Keh­ra Nukk jät­kab mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu all

2102
Põr­gu­põh­ja päe­val män­gis tu­le­val aas­tal 55. sün­ni­päe­va tä­his­tav Keh­ra Nukk – AN­NE­LY PAK­KA­NE ja MAR­GIT AAS­MAA – lü­hi­tük­ki „Jon­na­kas Maie“.

Ani­ja val­la­va­lit­sus eral­das Keh­ra nu­ku­teat­ri tra­dit­sioo­ni­de jät­ka­mi­seks 6000 eu­rot.

Aas­ta al­gu­ses jäi rah­va­ma­ja pal­gal ol­nud Keh­ra Nu­ku kauaaeg­ne ju­hen­da­ja Sir­je Põ­len­dik pen­sio­ni­le. Et ko­ha­lik nu­ku­tea­ter ei hää­buks, hak­ka­sid se­da ve­da­ma aas­taid ko­ha­li­kus nu­ku­teat­ris män­gi­nud Mar­git Aas­maa ja An­ne­ly Pak­ka­ne.
„Olen Keh­ra Nu­ku­ga ol­nud seo­tud ala­tes 1976. aas­tast ning sel­le käe­käik on mul­le olu­li­ne. Kui kuul­sin, et Sir­je Põ­len­dik lah­kub, läk­sin kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­jalt kü­si­ma, mil­li­ne on te­ma ja Ani­ja val­la­va­lit­su­se nä­ge­mus Keh­ra Nu­ku tu­le­vi­kust,“ ju­tus­tas Mar­git Aas­maa, kes vii­ma­sed viis aas­tat aas­tad on ve­da­nud oma nu­kut­rup­pi Trii­bik.
Kui ta kuu­lis, et Ees­ti ühe har­ras­tus­nu­ku­teat­ri Keh­ra Nu­ku­ga ei ol­nud rah­va­ma­ja ee­lar­ves enam ar­ves­ta­tud, te­gi et­te­pa­ne­ku kut­su­da val­la­ma­jas kok­ku ümar­laud har­ras­tus­teat­ri tu­le­vi­ku aru­ta­mi­seks. See toi­mus, ko­hal olid val­la­va­lit­su­se liik­med ja kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja, abi­val­la­va­nem Mar­ge Ra­ja et­te­pa­ne­kul esi­tas Mar­git Aas­maa ee­lar­ve­kal­ku­lat­sioo­ni ning oma vi­sioo­ni Keh­ra Nu­ku aren­gust.
„Esial­gu öel­di mul­le liht­salt, et mi­ne, esi­ne ja tee­ni ra­ha. Ma ar­van, et pal­ju­de aru­saa­mi­ne teat­ri­kuns­tist on see, mi­da prae­gu las­teae­da­des te­hak­se – tu­leb onu la­va­le, üt­leb, et on hunt, kee­rab sel­ja, üt­leb, et on jä­nes ning hüp­pab, kar­gab ja lau­lab. Sel­leks po­le tões­ti va­ja te­ha ku­lu­tu­si, ai­nult võ­ta ra­ha vas­tu. Kuid nu­ku­kunst on mi­da­gi muud. La­va­le mi­ne­mi­seks on va­ja nuk­ke ja de­ko­rat­sioo­ne, nen­de te­ge­mi­seks ma­ter­ja­li ja ae­ga. Kui se­da sel­gi­ta­sin, mõis­te­ti, et mu ra­ha­taot­lus on põh­jen­da­tud,“ rää­kis Mar­git Aas­maa.
Juu­lis eral­das Ani­ja val­la­va­lit­sus te­ma MTÜ­le Trii­bik selt­si­te­ge­vu­se ee­lar­vest 6000 eu­rot. Sel­le eest saa­vad Mar­git Aas­maa ja An­ne­ly Pak­ka­ne ala­tes sep­temb­rist ku­ni aas­ta lõ­pu­ni mii­ni­mum­pal­ka ning pea­vad Keh­ra Nu­ku­ga väl­ja too­ma jõu­lu­la­vas­tu­se, osa ra­hast lä­heb ka kon­to­ri- ja bü­roo­tar­ve­te­le.
„Vald toe­tab meid ka ruu­mi­de­ga. On suu­li­ne kok­ku­le­pe, et rah­va­ma­ja saa­li ta­gu­ne ruum, mis ku­na­gi re­no­vee­ri­ti Keh­ra Nu­ku jaoks, jääb eda­si meie ka­su­tus­se. Saa­li ja la­va saa­me ka­su­ta­da vas­ta­valt kok­ku­lep­pe­le kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja­ga, loo­dan, et ka üht väi­kest lao­ruu­mi­kest,“ sõ­nas nu­ku­teat­ri uus juht.
Ta li­sas, et au­gus­ti­kuus ko­gu­tak­se mõt­teid ja tõ­si­ne töö al­gab   sep­temb­ris:   „Mi­nu  üle­san­ne on or­ga­ni­sat­sioo­ni ve­da­mi­ne, nuk­ku­de val­mis­ta­mi­ne ja la­vas­ta­mi­ne. An­ne­ly ai­tab la­vas­ta­mi­sel, kuid te­ma põ­hi­töö on rek­laam ja tu­run­dus, tal tu­leb te­ha Keh­ra Nu­ku ko­du­leht ja Fa­ce­boo­ki leht, la­vas­tu­si rek­laa­mi­da, ku­jun­da­da kuu­lu­tu­si.“

