Keh­ra post­kon­tor on lau­päe­vi­ti su­le­tud

2201

Ala­tes 2. maist on Keh­ra post­kon­tor ava­tud viiel päe­val nä­da­las.

Se­ni töö­tas Keh­ra post­kon­tor kuuel päe­val nä­da­las, nüüd on lau­päe­val uk­sed kin­ni.
Om­ni­va piir­kon­na­juht Kers­ti Kus­ta­vus üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ku­na Keh­ra post­kon­to­ri lau­päe­va­ne kü­las­ta­ta­vus on möö­du­nud aas­ta­ga 20 prot­sen­ti vä­he­ne­nud, oli mõist­lik vaa­da­ta lah­tio­le­kua­jad üle.
„Se­da enam, et 90 prot­sen­ti lau­päe­vas­test te­hin­gu­test on saa­de­tis­te väl­jas­ta­mi­sed, mi­da on klien­dil märk­sa mu­ga­vam te­ha post­kon­to­ri lä­he­dal asu­vast Keh­ra pa­kiau­to­maa­dist,“ üt­les ta.
Om­ni­va pa­kiau­to­maa­did on ava­tud kõi­gil nä­da­la­päe­va­del öö­päe­va­ring­selt. Kers­ti Kus­ta­vus mär­kis, et ini­me­sed on pa­kiau­to­maa­did igal pool häs­ti vas­tu võt­nud. Kõi­ge suu­rem hulk saa­de­ti­si tu­leb te­ma sõ­nul Hii­nast ning ala­tes 1. märt­sist on Hii­na ühe suu­re­ma vee­bi­kau­ba­ma­ja AliExp­res­si pak­ki­de tel­li­mi­ne pa­kiau­to­maa­ti­des­se ta­su­ta. Üha roh­kem ka­su­ta­tak­se piir­kon­na­ju­hi kin­ni­tu­sel ka Om­ni­va e-tee­nin­dust.
„Klien­did on and­nud mei­le ta­ga­si­si­det, et post­kon­tor võiks ol­la õh­tu­ti kauem ava­tud. Töö­ta­me edas­pi­di ar­gi­päe­va õh­tu­ti kauem, nii saa­vad oma saa­de­ti­se­le jä­re­le tul­la ka need, kes päe­va­sel ajal on tööl või se­ni kü­las­ta­sid post­kon­to­rit lau­päe­val,“ rää­kis piir­kon­na­juht.
Aru­kü­las, Raa­si­kul, Lok­sal on post­kon­tor es­mas­päe­vi­ti su­le­tud ja lau­päe­val ava­tud. Kuu­sa­lus töö­tab post­kon­tor es­mas­päe­val, lau­päe­val ei töö­ta. Raa­si­kul, Kuu­sa­lus ja Lok­sal on ole­mas ka Om­ni­va pa­kiau­to­maa­did.
„Muu­da­tus­te te­ge­mi­sel läh­tu­me post­kon­to­ri kü­las­ta­ta­vu­sest ning jäl­gi­me, kas piir­kon­da on pai­gal­da­tud pa­kiau­to­maat, mi­da on ha­ka­tud ak­tiiv­selt ka­su­ta­ma. Kui leia­me, et mõ­ni muu­da­tus on mõist­lik, siis rää­gi­me eel­ne­valt kind­las­ti ka val­la­va­lit­su­se­ga,“ sel­gi­tas Kers­ti Kus­ta­vus.