Keh­ra Lil­le elu­ra­joo­ni ehi­ta­tak­se kõi­ge­pealt 5 paa­ris­ma­ja

1175
Keh­ra uues elu­ra­joo­nis val­mi­vad esi­me­se­na paa­ris­ma­jad.

Keh­ra Lil­le ela­mua­la­le saa­vad ko­dud 33 pe­ret. Aas­ta ta­ga­si loo­tis OÜ Lil­le Aren­dus ju­ha­tu­se lii­ge Sven Suur­vä­li, et tä­na­vus­teks jõu­lu­deks saa­vad esi­me­sed pe­red uu­tes­se ma­ja­des­se sis­se ko­li­da. Ta tõ­deb, et aren­dus on ve­ni­nud ta­ris­tu pro­jek­tee­ri­mi­se tõt­tu, sest pro­jek­tee­ri­jad on töö­ga üs­na hõi­va­tud. Nüüd on kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de­le ehi­tus­load ole­mas. Elek­tri­le­vi ehi­tab väl­ja elekt­ri­võr­gud, aren­da­ja üles­an­ne on ra­ja­da vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni ning tee­de ehi­tus ku­ni vii­ma­se kat­te­ki­hi­ni, tol­mu­va­ba kat­te pa­neb vald.

Vee- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­süs­tee­mi­de ning tee­põh­ja­de ehi­ta­mi­seks ku­lub aren­da­ja hin­nan­gul um­bes 3 kuud, kuid sõl­tub ka il­mast: „Külm ei se­ga, küll aga liig­ne vihm.“

Lil­le viie­le suu­re­ma­le krun­di­le ehi­ta­tak­se paa­ris­ma­jad, üle­jää­nud 23 krun­di­le era­mud. Esi­me­se­na te­hak­se val­mis paa­ris­ma­jad, need müüak­se niiöel­da võt­med kät­te la­hen­du­se­ga. Ma­ju ha­ka­tak­se ehi­ta­ma, kui kom­mu­ni­kat­sioo­nid ra­ja­tud. Vun­da­men­te Sven Suur­vä­li sõ­nul vä­ga kül­mal ajal te­ha ei saa, kuid vii­ma­seid tal­ve­sid ar­ves­ta­des ei ole te­ma ar­va­tes prob­lee­mi ka det­semb­ris-jaa­nua­ris ehi­ta­da. Ele­ment­ma­ja püs­ti­ta­mi­ne krun­di­le võ­tab ku­ni paar nä­da­lat, võt­med kät­te la­hen­du­se pu­hul ku­lub roh­kem ae­ga si­se­töö­de­le.

„Kui ilm lu­bab, ta­ha­me esi­me­sed val­mis saa­da ke­va­deks,“ sõ­nas aren­da­ja.

Era­mu­te ehi­tus­lu­be po­le Lil­le Aren­dus veel ha­ka­nud taot­le­ma, ku­na soo­vi­tak­se ol­la või­ma­li­kult paind­li­kud ja pak­ku­da klien­ti­de­le eri­ne­vaid la­hen­du­si. Sven Suur­vä­li sel­gi­tas, et soo­vi­ja võib os­ta en­da­le kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de­ga krun­di ja ma­ja ise ehi­ta­da või va­li­da kol­me la­hen­du­se va­hel – kas ele­ment­ma­ja te­ha­se­pa­ke­ti ehk väl­jast val­mis, kuid seest väl­ja ehi­ta­ma­ta ma­ja, si­se­vii­mist­lu­se­ta kar­bi või võt­med kät­te ehk täis­la­hen­du­se, kus kõik on val­mis: „Ko­ge­mu­sed on näi­da­nud, et osa ini­me­si ee­lis­ta­vad ise ehi­ta­da või kor­ral­da­da, et saa­da ko­du hind oda­va­maks või siis on vä­ga kin­del soov, mil­list ma­ja soo­vi­vad. Palk­ma­ja sin­na ilm­selt püs­ti­ta­da ei so­bi, sa­mu­ti funks­tii­lis ma­ja, pi­gem rat­sio­naal­ne, Põh­ja­maa­de stii­lis ma­ja.“

Keh­ra ma­ju ja krun­te ha­ka­tak­se sel­lel nä­da­lal ava­li­kult müü­ma. Näi­teks nel­ja­toa­li­ne 91ruut­meet­ri­ne paa­ris­ma­ja bok­si mak­sab sõl­tu­valt krun­di suu­ru­sest 133 000-138 000 eu­rot. Krun­di hin­nad on kesk­mi­selt 30 000 eu­rot.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 9. oktoobril
Järgmine artikkelKuu­sa­lu noor pur­je­ta­ja MIA MA­RIA LIPS­MÄE või­tis rah­vus­va­he­li­sel võist­lu­sel 6. ko­ha