Keh­ra nais­rah­va­tant­su­rühm Päi­ke­se­ra­tas sai 5aas­ta­seks

2997
Kehra rahvatantsurühm Päikeseratas: AI­RE MÄND­METS, KRIS­TI RAN­NU, HE­LI­NA LILL­SOO, TUU­LI­KI ROHT­LA, UL­MI LÕO­KE, MA­RI VAHT­RA­MÄE, JAA­NA HAN­NUS, ju­hen­da­ja MAA­RI­KA TUT­TEL­BERG, TEI­LI PIIS­KOP­PEL, VE­RO­NI­KA SI­LI­VASK, KRIS­TI­NA SIR­KAS, KAI­RI RIK­KO, MAIA PÕ­LA­JE­VA, AN­NE­LI VÄ­LI, IN­GA KOIT­LA.

Sün­ni­päe­va­pi­du tä­his­tas nais­rühm kont­sert-eten­du­se­ga Keh­ra rah­va­ma­jas.

Laupäeval, 25. märt­sil tä­his­tas 5. sün­ni­päe­va Keh­ras te­gut­sev nais­rah­va­tant­su­rühm Päi­ke­se­ra­tas. Ku­na Keh­ras on ka üle 30 aas­ta koos käi­nud nais­rühm Kad­rel, on Päi­ke­se­ra­tast kut­su­tud nen­de noo­re­maks õeks.
Päi­ke­se­ra­tas kin­kis oma sün­ni­päe­va pu­hul pub­li­ku­le kont­ser­te­ten­du­se, mis ju­tus­tas noor­te nais­te elu­rõõ­must, ener­giast, tah­te­jõust, tant­su­lus­tist ning emaks ole­mi­sest. Ap­pi olid nad kut­su­nud Ani­ja val­la se­ga­koo­ri Han­ni­jög­gi, Keh­ra Kant­ri­roo­sid ning lae­na­nud me­hed Ko­se val­la Oru se­ga­rüh­mast. Tant­sud va­hel­du­sid lau­lu­de ja sõ­na­li­se osa­ga. Idee au­to­rid olid rüh­ma ju­hen­da­ja Maa­ri­ka Tut­tel­berg ning tant­si­jad.
Kaks aas­tat ta­ga­si, kui Ani­ja val­las va­li­ti esi­mest kor­da va­li­ti aas­ta te­gi­jad, sai Päi­ke­se­ra­tas aas­ta kul­tuu­ri­pär­li tiit­li. Mul­lu ai­ta­sid Päi­ke­se­rat­ta nai­sed oma tant­si­jal, noor­te­ju­hil In­ga Koit­lal kor­ral­da­da Keh­ras esi­me­se folk­loo­ri­fes­ti­va­li „Tun­ne rah­va(u)st en­da üm­ber”. Pi­du on plaa­nis kor­ral­da­da ka tä­na­vu.
Päi­ke­se­rat­tas on tant­si­jaid 14. Rüh­ma esi­me­ne ju­hen­da­ja oli Jan­ne Kuusk­la, vei­di üle ka­he aas­ta on rüh­ma tant­su­sam­me sead­nud Maa­ri­ka Tut­tel­berg Ko­se val­last.
Ju­hen­da­ja lau­sus, et rüh­mal lä­heb prae­gu ke­nas­ti ning töi­selt: „Pä­rast pi­du tee­me hin­ge­tõm­be­pau­si, see­jä­rel hak­ka­me õp­pi­ma Kei­la peo jaoks, tu­le­mas on ka Ani­ja val­la pi­du, esi­ne­mi­sed jaa­ni­päe­va­del. Prae­gu on esi­ne­mis­hooaeg, mil­leks ta­lvel õp­pi­si­me ja et­te val­mis­tu­si­me.”
Sün­ni­päe­va­peo et­te­val­mis­tu­sed al­ga­sid möö­du­nud aas­ta sep­temb­ris. Proo­vi­deks saa­di kok­ku mi­tu kor­da nä­da­las. Maa­ri­ka Tut­tel­berg kii­tis, et nai­sed on tub­lid, vaa­ta­ma­ta sel­le­le, et va­hel na­pib proo­vi­deks ae­ga: „Nad on noo­red nai­sed, pal­ju­del väi­ke­sed lap­sed või koo­li­ko­hus­tu­sed. Oma elu kõr­valt proo­vi­deks aja nä­pis­ta­mi­ne on nei­le kind­las­ti vä­si­tav. Sa­mas on nad kõik te­ge­li­kult vä­ga head tant­si­jad.”
