Keh­ra ja Kuu­sa­lu eri­va­ja­dus­te­ga ini­me­sed käi­sid lau­lu- ja tant­su­peol

1261
Kuu­sa­lu Hoo­le­la rah­vas eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te lau­lu- ja tant­su­peol Vil­jan­dis.

Vil­jan­dis toi­mu­nud üle-ees­ti­li­sel eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te lau­lu- ja tant­su­peol osa­le­sid ka Keh­ra Ko­du ning Kuu­sa­lu Hoo­le­la klien­did.

Puue­te­ga ini­mes­te iga-aas­ta­ne lau­lu­pi­du toi­mus 25. au­gus­til 10. kor­da, tä­na­vu oli see es­ma­kord­selt nii lau­lu- kui tant­su­pi­du. Nüüd­seks üle-ees­ti­li­seks kas­va­nud tra­dit­sioon sai 2009. aas­tal al­gu­se Ker­nu hool­de­ko­dust, vii­ma­sed aas­tad on ASi Hoo­le­kan­de­tee­nu­sed kor­ral­da­tud pi­du toi­mu­nud Vil­jan­dis. Tä­na­vu oli laul­jaid-tant­si­jaid kok­ku roh­kem kui 800.

Peo re­per­tuaar on eri­nev üld­lau­lu- ja tant­su­peo ka­vast. Tä­na­vu laul­di ena­mas­ti po­pu­laar­seid rah­va­lik­ke lau­le, näi­teks „Ki­ki­lips“, „Pär­li­püüd­ja“ ja tei­sed. Tun­tud lau­lu­de kõr­val oli ka­vas ka „Kol­la­ne päi­ke“, mil­le Anu Röö­mel kir­ju­tas just eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te peo jaoks – see laul läks kor­da­mi­se­le. Ees­laul­jad olid Ivo Lin­na, Ai­ri All­vee, oo­pe­ri­so­list Ele Mil­list­fer, ühel re­gi­lau­lul ka Kuu­sa­lu val­la eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te ju­hen­da­ja Eli­na Aa­sa. Li­saks rah­va­tant­su­de­le tant­si­ti aeg­last vals­si ja rum­bat, Ivo Lin­na lau­lu­de saa­tel oli peo­ka­vas ka va­ba­tants. Koos ko­gu Ees­tist kok­ku­tul­nud eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te­ga laul­sid-tant­si­sid ka nen­de ju­hen­da­jad.

Keh­ra Ko­du on ala­tes loo­mi­sest kuus aas­tat ta­ga­si käi­nud kõi­gil eri­va­ja­dus­te­ga ini­mes­te lau­lu- ja tant­su­pi­du­del, MTÜ Kuu­sa­lu Hoo­le­la rah­vas osa­les es­ma­kord­selt.

„Meil toi­mu­vad ena­mas­ti kord nä­da­las rin­gi­tun­nid. Laul­jaid ju­hen­dab Ju­lia Kul­berg, tant­si­jad Tii­na Saa­re­mäe-Viik­laid. Laul­mi­se õp­pi­mi­ne lä­heb na­tu­ke ker­ge­mi­ni, kuid tant­su­sam­me õpi­tak­se ter­ve aas­ta – eri­va­ja­du­se­ga ini­me­sed on veidi aeg­la­se­ma õp­pi­mis­või­me­ga. Aga nad vä­ga ta­ha­vad peo­le min­na ja val­mis­tu­vad sel­leks õhi­na­ga,“ sõ­nas Keh­ra Ko­du klien­di­töö juht Tiiu Kruu­sa­mä­gi.

Keh­rast käis peol 12 tant­si­jat ja 15 laul­jat, kuid kok­ku oli Keh­ra Ko­dust Vil­jan­di peol üle 30 ini­me­se – pea­le esi­ne­ja­te ka nen­de ju­hen­da­jad ning klien­did, kes ise lau­lu- ja tant­su­rin­gis ei osa­le, kuid taht­sid min­na oma­de­le kaa­sa ela­ma.

Kuu­sa­lu Hoo­le­last käis peol 11 ini­mest – koos ju­hen­da­ja­te­ga 8 tant­si­jat, li­saks veel kolm, kes ai­nult laul­sid, ku­na füü­si­li­ne puue tant­si­mist ei või­mal­da.

Eli­na Aa­sa, kes on Kuu­sa­lu Hoo­le­las psüü­hi­ka­häi­re­te­ga ini­mes­te te­ge­vus­ju­hen­da­ja, alus­tas Hoo­le­las taid­lus­rin­gi ju­hen­da­mist möö­du­nud sü­gi­sel.

Esial­gu õpi­ti rah­va­lik­ke män­ge, see­jä­rel ha­ka­ti ka laul­ma ja tant­si­ma.

„Kui ot­sus­ta­si­me, et osa­le­me Vil­jan­di peol ning sai sel­geks sel­le ka­va, hak­ka­si­me kaks kor­da nä­da­las usi­nas­ti õp­pi­ma. Kui­gi ta­va­li­selt toi­mub rin­gi­töö ai­nult niiöel­da hooa­jal ehk sep­temb­rist mai­ni, siis peoks val­mis­tu­mi­se jaoks töö­tas taid­lus­ring ko­gu su­ve – tei­si­päe­vi­ti tant­si­si­me, kol­ma­päe­vi­ti laul­si­me,“ rää­kis ta.

Koos Eli­na Aa­sa­ga olid igas tant­su­tun­nis klien­ti­de­ga har­ju­ta­mas ka te­ma kol­lee­gid Kaie Us­tav ja Ma­ria Prääts. Ka Vil­jan­dis olid nad kõik tant­si­ja­te seas.

„Emot­sioo­nid on vä­ge­vad. On suu­re­pä­ra­ne tu­le­mus, kui kõ­ne­tu lau­lab koo­ris või au­tist tant­sib gru­pis. Meie rah­va kii­tu­seks üt­len, et kõik sam­mud tant­si­si­me õi­ges­ti ja rüt­mis,“ lau­sus Eli­na Aa­sa.

Keh­ra Ko­du osa­leb Tiiu Kruu­sa­mä­gi kin­ni­tu­sel üle-ees­ti­li­sel peol kind­las­ti ka tu­le­val aas­tal, Kuu­sa­lu Hoo­le­la koh­ta ar­vas Eli­na Aa­sa, et ot­sus­ta­tak­se siis, kui on tea­da järg­mi­se tant­su­peo tee­ma: „Kuid esi­me­se kor­ra emot­sioo­ni­de põh­jal tun­dub mul­le, et asi on saa­nud ju­ba sel­li­se hoo, mi­da enam ei saa pea­ta­da.“

Eelmine artikkelJäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­ne – miks ja kellele
Järgmine artikkelRaa­si­ku saab kel­gu­mäe