Keh­ra kool plaa­nib võt­ta ka­su­tu­se­le koo­li­vor­mi

1559

28. jaa­nua­ri­ni on Keh­ra güm­naa­siu­mi ko­du­le­hel lap­se­va­ne­ma­te­le kü­si­mus­tik, mil­list koo­li­vor­mi soo­vi­tak­se.

No­vemb­ri lõ­pus toi­mu­nud Keh­ra güm­naa­siu­mi lap­se­va­ne­ma­te koo­so­le­kul kõ­nel­di es­ma­kord­selt, kas koo­lil võiks ol­la oma vorm. Ku­na ena­mus toe­tas koo­li­vor­mi ka­su­tu­se­le­võt­tu, kü­si­tak­se nüüd lap­se­va­ne­ma­te ar­va­must sel­le koh­ta, mil­lis­test rii­dee­se­me­test võiks koo­li­vorm koos­ne­da ning mil­li­sed on nen­de vär­viee­lis­tu­sed.

Di­rek­tor Kai­do Krein­taal rää­kis, et mõ­te oma koo­li vor­mist on Keh­ra güm­naa­siu­mis ida­ne­nud mi­tu aas­tat.
„Ju­ba li­gi kolm aas­tat ta­ga­si, kui siia töö­le tu­lin, kü­si­sid lap­se­va­ne­mad, kas tee­me oma vor­mi,“ sõ­nas ta ja li­sas, et Roc­ca al Ma­re koo­lis, mi­da ta va­rem juh­tis, oli koo­li­vorm.

„Koo­li­vorm on te­ge­li­kult hea – võ­tab ära vär­vi­mü­ra ja teeb koo­li­mil­jöö ra­hu­li­kuks. Ma ei taht­nud se­da siin pea­le pres­si­da, sel­leks peab ole­ma ko­ha­peal­ne soov. Kui koo­li­vorm te­ha, peab see ole­ma nii ke­na, et lap­sed ta­ha­vad se­da kan­da. Sel­le­pä­rast püüa­me­gi se­da luua ühes­koos.“
Kai­do Krein­taal aval­das loo­tust, et ehk õn­nes­tub oma koo­li vorm ka Keh­ras val­mis­ta­da: „Tun­dub, et või­me­kus sel­leks on ole­mas, meie oma lap­se­va­ne­ma­test õmb­le­ja­te tii­mi abi­ga.“

ASis Year konst­ruk­to­ri­na töö­tav, prae­gu lap­se­hool­dus­puh­ku­sel An­ne­li Vä­li toe­tab sa­mu­ti koo­li­vor­mi keh­tes­ta­mist.
„Rii­deid ha­ka­tak­se pa­re­mi­ni hoid­ma, väl­jas­pool koo­li te­kib las­tel üht­su­se tun­ne ja hoi­tak­se kok­ku, see te­ki­tab ka aus­tust oma koo­li vas­tu. Ka va­ne­ma­tel on liht­sam – õp­peaas­ta al­gul os­tad ühe-kaks komp­lek­ti ja nen­de­ga käib laps koo­lis ter­ve aas­ta,“ mär­kis ta.

An­ne­li Vä­li ju­tus­tas, et nä­gi su­vel unes, kui­das osa­les koo­li­vor­mi-koo­so­le­kul ning üt­les seal – Keh­ras on nii pal­ju või­me­kaid õmb­le­jaid, et oleks to­re, kui teek­si­me koo­li­vor­mi ise: „Kui koo­liaas­ta al­gul tõs­ta­ta­ti lap­se­va­ne­ma­te koo­so­le­kul koo­li­vor­mi tee­ma, mõt­le­sin – nüüd pean sel­le idee väl­ja üt­le­ma ja rää­ki­sin di­rek­to­ri­ga.“

Eel­mi­sel aas­tal õmb­le­sid An­ne­li Vä­li ja Keh­ras õmb­lus­sa­lon­gi omav Mer­le Vol­mer­son tööõ­pe­tu­se lii­du üles­kut­sel lau­lu- ja tant­su­peoks las­teaia­las­te­le üle 3000 rah­vus­li­ku klei­di ja sär­gi koos vöö­de­ga: „Kaa­sa­si­me veel Keh­rast neli õmb­le­mi­sos­ku­se­ga naist, et kõik õi­geks ajaks val­mis jõu­da. Nä­gi­me, et meie või­me­kus on suur, ning kui kool va­jab vor­mi, saa­me sel­le te­ha.“

An­ne­li Vä­li ja Mer­le Vol­mer­son pa­lu­sid Keh­ra koo­li las­tel joo­nis­ta­da, mil­list koo­li­vor­mi nad soo­vik­sid kan­da. Kui kü­sit­lus lä­bi, ko­gu­tak­se and­med kok­ku ja nen­de põh­jal te­hak­se mi­tu ka­van­dit, mi­da saa­vad lap­sed ja va­ne­mad taas aru­ta­da-hin­na­ta. Esi­me­ne ees­märk on ka­van­da­da koo­li­vor­mi üle­mi­ne osa, see­li­kud-pük­sid jääk­sid las­te ja va­ne­ma­te en­da va­li­da.

Koo­li­ju­hi ja lap­se­va­ne­ma­test õmb­le­ja­te soov on, et sep­temb­rist saak­sid Keh­ra koo­lis vä­he­malt algk­las­sid alus­ta­da uut õp­peaas­tat oma koo­li vor­mis.
„Algk­las­sid võ­ta­vad sel­le ilm­selt pa­re­mi­ni vas­tu, teis­me­lis­te­ga on kee­ru­li­sem, ne­mad ei ta­ha üks­tei­se­le sar­na­ne­da. See­tõt­tu peab vorm saa­ma nii ilus, et nei­le meel­dib,“ üt­les Kai­do Krein­taal.

Eelmine artikkelPõh­ja Pääs­te­kes­ku­se uus juht on MAR­KO RÜÜ
Järgmine artikkelSõnumitoojas 17. jaanuaril