Keh­ra ko­man­do pääst­ja RO­MAN SVI­RI­DOV on Eu­roo­pa ta­se­mel su­mo­maad­le­ja

2510
2017 on RO­MAN SVI­RI­DO­VI­LE ol­nud me­da­li­te­roh­ke – kok­ku on neid sel aas­tal või­de­tud 19. Seal­hul­gas on 2 hõ­be­me­da­lit Eu­roo­pa ka­ri­kae­tap­pi­delt ning kuld ja hõ­be Ees­ti meist­ri­võist­lus­telt su­mos, hõ­be ran­na­maad­lu­se meist­ri­võist­lus­telt, li­saks me­da­leid veel mit­me­telt maad­lus­võist­lus­telt ning Ees­ti Eliit­ko­man­do võist­lu­selt.

Tä­na­vu tu­li RO­MAN SVI­RI­DOV Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel viien­daks, järg­mi­ne siht on pääs MMi­le.

Lap­se­põl­vest pea­le nii maad­lu­se kui su­mo­ga te­ge­le­nud ras­ke­jõus­tik­la­se­le Ro­man Svi­ri­do­vi­le on tä­na­vu­ne aas­ta ol­nud vä­ga edu­kas eel­kõi­ge su­mos – ap­ril­lis saa­vu­tas ta Gruu­sias Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel 5. ko­ha, ke­va­del Vin­nis ja juu­lis Poo­las Eu­roo­pa ka­ri­kae­ta­pil 2. ko­ha. Eu­roo­pa tiit­li­võist­lus­te­le ta­gas ko­ha tal­vel Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel ku­ni 100 ki­lo kaa­lu­va­te mees­te hul­gas või­de­tud hõ­be­me­dal ning ab­so­luut­ka­te­goo­ria esi­koht. Ka Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel ran­na­maad­lu­ses tu­li ta tä­na­vu tei­seks ning pääs­tea­me­ti meist­ri­võist­lus­tel ran­na­maad­lu­ses ja ran­na­biit­sep­sis võit­jaks.
Kui maad­lu­ses Ees­ti ta­se­melt kõr­ge­ma­le jõud­mi­seks ar­vab 25aas­ta­ne Ro­man Svi­ri­dov ole­vat ron­gi en­da jaoks ju­ba läi­nud, siis su­mos loo­dab tu­le­val aas­tal Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel üle­ta­da tä­na­vust tu­le­must ning jõu­da maail­ma­meist­ri­võist­lus­te­le. Kau­ge­ma­tes unis­tus­tes on mõel­nud ka su­mo sün­ni­maal Jaa­pa­nis maad­le­mi­sest.
„Võ­tan aas­ta haa­val, vä­ga pal­ju et­te ei mõt­le, sest mi­da kii­re­mi­ni rut­tad, se­da ru­tem võid kuk­ku­da,“ ar­vab ta.

Maad­le­ma las­teaiaeas
Ro­man Svi­ri­dov on maad­le­mi­se­ga te­ge­le­nud li­gi 20 aas­tat, alus­tas veel en­ne koo­li Ta­pa maad­lusk­lu­bis.
„Isa tah­tis mind pan­na me­hi­se ala pea­le, nii hak­ka­sin­gi maad­lust­ren­nis käi­ma,“ sõ­nab ta.
Maad­lu­se­ga pa­ral­leel­selt õpe­ta­ti tree­nin­gu­tel su­mot, ju­ba va­ra­kult osa­le­sid lap­sed nii maad­lu­se kui su­mo­võist­lus­tel. Oma esi­me­se me­da­li Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel või­tis Ro­man Svi­ri­dov sa­mu­ti su­mos – see oli pronks 2005. aas­tal ku­ni 14aas­tas­te noor­mees­te seas. Nüüd­seks on ta me­da­leid võit­nud pal­ju, ol­nud Ees­ti esi­võist­lus­tel edu­kas ka nii kree­ka-roo­ma kui va­ba­maad­lu­ses. 2011. aas­tal tu­li kol­me­kord­seks Ees­ti ku­ni 20aas­tas­te meist­riks ras­ke­kaa­lus – oli pa­rim nii klas­si­ka­li­ses kui va­ba­maad­lu­ses ja su­mos.
„Ame­ti­kool hak­kas lä­bi saa­ma ja sain roh­kem spor­di­le pü­hen­du­da. Olin tol aas­tal ka Lää­ne-Vi­ru maa­kon­na pa­ri­ma sport­la­se no­mi­nent, kuid Kaa­rel Nurm­sa­lu te­gi siis veel suu­sa­hüp­peid ja või­tis ära,“ rää­gib Ro­man Svi­ri­dov.
Su­mo, mil­lest nüüd­seks on saa­nud te­ma põ­hia­la, võ­lub oma äki­li­su­se poo­lest. Ku­na mat­šid on lü­hi­ke­sed, vaid loe­tud se­kun­did, ole­neb Ro­man Svi­ri­do­vi sõ­nul kõik star­dist: „Star­dis loe­vad sa­jan­dik­se­kun­did. Kui lööd vas­ta­se ko­he ui­ma­seks, on­gi kõik.“
Tä­na­vu­ne aas­ta on te­ma jaoks ol­nud su­mos üks pa­ri­maid. Tal­vel, kui saa­vu­tas Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel ras­ke­kaa­lus hõ­be­me­da­li, või­tis sa­mal päe­val ab­so­luut­ka­te­goo­rias meist­ri­tiit­li: „Fi­naa­lis alis­ta­sin Ba­ru­to noo­re­ma ven­na Mee­lis Höö­vel­so­ni. Mi­nu kaal oli 100 ki­lo, te­mal 165. Su­vel sai­me Jõu­di meist­ri­võist­lus­tel uues­ti kok­ku, see­kord või­tis te­ma.“
Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel esi­me­seks-tei­seks tu­le­mi­ne tä­hen­dab au­to­maat­selt pää­su Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­te­le. Gruu­sia EM oli Ro­man Svi­ri­do­vi esi­me­ne vä­lis­võist­lus su­mos, sõi­tu toe­ta­sid Ani­ja vald, kul­tuur­ka­pi­tal ja Tal­lin­na Las­te Tur­va­kes­kus.
„Kui tä­na­vu olek­sid toi­mu­nud maail­ma­meist­ri­võist­lu­sed, olek­sin saa­nud EMi viien­da ko­ha eest seal osa­le­da – MMi­le saa­vad kut­se iga rii­gi pa­ri­mad. Kui­das on järg­mi­sel aas­tal, ei tea veel. Prae­gu olen oma kaa­lus Eu­roo­pa ede­ta­be­lis tei­ne, või­bol­la see ta­gab MMi kut­se. Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sed on tu­le­val aas­tal Bul­gaa­rias, maail­ma­meist­ri­võist­lus­te koh­ta veel kaa­lu­tak­se, aga ilm­selt Tai­va­nis.“

