Keh­ra kuns­ti­de­kool lei­dis Root­sist sõp­rus­koo­li

1484
Keh­ra kuns­ti­de­koo­li plaat­pil­li­dean­samb­li tüd­ru­kud koos õpe­ta­ja­te­ga Sa­la en­di­se hõ­be­da­kae­van­du­se juu­res.

Ap­ril­lis käi­sid Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­jad koos plaat­pil­lian­samb­li Xi­lo­fo­no noor­tean­samb­li­ga Root­sis Sa­la kul­tuu­ri­koo­lis. Xi­lo­fo­no an­dis kolm kont­ser­ti ning õpe­ta­jad lep­pi­sid seal­se kul­tuu­ri­koo­li õpe­ta­ja­te­ga kok­ku, et järg­mi­sel aas­tal tu­le­vad Sa­la esin­da­jad Keh­ras­se.

Xi­lo­fo­no noor­tean­samb­li ju­hen­da­ja Ül­le Raud ju­tus­tas, et rää­kis oma Upp­sa­la üli­koo­li ma­gist­ran­tuu­ris õp­pi­va­le tüt­re­le soo­vist luua sõp­rus­si­de­meid oma 12-14aas­tas­te plaat­pil­li­õpi­las­te­ga sa­maea­lis­te muu­si­kaõ­pi­las­te­ga.

„Eel­mi­sel aas­tal nä­gi Triin Sa­las, kus ta elab, üht las­te löök­pil­lian­samb­lit esi­ne­mas ja võt­tis seal­se koo­li­ga ühen­dust,“ lau­sus Ül­le Raud.

Sa­la kul­tuu­ri­kool, kus Keh­ra õpi­la­sed Rael Pik­kel, Sha­ja­na Ko­bo­ze­va, Han­na Elii­se Trol­la, Ada Laan­de, Car­men Kaa­lo ja Ka­ro­lii­ne Vi­jard, õpe­ta­jad Ül­le Raud, Kai­di Rus­sing, Ma­re Vil­lem­soo ja lap­se­va­nem Avo Laan­de käi­sid, on teist­su­gu­se õp­pe­süs­tee­mi­ga kui Keh­ra kuns­ti­de­kool. Seal on va­baõ­pe, sol­fed­žot ei ole, eria­la­tun­nid on 20 mi­nu­tit pi­kad, iga laps õpib se­da pil­li, mil­lest pa­ras­ja­gu hu­vi­tub. Koo­lis on 200 õpi­last. Õpe­ta­jad on pro­fes­sio­naal­sed muu­si­kud, kul­tuu­ri­koo­lis töö­ta­vad osa­li­se koor­mu­se­ga: „Tund oli vä­ga põ­nev. Õp­pi­mi­ne käib kuul­mi­se jär­gi. Ko­he, kui na­tu­ke on pil­li õpi­tud, pan­nak­se lap­sed män­gi­ma. See on muu­si­kaõp­pi­mi­se esi­me­ne as­te, kes ta­hab õp­pi­da sü­ve­ne­nult, saab se­da te­ha Stock­hol­mis.“

Xi­lo­fo­nol esi­me­ne esi­ne­mi­ne oli Sa­la kul­tuu­riöö fes­ti­va­li ava­mi­sel kuns­ti­ga­le­rii õues, tei­ne järg­mi­sel õh­tul ko­ha­li­kus ki­ri­kus. Keh­ra las­te esi­ne­mi­ne võe­ti vä­ga häs­ti vas­tu, ki­ri­ku­täis rah­vast ap­lo­dee­ris seis­tes, nõu­ti li­sa­lu­gu ja tul­di kü­si­ma, kas neil on ka oma plaa­te.

„Üks mees kü­sis, kas meil on plaat­pil­lian­samb­leid tões­ti kolm koos­sei­su, kas neist va­ne­mad lap­sed män­gi­vad veel pa­re­mi­ni ja imes­tas, kui­das on see või­ma­lik,“ üt­les Kai­di Rus­sing.

Vär­te­rå lin­nas esi­ne­ti koos puhk­pil­lior­kest­ri­ga, mi­da ju­hen­das Sa­la kul­tuu­ri­koo­li ju­ha­ta­ja Mi­kael Ny­ve­lius.

Eelmine artikkelKeh­ra päe­va­le ka­van­da­tud koer­te re­gist­ree­ri­mi­ne jääb ära
Järgmine artikkelMuu­seu­miööl esi­li­nas­tus kroo­ni­ka­film Keh­ra jaa­ma­hoo­ne taas­sün­nist