naal­võist­lu­sel õn­nes­tub neil tä­na­vu mul­lust 13. koh­ta pa­ran­da­da. Fi­naal­võist­lus on 11.-12. märt­sil Tar­tus, osa­le­vad 36 võist­kon­da.

Eelmine artikkelVetlasse planeeritakse puhkekeskust
Järgmine artikkelSPORDIUUDISED