Ta mee­nu­tas, et Päi­ke­se­rat­ta ju­hen­da­ja sai te­mast tä­nu Ani­ja val­la en­di­se­le kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja­le Ruth Lil­le­le, kes te­da Keh­ras­se kut­sus. Rühm hak­kas tal­le meel­di­ma ning ot­sus­tas nen­de juur­de jää­da.
Kok­ku on tal ju­hen­da­da 7 rüh­ma – se­ga­rüh­mad, mem­me­de rüh­mad, nais­rüh­mad: „Mi­nu rüh­mad on kõik oma­va­hel sõb­rad, käi­me üks­tei­se sün­ni­päe­va­del esi­ne­mas.”
In­ga Koit­la sõ­nas, et rüh­mas on meel­div selts­kond ja to­re koos ae­ga vee­ta: „Ole­me roh­kem kui vaid tant­su­kaas­la­sed. Hoo­li­me, ole­me üks­tei­se suh­tes toe­ta­vad. Mui­du­gi on meil ka üt­le­mi­si. Kel­lel po­leks, eri­ti, kui oled nai­ne. Mei­le meel­dib õp­pi­da uu­si as­ju ja aren­da­da oma tant­suos­ku­si, see­ga üri­ta­me am­mu­ta­da õpe­tus­sõ­nu, mi­da ju­hen­da­ja ja­gab, va­hel ei ta­ha need ju­tu­va­da seest väl­ja kos­ta, aga sel­leks on Maa­ri­kal kõ­va hääl. Meil on al­gu­sest pea­le ve­da­nud ju­hen­da­ja­te­ga, ole­me saa­nud vä­ga tu­ge­va põh­ja.”
Tant­su­rüh­ma idee al­ga­ta­ja Kris­tii­na Oja rää­kis, et soo­vi­jaid tu­li üs­na rut­tu: „Pal­jud, kes uk­se ta­ga pii­lu­sid, ot­sus­ta­sid meie­ga siis­ki mit­te lii­tu­da. Meil oli ka kuu­lu­tu­sel kri­tee­rium, et oo­ta­me ku­ni 40aas­ta­seid nai­si, sest ees­märk oli saa­da tant­su­peo­le hoo­pis eri­li­se rüh­ma­ga. Ku­na kul­tuu­ri­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Ruth Lil­le oli al­les uus, ei tund­nud ta veel meie piir­kon­nas eri­ti ke­da­gi, see­ga soo­vi­ta­sin tal­le Jan­ne Kuusk­lat, ku­na lei­dsin, et ta on ar­mas ja to­re ini­me­ne, kes aus­tab rah­va­tant­su üle kõi­ge.”
Ta li­sas, et Päi­ke­se­rat­ta nais­tel on suur tant­su­ta­he: „Nais­tel on tant­si­mi­ne hin­ges, kui mit­te ve­res, ja nad ei hä­be­ne se­da, mi­da nad tee­vad, vaid tun­ne­vad sel­le üle uh­kust, neil on ees­mär­gid. Nad on orien­tee­ri­tud mees­kon­na­töö­le, sa­mas os­ka­vad in­di­vi­duaal­selt oma pa­nust an­da. Igal rüh­mal on oma nä­gu, igaüks toi­me­tab vas­ta­valt oma või­ma­lus­te­le. Se­da kut­su­tak­se­gi rah­va­kul­tuu­riks.”
Nais­tel on val­ged li­na­sest trii­bu­must­ri­ga klei­did, õmb­les Pi­ret Pil­berg. Ra­ha nen­de jaoks sai Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­kus Lea­der-pro­jek­tist. Sün­ni­päe­va­peol kin­kis ju­hen­da­ja Maa­ri­ka Tut­tel­berg nais­te­le klei­ti­de­ga kok­ku sobi­vad val­gest rii­dest ko­tid.

Eelmine artikkelAja­loo­kon­ve­rents: Aru­kü­la tur­vast vee­ti üle Ees­ti
Järgmine artikkelLEM­BIT TALP­SEPP või­tis ve­te­ra­ni­de MMilt 3 me­da­lit