Tu­le­val aas­tal oma MTÜ?
Mis on Keh­ra Nu­ku tä­na­vu­ne jõu­lu­la­vas­tus, ei ole veel lõp­li­kult sel­ge, na­gu ka see, kas sel­les män­gi­vad Mar­git Aas­maa ja An­ne­ly Pak­ka­ne vaid ka­he­ke­si. Kui se­nis­tel ko­ha­li­kel nu­ku­näit­le­ja­tel on soov ja hu­vi sel­le­ga eda­si te­ge­le­da, on nad oo­da­tud, sa­mu­ti ka uued hu­vi­li­sed. Mai­kuus käi­di Vil­jan­dis nu­ku­teat­ri­te fes­ti­va­lil uue koos­sei­su­ga män­gi­mas aas­taid Keh­ra Nu­ku re­per­tuaa­ris ol­nud tük­ki „Oli ilus su­ve­päev“, kus te­gid näit­le­ja­te­na kaa­sa ka Lau­ra Res­tov ja Tuu­li­ki Roht­la.
Keh­ra Nu­ku uue ju­hi kin­ni­tu­sel on Keh­ra koo­lis pal­ju an­de­kaid tüd­ru­kuid, ke­da har­ras­tus­nu­ku­tea­ter võiks kaa­sa­ta: „Keh­ra Nukk on en­da­le ala­ti ise koo­li­ta­nud jä­rel­tu­li­jaid, teat­ri asu­ta­ja Lea Si­bul-Poo­la ajal oli siin aas­taid õp­pes­tuu­dio Krõll, sel­lest on väl­ja kas­va­nud näi­teks la­vas­ta­ja In­go­mar Vih­mar. Ka mi­na ise tu­lin Keh­ra Nuk­ku tä­nu sel­le­le, et 1. klas­sis läk­sin Lea juur­de nu­ku­rin­gi.“
Ku­ni aas­ta lõ­pu­ni te­gut­seb Keh­ra Nukk MTÜ Trii­bik all. Val­la­va­lit­su­se et­te­pa­nek oli, et nu­ku­tea­ter te­gut­seks oma­ni­me­li­se mit­te­tu­lun­du­sü­hin­gu­na, kuid Mar­git Aas­maa ei soo­vi­nud uue MTÜ loo­mi­se­ga kii­rus­ta­da.
„Vaa­ta­me aas­ta lõ­pu­ni, kui­das mi­ne­ma hak­kab. Kui kõik su­jub, tee­me MTÜ uuel aas­tal. Val­la­va­lit­su­se­ga jäi kok­ku­le­pe, et teat­rit toe­ta­tak­se ka järg­mi­se aas­ta ee­lar­vest,“ lau­sus ta.
Trans­por­di­ku­lud peab tea­ter eten­dus­te pi­le­ti­tu­lu­ga ise tee­ni­ma. Nu­ku­teat­ri ju­hi­na ka­vat­seb Mar­git Aas­maa Keh­ra Nu­ku jaoks kir­ju­ta­da pro­jek­ti­taot­lu­si kul­tuur­ka­pi­ta­li­le, ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mi ja mu­ja­le fon­di­des­se: „Kui or­ga­ni­sat­sioon hak­kab edas­pi­di häs­ti toi­mi­ma, on ai­nu­ke, mi­da val­lalt soo­vin – et meid toe­ta­taks pal­ga­ra­ha­ga. Se­da teat­ri­te­ge­mi­se­ga väl­ja ei tee­ni ning Keh­ra Nuk­ku mõ­ne tei­se töö kõr­valt ve­da­da ei ole reaal­ne.“

Eelmine artikkelViimikud tantsisid Europeade’il
Järgmine artikkelSPORDIUUDISED