Keh­ra Nukk tõi la­va­le al­gu­pä­ran­di „Jõu­lu­mem­me kä­pi­kud“

1009
Keh­ra Nu­ku näit­le­jad AN­NE­LY PAK­KA­NE, MAR­GIT AAS­MAA ja LAU­RA RES­TOV pä­rast „Jõu­lu­mem­me kä­pi­ku­te“ esie­ten­dust.

Oma­loo­min­gu­li­se näi­te­män­gu esie­ten­dus oli 5. det­semb­ril Keh­ra rah­va­ma­jas.

„Jõu­lu­mem­me kä­pi­kud“ on lu­gu sel­lest, kui­das sahv­ri­vai­ku­ses ku­du­nud jõu­lu­memm unus­tab koo­tud kin­dad riiu­li­le ning loo­ma­deks muu­tu­nud kä­pi­kud är­ka­vad el­lu. Sahv­ri­riiu­li­tel al­gab suur seik­lus, mis lõ­peb Prääniku­maal. 45mi­nu­ti­li­ses eten­du­ses män­gi­vad nuk­ku­de­ga Mar­git Aas­maa, An­ne­ly Pak­ka­ne ja Keh­ra güm­naa­siu­mi abi­tu­rient Lau­ra Res­tov.

„See on oma­loo­ming. Alg­ne idee tu­li mi­nult, sain ins­pi­rat­sioo­ni raa­ma­tust „Mus­ter­loo­mad“, mil­le jaoks Anu Kot­li ku­dus Ees­ti kin­da­must­reis kä­pik­loo­mi. Mar­gi­ti­ga aru­ta­si­me, te­ma li­sas oma mõt­teid ning mi­na kir­ju­ta­sin kok­ku,“ sõ­nas An­ne­ly Pak­ka­ne, kes män­gib la­vas­tu­ses re­bast ja põr­sast.

Mar­git Aas­maa on jõu­lu­memm, jä­nes ja hunt, Lau­ra Res­tov pä­ka­pikk ja kass. Ku­na nad on la­vas­tu­ses el­luär­ga­nud kä­pi­kud, on loo­mad ta­va­pä­ra­sest eri­ne­vat vär­vi, näi­teks põr­sas si­ni­ne, jä­nes roo­sa, hunt ro­he­li­ne. Vaa­ta­ja­le pais­ta­vad­ki nad koo­tud nuk­ku­de­na, kui­gi te­ge­li­kult on Keh­ra Nu­ku uued kä­pik­loo­mad hoo­pis prin­di­tud rii­dest õm­mel­dud. An­ne­ly Pak­ka­ne rää­kis, et esial­gu kat­se­tas nuk­ku­de ku­du­mist, kuid lii­ga jä­me­da lõn­ga­ga ku­du­des oleks nukk saa­nud ras­ke ja kand­ja­le pa­lav, pee­ne lõn­ga­ga tul­nuks mus­ter nii väi­ke, et pub­lik se­da ei eris­ta. Rii­de­le prin­di­tud koe­kir­ja abil õn­nes­tus saa­da efekt, na­gu olek­sid nu­kud koo­tud.

Keh­ra Nu­ku la­vas­ta­ja Mar­git Aas­maa end „Jõu­lu­mem­me kä­pi­ku­te“ ai­nu­la­vas­ta­jaks ei pea, üt­les, et see sün­dis kol­me osa­li­se ühis­töö­na: „Teks­ti­list osa ja emot­sioo­ni­de väl­jen­da­mist tões­ti ma nii-öel­da tor­ki­sin, kuid lii­ku­mi­se sead­mi­sel oli­me kõik võrd­sed la­vas­ta­jad.“

Õmb­lus­töö­ko­da esie­ten­du­se hom­mi­ku­ni
„Nä­dal ae­ga oli meil just­kui õmb­lus­töö­ko­da, kõik nu­kud, kos­tüü­mid ja de­ko­rat­sioo­nid te­gi­me ise ja sõ­na ot­se­ses mõt­tes vii­ma­se mi­nu­ti­ni,“ üt­les la­vas­tu­se kunst­nik, de­ko­ree­ri­ja ja kos­tü­mee­ri­ja An­ne­ly Pak­ka­ne.

