Keh­ra lin­na­väl­jak val­mib koo­li 170. sün­ni­päe­vaks

682
Keh­ra lin­na­väl­ja­kut ka­van­da­tak­se koo­liõue kolm aas­tat ta­ga­si toi­mu­nud idee­kon­kur­si või­du­töö põh­jal. Sel­le au­tor on Kül­li Kroon.

Keh­ra koo­li 169. sün­ni­päe­va tä­his­ta­mi­seks toi­mu­nud ak­tu­sel 7. no­vemb­ril tut­vus­ta­sid Ani­ja val­la­va­nem Rii­vo Noor ja ar­hi­tekt Kül­li Kroon koo­li­ma­ja et­te ka­van­da­ta­vat Keh­ra lin­na­väl­ja­kut. Ok­toob­ris an­dis val­la­vo­li­ko­gu lin­na­väl­ja­ku ra­ja­mi­se­le heaks­kii­du.

„Järg­mi­sel aas­tal, kui kool tä­his­tab juu­be­lit, saab di­rek­tor peo­kõ­net pi­da­da ju­ba uuel väl­ja­kul,“ lu­bas val­la­va­nem.

2016. aas­tal kor­ral­das MTÜ Keh­ra Koo­li Vi­list­la­sed idee­kon­kur­si koo­liõue kor­ras­ta­mi­seks. Sel­le või­tis Kül­li Kroo­ni ka­vand, mil­le­le li­sa­ti ele­men­te veel ka­hest au­hin­na­tud tööst.
„Sel­lest on väl­ja kas­va­nud lin­na­väl­ja­ku pro­jekt. Ku­na kool on Keh­ra sü­da, siis lin­na­väl­jak võiks ol­la koht, kus toi­mu­vad nii lin­na- kui koo­liü­ri­tu­sed, seal võiks ol­la ka jõu­lu­kuusk,“ rää­kis Kül­li Kroon.

Ta näi­tas ar­vu­tik­lip­pi koo­liõue 2016. aas­ta idee­ka­van­dist. Suur osa koo­li­ma­ja esisest on kae­tud sil­lu­ti­se­ga, et moo­dus­tuks üht­ne väl­jak. Koo­li peauk­se ette, kus on rat­ta­hoid­la, ka­van­da­tak­se gra­niit­sil­lu­ti­se­ga ala, mil­le kesk­mes on sil­lu­tis­se teh­tud il­ma­kaa­red. Koo­li­ma­ja au­la­pool­ses­se ot­sa väi­ke­se­le kolm­nurk­se­le sii­lu­le tu­le­vad ma­le­lauad ja sel­le üm­ber be­too­nist ist­med. En­di­sest pal­lip­lat­sist saab kesk­ne väl­ja­kua­la. Sel­lel on is­tu­mi­sa­lad ja tei­sal­da­ta­vad pin­gid, mi­da suu­re­ma­te üri­tus­te pu­hul on või­ma­lik ni­hu­ta­da, väl­ja­ku tei­ses ser­vas li­pua­lus. Plat­si ta­gao­sas on sü­ven­da­tud rin­gi­ku­ju­li­ne ala, mi­da saab ka­su­ta­da õue­sõp­pe­ko­ha­na, kuid ka esi­ne­mi­sa­la­na. Spor­di­hoo­ne juu­res on maa­pin­nast kõr­ge­ma­le tõs­te­tud be­too­nist ala, mil­lel on lau­dis­kat­te­ga is­tu­mi­sa­lad. Ka rat­ta­park­la on pla­nee­ri­tud spor­di­hoo­ne juur­de.

„Et an­da ala­le ruu­mi­li­sust, saab män­gi­da eri­ne­va­te val­gus­ti­te­ga. Ka­van­dis on need väi­ke­sed pol­lar­val­gus­tid või suu­red tä­na­va­val­gus­tid. Ideaa­lis võiks ka mõ­ni puua­lu­ne ol­la alt val­gus­ta­tud,“ üt­les Kül­li Kroon.

Koo­liõue põh­ja­kül­ge oli ka­van­da­tud tä­na­va­korv­pal­li­väl­jak, be­too­nist ping-pon­gi­lauad ja tur­ni­mis­va­hen­did. Se­da ala esi­me­ses eta­pis väl­ja ehi­ta­da ei jõu­ta.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu ot­sus­tas 2020. aas­ta tee­dein­ves­tee­rin­guid vä­hen­da­da li­gi­kau­du 150 000 eu­ro võr­ra, et suu­na­ta see ra­ha lin­na­väl­ja­ku ehi­ta­mis­se. Et saa­da väl­ja­ku mak­su­must esial­gu hin­na­tud li­gi­kau­du 600 000 eu­rost oda­va­maks, on val­la­va­lit­sus tel­li­nud OÜlt Kesk­kon­nap­ro­jekt lin­na­väl­ja­ku pa­ran­da­tud eelp­ro­jek­ti, mil­le­ga peak­sid väl­ja­ku ehi­tus­ku­lud um­bes 15-20 prot­sen­ti vä­he­ne­ma. Val­laar­hi­tekt In­ga Vai­nu sel­gi­tas Sõ­nu­mi­too­ja­le, et võr­rel­des esi­me­se pro­jek­ti­ga vä­he­neb sil­lu­ti­se­ga kae­tud ala pin­da­la, ka­van­da­tud ilu­lam­bid asen­da­tak­se liht­sa­ma­te LED-val­gus­ti­te­ga: „Es­ma­täh­tis on ra­ja­da väl­ja­ku kor­ra­lik alusp­lats, kõi­ke muud saab hil­jem li­sa­da.“

Kui väljaku muudetud eel-p­ro­jekt val­mib, kuu­lu­ta­tak­se väl­ja pro­jek­tee­ri­mi­se-ehi­tus­han­ge. Ehi­tus­tööd peak­sid al­ga­ma ke­va­del.