Keh­ra idee­kor­je­le esi­mes­te päe­va­de­ga 19 et­te­pa­ne­kut

282

Ani­ja val­la­va­lit­su­se idee­de ko­gu­mi­se­le Keh­ra kes­ku­se pla­nee­ri­mi­se koh­ta on esi­mes­te päe­va­de­ga esi­ta­tud 19 et­te­pa­ne­kut, näi­teks ra­ja­da lin­na kõrg­ro­ni­mi­se ra­da, vi­gur­sõi­du­park, vä­liü­ri­tus­te ala, kõrg­hal­jas­tu­se­ga tsoon raud­tee ja te­ha­se mõ­ju­de vä­hen­da­mi­seks, taies ring­rist­mi­ku­le, ehi­ta­da tu­ru­hoo­ne, val­gus­ta­da par­gi­teed, ku­jun­da­da ma­jad sei­na­maa­lin­gu­te­ga. Et­te­pa­ne­kuid saab esi­ta­da 30. no­vemb­ri­ni geoin­fo­süs­tee­mis EVALD 6 ka­te­goo­rias: liik­lus ja ühist­rans­port, väär­tus­li­kud ob­jek­tid, ava­lik ruum, par­gid ja ro­he­alad, ehi­tus ja aren­dus­te­ge­vus, tee­nu­sed. Ot­se­viit EVAL­Di­le on Ani­ja val­la ko­du­le­hel. Val­la­va­lit­sus võ­tab et­te­pa­ne­kuid ar­ves­se val­la aren­gu­ka­va koos­ta­mi­sel, ee­lar­ve ja in­ves­tee­rin­gu­te pla­nee­ri­mi­sel.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la kü­sit­lu­se­le üle 200 vas­ta­ja
Järgmine artikkelLeesil vaadati paadipõgenemise mälestuspäeval filmi „Herbert ja Alice“ uskumatuna tunduvast loost