Keh­ra näi­te­rin­gi Pant­heon uut la­vas­tust mängiti ait-kui­va­tis

1337
Keh­ra näi­te­rin­gi uues la­vas­tu­ses „Tes­ta­men­di­täit­jad“ män­gi­vad SIR­JE VOOL­MAA, MART SCH­MEIDT, PEEP KASK, AN­ŽE­LI­KA OT­TIS, LAU­RA RES­TOV ja SIR­JE RIK­KO.

„Kui se­da ruu­mi nä­gin, tead­sin – see on meie näi­te­män­gu jaoks na­gu ru­si­kas sil­maau­ku,“ üt­les Keh­ra rah­va­ma­ja näi­te­rin­gi la­vas­ta­ja SIR­JE PÕ­LEN­DIK.

Ree­del, 4. mail esie­ten­dus Keh­ra ait-kui­va­tis Ind­rek Harg­la kri­mi­näi­dend „Tes­ta­men­di­täit­jad“. Väi­ke ai­da­saal oli rah­vast täis, ko­du­se näi­te­ringi uut tük­ki oli vaa­ta­mas pool­sa­da ini­mest. Pü­ha­päe­val toi­mu­nud tei­sel eten­du­sel oli li­gi­kau­du 20 vaa­ta­jat, enam-vä­hem sa­ma pal­ju oli ka nä­da­la­päe­vad va­rem toi­mu­nud kont­rol­le­ten­du­sel.

Kui­gi te­gu on mõr­va­loo­ga, kut­sus tut­ta­va­te har­ras­tus­näit­le­ja­te vah­va esi­ne­mi­ne saa­lis esi­le ka nae­ru­pah­va­kuid. Pä­rast eten­dust tä­na­ti osa­li­si lil­le­de­ga.
„Too­res oli, eri­ti tei­ne vaa­tus, nõuab veel sis­se­män­gi­mist,“ kom­men­tee­ris la­vas­ta­ja Sir­je Põ­len­dik pä­rast esie­ten­dust.

„Aga tun­du­valt pa­rem, kui kont­rol­le­ten­dus,“ mär­kis esi­reas is­tu­nud An­ni­ka Kask, kel­le abi­kaa­sa Peep Kask te­gi Pant­heo­ni­ga „Tes­ta­men­di­täit­ja­tes“ oma de­büüt­rol­li.

„Mi­nu tut­ta­vad, kes nä­gid meid esi­mest kor­da, kiit­sid vä­ga,“ lau­sus Pant­heo­ni näit­le­ja Mart Sch­meidt.

Ka näi­te­rin­gist bee­bi­puh­ku­sel ole­vad Kel­ly Kruus­mann ja Ve­ro­ni­ka Si­li­vask tun­nus­ta­sid tru­pi­kaas­la­si ning tun­nis­ta­sid, et neid vaa­da­tes tek­kis en­dalgi suur soov la­va­le naas­ta.

Ka kut­se­li­ne tea­ter män­gis ai­das
Kri­mid­raa­ma „Tes­ta­men­di­täit­jad“ kir­ju­tas Ind­rek Harg­la Ku­res­saa­re Lin­na­teat­ri tel­li­mu­sel ning sel­le esie­ten­dus oli 2014. aas­tal. Näi­de­män­gu te­ge­vus toi­mub Saa­re­maal Rä­ga­nu­ka ta­lus. Pä­ri­ja Jaa­nus on oma tä­di esi­me­seks sur­ma-aas­ta­päe­vaks su­gu­la­sed kok­ku kut­su­nud, et väl­ja sel­gi­ta­da, kes on neist Jan­ne-tä­di mõr­var – eri­ne­valt po­lit­seist on ta kin­del, et 85aas­ta­ne tä­di mür­gi­ta­ti, mit­te ei söö­nud ise ko­ge­ma­ta kärb­se­seent. Mõr­va­ri lõk­su mee­li­ta­mi­seks on Jaa­nu­sel lä­bi­mõel­dud plaan ning loo puänt on üs­na oo­ta­ma­tu.

Keh­ra Pant­heo­ni la­vas­tu­ses män­gi­vad Peep Kask (Rä­ga­nu­ka pä­ri­ja Jaa­nus), Lau­ra Res­tov (Rii­na Uie­lu ca­te­rin­gi­fir­mast), Mart Sch­meidt (Rai­mond, kir­ja­nik), Sir­je Vool­maa (Mil­vi, en­di­ne et­te­võt­ja Ka­na­dast), Anželi­ka Ot­tis (Ene­la, ki­ri­kuõ­pe­ta­ja) ja Sir­je Rik­ko (sur­nud Jan­ne-tä­di).
„Leid­sin sel­le näi­den­di Ees­ti Teat­ri Agen­tuu­rist, kus lu­ge­sin mi­tut näi­den­dit,“ üt­les la­vas­ta­ja Sir­je Põ­len­dik.

