Keh­ra jõu­lu­maal te­gut­seb nu­ti­sõl­tu­vu­ses pä­ka­pikk

1037
Keh­ra jõu­lu­maa te­gi­jad IN­GA KOIT­LA, KAT­RIN ROO­ME­RE, ALEK­SEI KUZ­MIN, VE­RO­NI­KA SI­LI­VASK ja JU­LIA ŠATS­KA­JA.

Teist tal­ve on Keh­ra ai­das jõu­lu­maa.

Ala­tes 17. det­semb­rist on Keh­ra ait kui­va­ti kau­nis­ta­tud jõu­lu­maaks – nel­ja päe­va jook­sul võe­tak­se seal iga päev vas­tu kaks grup­pi koo­li­de alg­klas­si­de ning las­teae­da­de lap­si. Lau­päe­val, 22. det­semb­ril on pe­re­päev, ku­hu oo­da­tak­se lap­si koos va­ne­ma­te­ga. Poo­le­tei­se­tun­ni­sed prog­ram­mid on ees­ti ja ve­ne kee­les.

Jõu­lu­maa te­ge­la­sed on pä­ka­pikk Ro­bert ja te­ma ema. Ro­bert on sat­tu­nud nu­ti­sõl­tu­vus­se ning jõu­lu­maal sel­gub, mil­li­seid prob­lee­me see kaa­sa toob. Li­saks eten­du­se vaa­ta­mi­se­le saa­vad lap­sed pä­ka­pik­ku­de­ga koos män­gi­da-tant­si­da, meis­ter­da­da ning maius­ta­da tee ja pi­par­koo­ki­de­ga.

Ees­ti­keel­set näi­te­män­gu eten­da­vad ja ko­gu prog­ram­mi vii­vad lä­bi In­ga Koit­la ja Ve­ro­ni­ka Si­li­vask, ve­ne­keel­set Ju­lia Šats­ka­ja ja Alek­sei Kuz­min. Alek­sei Kuz­min tõl­kis In­ga Koit­la kir­ju­ta­tud lü­hi­ke­se näi­den­di ka ve­ne keel­de.

Keh­ra ai­das oli jõu­lu­maa ka eel­mi­sel aas­tal, veel aas­ta va­rem olid In­ga Koit­la ja Ve­ro­ni­ka Si­li­vask Ani­ja mõi­sa jõu­lu­maa te­gi­ja­te seas, ka seal te­gid nad näi­te­män­gu.

„Tä­na­vu sü­gi­sel kü­sis kee­gi, kas sel aas­tal ka ik­ka jõu­lu­maad tee­me, et ta­ha­vad tul­la. Kui­gi me pol­nud se­da plaa­ni­nud, jäi­me mõt­le­ma, et miks ka mit­te. Ok­toob­ris hak­ka­si­me et­te­val­mis­tu­si te­ge­ma,“ rää­kis In­ga Koit­la.

Ve­ro­ni­ka Si­li­vask li­sas: „Kõi­ge­pealt mõt­le­si­me jõu­lu­maad lä­bi­va tee­ma – nu­ti­sõl­tu­vus. Jõu­lud on ohus, sest pä­ka­pikk unus­tab las­te sus­sid täit­ma­ta ja jõu­lu­kin­gid pak­ki­ma­ta. Muu te­ge­vus ku­ju­nes sel­le loo üm­ber.“

Jõu­lu­maad kü­las­ta­sid pea­le Keh­ra güm­naa­siu­mi 1. klas­si õpi­las­te veel Tal­lin­na ja Ta­pa koo­li­de-las­teae­da­de lap­sed.

„Kõik gru­pid said täis, mõ­ne­le­gi soo­vi­ja­le pi­di­me ära üt­le­ma,“ mär­kis Kat­rin Roo­me­re, kes saa­tis jõu­lu­maa rek­laa­mid eel­ne­valt 150 koo­li­le-las­teaia­le.
Ta sel­gi­tas, et pa­ni suu­re rõ­hu ve­ne õp­pe­kee­le­ga las­tea­su­tus­te­le, ku­na ve­ne­keel­seid jõu­lup­rog­ram­me pa­ku­tak­se vä­hem. Ve­ne kee­les tel­li­sid Keh­ra jõu­lu­maa ka­va Tal­lin­na las­tea­su­tu­sed, sa­mas Ta­pa koo­li kee­le­kümb­lusk­lass ee­lis­tas ees­ti­keel­set prog­ram­mi.

Kok­ku võt­tis Keh­ra ai­das te­gut­se­nud jõu­lu­maa nel­ja päe­va jook­sul vas­tu 8 grup­pi, kok­ku um­bes 200 last.

„Ühel päe­val üle ka­he gru­pi vas­tu võt­ta ei taht­nud, et ka meil en­dal oleks siin vah­va, mit­te vä­ga vä­si­tav,“ sõ­nas Ve­ro­ni­ka Si­li­vask.
Alek­sei Kuz­min lau­sus, et te­ma­le oli jõu­lu­maa te­ge­mi­ne es­ma­kord­ne ja põ­nev ko­ge­mus: „Ka las­te­le meel­dis. Üks poiss hüp­pas mu sel­jas ja üt­les, et ta­hab veel siia tul­la.“

Lau­päe­va en­ne­lõu­nal oo­ta­vad Kel­ly Kruus­man­ni ja In­ga Koit­la ehi­tud ai­das pä­ka­pi­kud ees­ti ja pä­rast­lõu­nal ve­ne pe­re­sid.

Eelmine artikkelKa­ha­la kü­la­va­ne­maks sai VEI­KO KURG
Järgmine artikkelMurk­si kü­la­va­nem on AIN SAM­MAL