Keh­ra koo­li­poiss KRIS­TEN NOR­DEN män­gis Es­to­nias Ees­ti 101. aas­ta­päe­va eten­du­ses

2109
KRISTEN NORDEN ja näitleja ESTER PAJUSOO.

Ees­ti sün­ni­päe­val, 24. veeb­rua­ril Es­to­nia teat­ris toi­mu­nud kont­ser­dil „Jäl­jed“ te­gi kaa­sa ka Keh­ra güm­naa­siu­mi 2. klas­si õpi­la­ne Kris­ten Nor­den.

Noor­me­he ema Rii­na Nor­den üt­les, et jaa­nua­ri al­gu­ses nä­gi Kris­te­ni va­nem vend Kei­jo-Jo­hann Nor­den va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va eten­dus­se las­te osa­täit­ja­te ot­si­mi­se tea­det. Ku­na Kris­ten on ema sõ­nul jul­ge ja ta­hab esi­ne­da, ot­sus­ta­ti min­na proo­vi­ma. Cas­tin­gul käis um­bes sa­da­kond last, igaü­he­ga rää­gi­ti pi­sut jut­tu ja pil­dis­ta­ti.

„Mi­nult kü­si­ti, mi­da ma Ees­ti­le soo­vin ja muid as­ju. Soo­vi­sin, et Ees­til ei ju­huks mi­da­gi hal­ba, et Ees­ti ja meie ini­me­sed elak­sid kaua,“ rää­kis Kris­ten Nor­den.

Paar nä­da­lat hil­jem tea­ta­ti, et ta on va­li­tud „Jäl­ge­des“ osa­le­va 14 lap­se hul­ka. Proo­vid al­ga­sid veeb­rua­ri al­gu­ses. Esi­mes­tes proo­vi­des kat­se­tas la­vas­ta­ja Hend­rik Toom­pe­re, mil­lis­tes­se rol­li­des­se kee­gi so­bib ning siis, ot­sus­ta­ti, mi­da kee­gi hak­kab kont­sert-eten­du­ses te­ge­ma.

„Proo­vi­de käi­gus teh­ti osa st­see­ne lü­he­maks, la­va­list lii­ku­mist muu­de­ti mi­tu kor­da, mõ­ne lap­se osa jäi lõ­puks pä­ris väi­ke­seks. Kris­ten sai la­val ol­la pä­ris pal­ju, te­gi kaa­sa nel­jas-viies st­see­nis,“ ju­tus­tas Rii­na Nor­den.

Keh­ra koo­li­poiss oli la­val näi­teks ko­he kont­ser­di al­gu­ses, kus lap­sed te­gid lu­me­le jäl­gi, sa­mu­ti ka tü­lis­tee­nis lu­me­lük­ka­mi­se üle.

Koos las­te­ga olid proo­vi­des ka näit­le­jad Es­ter Pa­ju­soo, Hel­gi Sal­lo, Vol­de­mar Kus­lap, Tõ­nu Kark ja Tõ­nis Nii­ne­mets.

Rii­na Nor­den: „Kõik näit­le­jad olid vah­vad ja suht­le­sid las­te­ga pal­ju. Esi­me­ses proo­vis oli Es­ter Pa­ju­soo ase­mel Ita Ever. Ku­na ta kö­his, kü­sis Kris­ten te­malt, kas ta ik­ka ra­vib end, võ­tab roh­tu ja joob teed. Järg­mi­ses­se proo­vi võt­tis Kris­ten ise näit­le­ja jaoks kö­ha­tab­le­tid kaa­sa, kar­tis, et on äk­ki unus­ta­nud roh­tu võt­ta. Aga järg­mi­sel kor­ral Ita Eve­rit enam pol­nud, oli­gi hai­geks jää­nud, te­da asen­das Es­ter Pa­ju­soo.“

Proo­ve teh­ti mit­mes ko­has, alus­ta­ti Draa­ma­teat­ri väi­ke­ses saa­lis, see­jä­rel har­ju­ta­ti Draa­ma­teat­ri suu­res saa­lis, siis va­hel­du­mi­si Es­to­nia väi­ke­ses ja suu­res saa­lis. Kui­gi sõ­na­list rol­li oli vä­hes­tel, oli Rii­na Nor­de­ni sõ­nul las­tel üs­na ras­ke, ku­na proo­vi­pe­riood oli lü­hi­ke ja in­ten­siiv­ne, har­ju­ta­ti  eri­ne­va­tel la­va­del ja la­va­list lii­ku­mist teh­ti mi­tu kor­da rin­gi: „Vii­mas­tel päe­va­del kest­sid proo­vid hi­li­sõh­tu­ni ning vä­si­nud las­tel pol­nud liht­ne meel­de jät­ta, mil­li­ne va­riant har­ju­ta­tud lii­ku­mis­test on õi­ge ning jäl­gi­da, et see ka or­kest­ri­muu­si­ka­ga kla­piks. Las­tel oli suur vas­tu­tus, aga nad olid vä­ga tub­lid.“

Ka la­vas­ta­ja Hend­rik Toom­pe­re oli jää­nud vä­ga ra­hu­le ja ja­gas las­te­le oht­ralt kii­du­sõ­nu. Pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid läks pä­rast eten­dust la­va­le, tä­nas kõi­ki osa­täit­jaid ja po­see­ris koos nen­de­ga pilt­ni­ke­le.

Kris­ten Nor­den kin­ni­tas, et kui­gi va­he­peal olid proo­vid vä­si­ta­vad, sai ka pu­ha­ta ning kõik toi­mu­nu oli vä­ga äge: „Mõ­nus tun­ne oli, mul­le meel­dib rah­va ees esi­ne­da. Alus­ta­sin Keh­ras, la­vad on läi­nud ai­na suu­re­maks ja olen saa­nud ka te­le­ris­se.“

Eel­mi­sel aas­tal osa­les ta TV3 ta­len­di­kon­kur­sil „Väi­ke­sed hiig­la­sed“, järg­mi­se­na näeb te­da sel ree­del, 8. märt­sil ETVs „Lau­lu­ka­rus­sel­li“ ase­mel alus­ta­val lau­lu­võist­lu­sel „Täh­te­de la­va“, ku­hu va­li­ti mul­lu Har­ju­maa Lau­lu­lap­se kon­kur­silt.

Eelmine artikkelKõr­ve­maal toi­mu­sid Har­ju­maa meist­ri­võist­lu­sed suu­sa­ta­mi­ses
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­las tu­leb taas õpi­las­lii­ni­de ve­da­ja­te han­ge