Nor­dic Hou­ses avab kaug­töö­kes­ku­se Kiiu Ko­da

1764
Nor­dic Hou­se­se oma­nik ja juht AR­GO SAUL ning Ees­ti müü­gi­juht MAR­GIT SAUL kaug­töö­kes­ku­se toas, mil­lest ava­neb vaa­de Kiiu mõi­sa­le.

Kui puit­ma­ju too­tev Nor­dic Hou­ses os­tis kaks aas­tat ta­ga­si no­vemb­ris pe­re­kond Ma­ka­ro­vilt Kiiu mõi­sa pea­hoo­ne kõr­val asu­va elu­ma­ja, lu­bas fir­ma oma­nik ja juht Ar­go Saul, et sin­na te­hak­se et­te­võt­te kon­tor. Paar kuud va­rem oli Nor­dic Hou­ses oman­da­nud Kiiu ring­tee lä­he­dal 25,6 hek­ta­ri suu­ru­se Väi­ke­ki­vi kin­nis­tu, ku­hu on ka­vas ra­ja­da kaa­saeg­ne toot­mis­komp­leks ja ko­li­da Kuu­sa­lu kül­je all asu­vast Ko­su kü­last toot­mi­ne sin­na.

Kuid nüüd on si­se­tööd val­la­ma­ja naab­ru­ses paik­ne­vas elu­ma­jas lõ­pu­kor­ral ning hoo­nes­se tu­leb kaug­töö­kes­kus Kiiu Ko­da. Ok­toob­ri vii­ma­sel nä­da­lal on ka­vas kor­ral­da­da lah­ti­se us­te nä­dal, et tut­vus­ta­da kaug­töö­kes­ku­ses töö­ta­mi­se või­ma­lu­si.

Kaug­töö­kes­kus Kiiu Ko­da.

„Võt­tis kaks aas­tat ae­ga, et jõu­da ot­sus­te­ni, kas muu­ta ma­ja ar­hi­tek­tuu­ri ja mi­da sin­na te­ha. Ole­me veen­du­nud, et leid­si­me õi­ge ra­ken­du­se. Mood­sas sõ­nas­tu­ses on meie Kiiu Ko­da bü­roo­ho­tell, kus me ei ren­di väl­ja mit­te kon­to­ri­ruu­me, vaid töö­lau­du,“ lau­sus ta.

„Esial­gu oli plaan Ma­ka­ro­vi­te ma­ja olu­li­selt üm­ber ehi­ta­da, val­mis oli kolm eri­ne­vat es­kii­si, kuid val­la ehi­tus­vald­kon­na spet­sia­lis­tid ei kiit­nud neid, ta­ga­si­si­de oli, et kor­da teh­tud mõi­sa­hoo­ne kõr­val tun­du­sid need võõ­ra­na. Kon­sul­tee­ri­sin va­baõ­hu­muu­seu­mi vanem-tea­du­ri Hei­ki Pär­di­ga, kes tea­dis rää­ki­da, et Nõu­ko­gu­de ajal oli see elu­ma­ja mär­ki­mis­väär­ne ar­hi­tek­tuu­ri­saa­vu­tus. Lu­ge­sin veel lä­bi raa­ma­tu „Kiiu lu­gu“ ja ot­sus­ta­sin, las ma­ja säi­lib nii pal­ju kui või­ma­lik sel­li­se­na, na­gu on ehi­ta­tud.“

Ta kiitis, et hoo­ne si­se­vii­mist­lu­ses on ju­ba alg­selt ka­su­ta­tud pal­ju pui­tu ning trepp üla­kor­ru­se­le on lai ja so­bib bü­roo­hoo­ne­le: „Jä­ta­me ka sees al­les nii pal­ju, kui või­ma­lik. Nor­dic Hou­se­sel on 18 aas­ta jook­sul tek­ki­nud lat­tu mit­me­su­gust puit­ma­ter­ja­li, se­da ka­su­ta­me ja ole­me ka ost­nud kaa­saeg­seid sei­na­kat­teid. Põ­ran­dad pa­ni­me uued.“

Ehi­ta­vad Nor­dic Hou­se­se töö­ta­jad. Kaa­sa­tud on võimalikult palju ko­ha­li­kke et­te­võt­teid.
Ren­di­ta­vad töö­ko­had pai­gu­ta­tak­se Kiiu Ko­ja üla­kor­ru­se­le – kaks töö­lau­da mõ­le­mas­se väik­se­mas­se tup­pa ning kolm töö­lau­da suu­re­mas­se. Tei­se kor­ru­se fua­jees hak­kab ole­ma ühis­ka­su­ta­tav prin­ter. Üla­kor­ru­se tei­sest suu­rest toast oli plaan te­ha nõu­pi­da­mis­te ruum, kuid suurt lau­da ei ta­ha sin­na pan­na. Ar­go Saul on se­da meelt, et hoiab ruu­mi uu­teks või­ma­lus­teks ava­tu­na, küll elu pa­neb pai­ka ka sel­le ka­su­tu­se.