Ta ot­sis sel­list tük­ki, kus on te­ge­la­si sa­ma pal­ju, kui neil prae­gu näit­le­jaid: „Kui olin „Tes­ta­men­di­täit­jaid“ lu­ge­nud, mõt­le­sin, eest­la­se kir­ju­ta­tud, tee­me ära. Hil­jem kuul­sin, et Kuu­sa­lu trupp te­gi sa­ma as­ja ning käis sel­le­ga ka Keh­ras. Aga no mis seal ik­ka. Ja nii­pea, kui nä­gin se­da ai­da­ruu­mi siin, tund­sin, et see on meie la­vas­tu­se jaoks kõi­ge õi­gem koht – rah­va­ma­ja saa­lis po­leks see nii häs­ti väl­ja tul­nud.“

Keh­ra näi­te­ring alus­tas proo­ve siis­ki rah­va­ma­ja saa­lis, ku­na ai­das on kül­mal ajal vä­ga ja­he. Proo­vi­pe­riood al­gas ok­toob­ris. Esial­gu har­ju­ta­ti üks kord nä­da­las, ala­tes ap­ril­list, kui har­ju­ta­ti ju­ba ai­das, oli nä­da­las kaks proo­vi.

Ka Ku­res­saa­re Lin­na­tea­ter, kes tõi „Tes­ta­men­di­täit­jad“ esi­me­se­na la­va­le, män­gis se­da ai­das, Ku­res­saa­re Sa­da­maai­das. Keh­ra ait-kui­va­ti on teat­ri­pai­ga­na just­kui kam­mer­saal – näit­le­jad on pub­li­kust peaae­gu käe­ga­kat­su­ta­vas kau­gu­ses.

„Aru­ta­si­me Mar­di­ga, et sel­les mõt­tes on suu­re saa­li la­va peal liht­sam män­gi­da, et oled pub­li­kust kau­ge­mal. Tu­leb veel har­ju­ta­da, et ei vaa­ta ot­se pub­li­kus­se, mui­du või­vad seal­sed pil­gud aja­da naer­ma või viia mõt­ted mu­ja­le,“ rää­kis Peep Kask.

„Mi­nu mee­lest ei se­ga­nud see osa­li­si üld­se, et pub­lik oli nii lä­he­dal,“ sõ­nas la­vas­ta­ja.

Kaks uut näit­le­jat
Pant­heo­ni­ga de­büü­di tei­nud Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu asee­si­me­he Peep Ka­se kut­sus trup­pi la­vas­ta­ja: „Meil oli üh­te meest juur­de meest va­ja, Ivar Neio lei­dis en­da­le uue ho­bi ja näit­le­mi­seks po­le enam ae­ga. Ega mul eri­ti ke­da­gi mas­see­ri­da ol­nud, Val­ter Jür­na­le pak­ku­sin, te­ma üt­les, et po­le ae­ga. Tead­sin, et Peep on ko­du­kan­di­päe­va­del üht-teist tei­nud. Ega ta ko­he nõus ol­nud, üt­les, et peab en­ne ko­dus nõu pi­da­ma.“

„Koo­lia­jal män­gi­sin näi­den­di­tes. Ko­du­kan­di­päe­val olen ka val­la­va­ne­mat tei­nud,“ li­sas Peep Kask.

Esi­mest kor­da oli la­val ka Jan­ne-tä­di ke­has­ta­nud Sir­je Rik­ko, kes töö­tab Keh­ra rah­va­ma­jas.

„Mul oli va­ja kõn­di­vat lai­pa ja Sir­je oli lä­he­dalt võt­ta,“ sel­gi­tas Sir­je Põ­len­dik.

Peep Kask tun­nis­tas, ta pa­bis­tas esie­ten­du­sel nii pal­ju, et pool le­he­kül­ge teks­ti jäi va­he­le: „Õn­neks tu­li Lau­ra sel­le­ga kaa­sa.“
La­vas­ta­ja tõ­des, et ka teis­tel jäi osa teks­ti lausumata, aga eten­dus sel­le tõt­tu ei kan­na­ta­nud: „Ma ei ha­ka­nud va­he­le se­ga­ma, mõt­le­sin, et las män­gi­vad eda­si, kui nii su­ju­valt lä­heb. Mõ­te tu­li ju väl­ja.“

Prae­gu Pant­heon roh­kem „Tes­ta­men­di­täit­jaid“ ei män­gi.

„Ehk sü­gi­sel või au­gus­tis. Kes ta­hab nä­ha, peab tu­le­ma Keh­ras­se vaa­ta­ma. Mu­ja­le sel­le­ga min­na ei saa, meil po­le de­ko­rat­sioo­ne­gi, see on la­vas­ta­tud ai­das män­gi­mi­seks. Kui just ai­da­le rat­taid al­la ei saa,“ ar­vas Sir­je Põ­len­dik.