Keh­ra Lil­le ela­mua­ren­du­se­le üks pak­ku­mi­ne

848

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud eel­lä­bi­rää­ki­mis­te­ga pak­ku­mi­se­le Keh­ra lin­nas asu­va Lil­le ela­mu­piir­kon­na aren­da­mi­seks lae­kus täh­ta­jaks, 3. sep­temb­riks üks pak­ku­mi­ne.

„Esi­me­se hin­nan­gu põh­jal tun­dub pak­ku­mi­ne at­rak­tiiv­ne. Sel­le esi­tas Tal­lin­nas te­gut­sev et­te­võ­te. Õi­ge­mi­ni on te­gu ühis­pak­ku­mi­se­ga, sest teed ja teh­no­võr­gud ehi­taks sel­le jär­gi väl­ja tei­ne fir­ma. Kont­rol­li­me veel esi­ta­tud do­ku­men­te, siis hak­ka­me lä­bi­rää­ki­mi­si pi­da­ma,“ üt­les ar­hi­tekt-pla­nee­rin­gus­pet­sia­list In­ga Vai­nu.

Keh­ra pääs­te­ko­man­do hoo­ne ta­ga asu­va Lil­le ela­mu­piir­kon­na ko­gu­pin­da­la on 66 457 ruut­meet­rit. Seal asub 8 val­la­le kuu­lu­vat kin­nis­tut, neist 7 ela­muk­run­ti suu­rus­te­ga 1067-2551 m2, üle­jää­nud ala, 52 920 m2, on krun­ti­deks ja­ga­ma­ta. Vas­ta­valt enam­pak­ku­mi­se tin­gi­mus­te­le tu­leb piir­kon­da aren­da­da 1993. aas­tal teh­tud pla­nee­ri­misp­ro­jek­ti­ alu­sel. Pla­nee­rin­gu­ga on sin­na ka­van­da­tud 27 ela­mu­maa krun­ti, suu­ru­se­ga 1452-2596 m2. Lu­ba­tud on ehi­ta­da mak­si­maal­selt ka­he­kord­seid ühe­pe­ree­la­mud ja paa­ris­ma­ju.

Ost­ja peab oma ku­lul väl­ja ehi­ta­ma ka pla­nee­rin­gu­järg­sed kruu­sa­kat­te­ga teed, vee- ja ka­na­li­sat­sioo­nit­ras­sid, sa­de­vee- ja dre­naa­ži­võr­gu, tä­na­va­val­gus­tu­se kaab­li­te ka­na­li­sat­sioo­ni ning kin­nis­tu­te elekt­ri­võr­gud. Esi­me­sed 7 ela­mut, mil­le krun­did on väl­ja­mõõ­de­­tud, on ost­ja ko­hus­ta­tud koos kom­mu­ni­kat­sioo­ni­de­ga val­mis ehi­ta­ma ja müü­ki pa­ne­ma ka­he aas­ta jook­sul ning nõu­tud kom­mu­ni­kat­sioo­nid te­ge­ma viie aas­ta jook­sul.

Val­lar­hi­tekt mär­kis, et tee­de ja teh­no­võr­ku­de ra­ja­mi­ne on kõi­ge täht­sam, kui need ole­mas, on krun­te pal­ju ker­gem müüa: „Kui­gi meie ee­lis­ta­me, et pak­ku­ja ehi­taks ka ela­mud pea­le ning ini­me­sed saak­sid os­ta val­mis ko­du. Vald on val­mis pa­nus­ta­ma tee­kat­te ja tä­na­va­val­gus­tu­se ra­ja­mis­se, et ela­mu­te hin­nad tu­lek­sid ost­ja­te­le või­ma­li­kult sood­sad.“

Nõu­tud ko­hus­tus­te täit­mi­seks tu­leb pak­ku­jal järg­mi­se sam­mu­na esi­ta­da val­la­va­lit­su­se­le pan­ga fi­nants­ta­ga­tis.

Ani­ja vald on Lil­le ela­mu­piir­kon­na­le aren­da­ja leid­mi­seks kor­ral­da­nud va­rem kaks kon­kurs­si, esi­mest kor­da 2017. aas­ta al­gu­ses, teist kor­da sa­ma aas­ta su­vel. Mõ­le­mal kor­ral on esi­ta­tud üks pak­ku­mi­ne, kumb­ki hu­vi­li­ne po­le pä­rast lä­bi­rää­ki­mi­si esi­ta­nud lõp­lik­ku pak­ku­mist koos fi­nants­ta­ga­ti­se­ga.

Eelmine artikkelSpordiuudis
Järgmine artikkelKol­ga­kü­las mee­nu­ta­ti fil­mi „Ini­me­sed sõ­du­ri­si­ne­lis“ te­ge­mist