All­kor­ru­se­le tu­leb köö­gi­nurk ning en­di­ne sau­nao­sa ehi­ta­tak­se üm­ber, sin­na saab töö­ruu­mi Kiiu Mas­saažitu­ba. Hoo­ne si­se­ku­jun­du­se ka­van­da­nud Mar­git Saul, kes töö­tab Nor­dic Hou­se­se Ees­ti müü­gi­ju­hi­na, mär­kis, et sel­lest võiks saa­da nii-öel­da ilu- ja zen-tu­ba, mi­da ko­ha­li­kud ilu- ja ter­vi­se­vald­kon­na et­te­võt­jad võik­sid klien­ti­de vas­tu­võ­tuks ka­su­ta­da va­he­tus­te­ga.
Ar­go Saul: „Ta­ha­me tuua siia Kiiu mõi­sa sü­da­mes­se elu ja te­ge­vust, ol­la ava­tud kõi­gi­le hea­de­le ja edu­meel­se­te­le ini­mes­te­le.“

Veel juh­ti­sid Ar­go ja Mar­git Saul tä­he­le­pa­nu Ma­ka­ro­vi­te ma­ja aia­pool­se­te­le ter­ras­si­de­le, ku­hu pais­tab õh­tu­päi­ke. Need on nüüd val­gus­ta­tud, seal saab ka hä­ma­ra­mal ajal tööst pu­ha­ta või tööd te­ha. Ka ae­da on plaa­nis pan­na is­tu­mis­koh­ti.

Eri­ti vai­mus­tu­ses on uued oma­ni­kud keld­rist, mil­le koh­ta sõ­nas Ar­go Saul, et kui läks ma­ja es­ma­kord­selt vaa­ta­ma, ei ol­nud os­tu­soo­vis kin­del, kuid as­tu­nud mõi­saaeg­ses­se võl­vi­tud la­ge­de­ga ka­heo­sa­lis­se keld­ris­se, mis tekitas Tallinna Lennusadamasse sisenemise tunde, oli sel­ge, et os­tab sel­le kin­nis­tu. Kel­der on aas­tast 1790. Elu­ma­ja osad sei­nad pä­ri­ne­vad aas­tast 1795 – mõi­sas te­gut­se­nud le­gen­daar­se kol­hoo­si-abiet­te­võt­te Est­ron juht Vla­di­mir Ma­ka­rov ehi­tas oma pe­re­le ko­du mõi­sa ku­na­gi­se kä­si­meie­rei ko­ha­le.

Kiiu meie­rei kin­nis­tu oma­nik
Li­saks ava­ta­va­le kaug­töö­kes­ku­se­le Kiiu Ko­da ja uue toot­-mi­sük­su­se jaoks oman­da­tud kin­nis­tu­le os­tis Nor­dic Hou­ses eel­mi­sel aas­tal ära Kiiu en­di­se meie­rei roh­kem kui 1,7hek­ta­ri­li­se kin­nis­tu, mis asub mõi­sa pea­hoo­ne vas­tas üle tee ja külg­neb Kiiu tor­ni kin­nis­tu­ga.

Nii kaug­töö­kes­ku­se, sel­le­ga sa­mal kin­nis­tu asu­va ai­da ja meie­rei kin­nis­tu aren­da­mi­seks asu­tas Nor­dic Hou­ses tü­tar­fir­ma Kiiu Mõi­sa­ko­da. Veel 1990nda­tel aas­ta­tel töö­ta­nud meie­rei on aas­taid ta­ga­si lam­mu­ta­tud. Sel­le­le kin­nis­tu­le, mil­lest pool on äri- ja pool ela­mu­maa, on ka­vas Ar­go Sau­li sõ­nul te­ha ma­ju­tus­komp­leks Kiiu Vil­la. Mis ja kui­das täp­se­malt, sel­gub edas­pi­di.

Esialg­ne idee oli te­ha kü­la­lis­te­ma­jaks ai­da­hoo­ne, kuid sel­lest plaa­nist on loo­bu­tud. Ar­go Saul mär­kis, et see tu­leks säi­li­ta­da prae­gu­se vä­li­sil­me­ga, saaks tu­le­vi­kus Kiiu Ait, kus pidada tähtpäevi, teha ka kontserte ja teatriõhtuid.

Uue toot­mis­komp­lek­si Kii­du ehi­ta­mi­se koh­ta lau­sus Nod­ric Hou­se­se juht, et möö­du­nud aas­ta oli et­te­võt­te­le ebaõn­nes­tu­nud, jää­di kah­ju­mis­se seo­ses Root­si projektidega. Et­te­võt­te Tal­lin­na kon­tor on üle ko­li­tud Ko­su toot­mis­komp­lek­si. Uus toot­mis­komp­leks Kiiu ale­vik­ku tu­leb, kuid edas­pi­di.

See-eest tä­na­vu­ne aas­ta on ol­nud olu­li­selt edu­kam. Nor­dic Hou­ses müüs Kol­gas aas­taid Män­ni­väl­ja aren­du­se kin­nis­tuid. Seo­ses ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku ja erio­lu­kor­ra­ga on ha­ka­tud ost­ma maa­le ela­muk­run­te ning Män­ni­väl­ja 13 kin­nis­tust on prae­gu­seks vaid üks müü­ma­ta.

Eelmine artikkelPolitseiuudised
Järgmine artikkelKehra rahvamaja saali remondist