Ko­du on Keh­ras
Viis aas­tat ta­ga­si ko­lis Ta­palt pä­rit Ro­man Svi­ri­dov Keh­ras­se, ku­hu va­ne­mad olid aas­taid ta­ga­si ost­nud kor­te­ri sel­le mõt­te­ga, et ehk lä­heb poeg ku­na­gi Tal­lin­nas­se õp­pi­ma. Pä­rast kut­se­koo­li käis Ro­man Svi­ri­dov aja­tee­nis­tu­ses, sealt naas­tes läks töö­le Tal­lin­na Len­nu­jaa­ma.
Kolm aas­tat hil­jem, 2015. aas­tal nä­gi kuu­lu­tust, et Keh­ra ko­man­do ot­sib töö­ta­jat. Va­ra­se­ma põl­vet­rau­ma tõt­tu kaht­les, kas peab pääst­ja­na vas­tu. Kui pä­rast su­ve­puh­kust mär­kas taas tea­det, et ko­man­dos­se on pääst­jaid va­ja, saa­tis oma CV ning paar päe­va hil­jem läks vest­lu­se­le. Pea­gi oli Keh­ras tööl ning paa­ri kuu pä­rast as­tus Väi­ke-Maar­ja pääs­te­koo­li, mil­le lõ­pe­tas aas­ta hil­jem. Tä­na­vu oli Ro­man Svi­ri­dov üks nel­jast pääst­jast, kes tõi Keh­ras­se Eliit­ko­man­do 2017 tiit­li.
2016. aas­ta tal­vest on tal ka tei­ne täis­ko­ha­ga töö – Ro­man Svi­ri­dov on sot­siaal­pe­da­goog Tal­lin­na Las­te Tur­va­kes­ku­ses, mis pa­kub var­ju­pai­ka ja re­ha­bi­li­tat­sioo­ni sõl­tu­vusp­rob­lee­mi­de ning käi­tu­mis­ras­kus­te­ga noor­te­le. Sot­siaal­pe­da­goo­gi kas­va­ta­da on seal kor­ra­ga 10 last.
Kui­gi tei­se töö­ko­ha tõt­tu sõi­dab Ro­man Svi­ri­dov mi­tu kor­da nä­da­las pea­lin­na-va­het, ka­vat­seb ta ela­ma jää­da Keh­ras­se.
„Mul­le meel­di­vad väi­ke­sed lin­nad, soe­ta­sin Keh­ras en­da­le ju­ba suu­re­ma kor­te­ri,“ lau­sub ta.
Sealt on mu­gav sõi­ta ka tree­ni­ma – kui­gi võist­leb siia­ni Ta­pa SK all, käib Ro­man Svi­ri­dov Tal­lin­na maad­lus­saa­li­des: „Per­so­naal­set tree­ne­rit mul ei ole, kuid saa­li­des on ko­ha­peal tree­ne­rid, kes an­na­vad nõu.“

Eelmine artikkelKeh­ra kes­ku­se tä­nav on re­mon­diks su­le­tud
Järgmine artikkelMiks pa­ku­me Kuu­sa­lu val­da rah­va­ko­gu