Kui nu­kud said va­rem val­mis, siis Mar­git Aas­maa jõu­lu­mem­me põll tu­li nõe­la­sil­mast tun­ni­ke en­ne esie­ten­dust: „Nu­kud õmb­le­sin lõi­ge­te jär­gi kok­ku mi­na, kuid Mar­git täi­tis need, te­gi näod ja pu­hus sis­se hin­ge.“

Ku­na kõi­gil kol­mel näit­le­jal oli va­ja män­gi­da pa­ral­leel­selt ka­he nu­ku­ga, ühen­das An­ne­ly Pak­ka­ne nu­kud ka­he­kau­pa kum­mi­pae­la­ga kok­ku ning eten­du­se ajal on need näit­le­jail sir­mi ta­ga kae­las, na­gu va­nas­ti pan­di las­te­le kin­dad kae­la ja jo­pe­var­ru­kast lä­bi, et need ära ei kaoks. Mar­git Aas­maa ni­me­tas se­da ge­niaal­seks ideeks, sest nuk­ke tu­leb eten­du­se ajal sa­ge­li va­he­ta­da ning neid po­leks va­he­peal ku­sa­gi­le pan­na.

„Kui iga nu­ku jaoks oleks eral­di ini­me­ne, po­leks prob­lee­mi, aga meil jääb kä­si vä­heks. See­tõt­tu pa­ni­me­gi nu­kud kum­mi­pae­la­ga üm­ber kae­la na­gu kä­pi­kud,“ lau­sus idee au­tor.

La­vas­tu­se ko­gu üle­jää­nud di­sain on samuti An­ne­ly Pak­ka­se loo­ming. Sir­mi­le kin­ni­ta­tud „sah­ver“, sel­le va­he­ta­ta­vad riiu­lid, kuu­se­puud on sa­mu­ti ar­vu­tis di­sai­ni­tud ja rii­de­le prin­di­tud. Ta alus­tas nen­de vi­san­da­mi­se­ga mai­kuus ning üht­la­si on need osa te­ma lõ­pu­tööst Mai­no­ri et­te­võt­lus­kõrg­koo­li graa­fi­li­se di­sai­ni eria­lal.

„Kui­gi alus­ta­sin va­ra­kult, jäi lõ­puks ik­ka ae­ga puu­du. En­ne esie­ten­dust är­ka­sin öö­sel kell kolm, va­ja oli te­ha veel sir­mi­le val­gest rii­dest lu­me­vall, la­va ta­ha tas­ku, ku­hu saak­si­me eten­du­se ajal as­ju pan­na,“ sõ­nas An­ne­ly Pak­ka­ne.

Ta õmb­les ka näit­le­ja­te kos­tüü­mid. Kui­gi Mar­git Aas­maa on kol­mest näit­le­jast ai­nus, kes eten­du­se ajal näi­tab end jõu­lu­mem­me­na pub­li­ku­le, õmb­les An­ne­ly Pak­ka­ne ro­he­li­sed kos­tüü­mid ka en­da­le ja Lau­ra Res­to­vi­le.

„Ilma kos­tüü­mi­ta meie kunst­nik ke­da­gi la­va­le ei la­se,“ mär­kis Mar­git Aas­maa.
Sir­mi­raa­mi ja de­ko­rat­sioo­ni­de pui­dust alu­sed te­gi Keh­ra Nu­ku­le spon­sor­lu­se­na Ma­ti Kat­tai OÜst Ma­ti Puit­too­ted. Tänavuse etenduse jaoks vajalike me­tall­kin­ni­tus­te­ga ai­tas Ser­gei Be­lin­ko.

Det­semb­riks saab veel tel­li­da
„Jõu­lu­mem­me kä­pi­ku­te“ esi­e­ten­du­sel oli Keh­ra rah­va­ma­ja saal täis, pub­li­kuks olid Keh­ra güm­naa­siu­mi algk­las­si­de õpi­la­sed. Sa­mal päe­val an­dis Keh­ra Nukk eten­du­se ka Roos­na-Al­li­ku las­teaias, järg­mi­sel päe­val oli kaks eten­dust Vil­jan­di­maal Must­las ning läi­nud pü­ha­päe­val Har­ku val­las Kum­nas. Det­semb­ris män­gi­tak­se tä­na­vust jõu­lu­tük­ki ka Leht­ses ning ko­du­val­las Ala­ve­res ja Voo­sel.

„Kui on hu­vi­li­si, ole­me val­mis veel män­gi­ma. Va­na­mõi­sa jõu­lu­maa üt­le­si­me sel aas­tal ära, ku­na ne­mad taht­sid poo­le lü­he­mat eten­dust. Raa­si­kul män­gi­me sel aas­tal mul­lust la­vas­tust „Lu­meeit“, mil­le­ga and­si­me al­les no­vemb­ri lõ­pus Tar­tus män­guas­ja­muu­seu­mis kaks eten­dust ja saal oli väl­ja müü­dud,“ rää­kis Mar­git Aas­maa.

Na­gu „Lu­meei­te“, saab ka „Jõu­lu­mem­me kä­pi­kuid“ eten­da­da igal ajal: „Ko­han­da­me sel­le „Va­nae­ma kä­pi­ku­teks“ ja män­gi­me kas või su­vel.“