Keh­ra Nukk esi­nes Pa­rii­sis

696
Margit Aasmaa

Seal­se Ees­ti koo­li kut­sel käis Keh­ra Nu­ku juht Mar­git Aas­maa märt­sis Pa­rii­sis, kus män­gis „Pu­na­müt­si­kest“ ning õpe­tas las­te­le nuk­ku­de val­mis­ta­mist.

Prant­sus­maal ela­va­te­le ees­ti juur­te­ga las­te­le mõel­dud koo­lis toi­mub õp­pe­töö kord kuus pü­ha­päe­vi­ti. Koo­lis käi­vad 3-10aas­ta­sed lap­sed, nei­le an­na­vad tun­de lap­se­va­ne­mad ise.

„Pea­mi­selt too­vad oma lap­si sin­na koo­li nai­sed, kes on en­da­le Pa­rii­sist leid­nud me­he ja nüüd on seal pe­re. Emad soo­vi­vad las­te­le oma ema­keelt õpe­ta­da,“ rää­kis Mar­git Aas­maa.
Ta li­sas, et ees­ti keel on nen­de las­te jaoks ju­ba üs­na ras­ke: „Vaa­ta­sin pealt üht um­bes 3-4aas­tas­te las­te män­gu­tun­di. Kui õpe­ta­ja neilt mi­da­gi ees­ti kee­les kü­sis, siis lap­sed vas­ta­sid ena­mas­ti prant­su­se kee­les. Mi­da va­ne­mad on lap­sed, se­da roh­kem nad ees­ti kee­les vas­ta­vad, aga see po­le nen­de jaoks liht­ne, iga­päe­va­selt on ju prant­sus­keel­ses kesk­kon­nas.“

Ees­ti koo­lis käib paar­küm­mend Prant­sus­maal ela­vat last. Nad on vas­ta­valt va­nu­se­le jao­ta­tud kol­meks-nel­jaks gru­piks. Tun­di­des õpe­ta­tak­se ees­ti kee­les rää­ki­mist, lu­ge­mist, kir­ju­ta­mist, on ka laul­mi­se ja män­gu­tun­nid. Aeg-ajalt käi­vad seal esi­ne­jad Ees­tist.

„Mind kut­sus seal­ne koo­li­ju­ha­ta­ja Ave Ab­ram, kes oli Keh­ra Nu­ku te­ge­mi­si näi­nud in­ter­ne­tis. Pak­ku­sin väl­ja „Pu­na­müt­si­ke­se“, se­da män­gin ük­si, nu­kud ma­hu­vad kohv­ris­se ning pii­sab, kui ko­ha­peal on laud ja makk,“ üt­les Mar­git Aas­maa.

Tal pa­lu­ti rää­ki­da või­ma­li­kult aeg­la­selt, et lap­sed ees­ti keelt pa­re­mi­ni mõis­tak­sid: „Pu­na­müt­si­ke­se“ eten­du­se ajal suht­len las­te­ga pal­ju. Kui al­gu­ses neilt mi­da­gi kü­si­sin, vas­ta­sid nad pi­gem prant­su­se kee­les. Kuid eten­du­se lõ­pus rää­ki­sid ab­so­luut­selt kõik lap­sed ees­ti kee­les.“

Mar­git Aas­maa sõ­nas, et see, kui­das lap­sed te­ma­ga lõ­puks vä­ga püüd­li­kult ees­ti kee­les rää­ki­sid, oli ka nen­de ema­de­le suur ül­la­tus: „Kee­lep­rak­ti­kat on seal­se­tel las­tel vä­he, kui isa on prants­la­ne, on ko­du­ne keel ik­ka­gi prant­su­se keel. Ka Ees­ti koo­lis rää­ki­sid emad ees­ti kee­les se­ni, ku­ni tu­li üks prants­la­sest isa, siis min­di ko­he üle ko­ha­li­ku­le kee­le­le. Kui­gi ka see isa püü­dis mi­nu­ga su­hel­da ees­ti kee­les. Üt­les, et tal­le meel­dib me keel vä­ga, aga see on ras­ke.“

Pä­rast Prant­sus­maal käi­mist sai Mar­git Aas­maa kir­ja Münc­he­ni ees­ti koo­li ju­ha­ta­jalt, kes oli kuul­nud te­ma Pa­rii­si-esi­ne­mi­sest vä­ga po­si­tiiv­set ta­ga­si­si­det ja kut­sus ta sü­gi­seks kül­la oma koo­li Sak­sa­maa­le.

Eelmine artikkelAru­kü­la ÜVK kae­vi­ku­tes­se pan­nak­se mul­ti­to­ru val­gus­kaab­li jaoks
Järgmine artikkelEst-Stei­ni kau­ba­mär­gi­ga ka­tu­se­ki­vi on too­de­tud 30 aas­tat