Keh­ra Aia tä­na­va uu­te kor­te­re­la­mu­te vas­tu on vä­ga suur hu­vi

1637
Keh­ras­se Aia tä­na­va­le ehi­ta­tak­se kolm 15 kor­te­ri­ga kor­rus­ma­ja, iga ma­ja juur­de ra­ja­tak­se par­ki­mis­ko­had 24 au­to­le.

Aren­da­ja kin­ni­tu­sel ha­ka­tak­se esi­mest uut kor­ter­ma­ja Keh­ras­se ehi­ta­ma ko­he, kui ehi­tus­lu­ba käes.

Keh­ras­se Aia tä­na­va­le kol­me uut kor­ter­ma­ja ka­van­dav OÜ Saa­re­maa Kon­ve­rents taot­leb Ani­ja val­la­va­lit­su­selt ehi­tus­lu­ba ning nii­pea, kui see käes, on ka­vas alus­ta­da esi­me­se ma­ja ehi­ta­mist.

„Pilt­li­kult öel­des on ko­pal ju­ba ham­bad te­ri­ta­tud ja oo­tel, et saaks ha­ka­ta ehi­ta­ma,“ sõ­nas et­te­võt­te oma­nik ja juht Tul­lio Lib­lik.

Aia tä­na­va­le prae­gus­te kor­rus­ma­ja­de vas­tas asu­valt hal­ja­sa­la­le on ka­vas ehi­ta­da kolm 15 kor­te­ri­ga ela­mut. Aren­da­ja tel­lis Loft Ar­hi­tek­tuu­ri­bü­roolt täies­ti uue pro­jek­ti, sa­ma­su­gu­seid kor­ter­ma­ju ku­sa­gil mu­jal ei ole: „Meil on ko­ge­mu­sed aas­tast 2001, tea­me, mil­li­seid kor­te­reid ini­me­sed soo­vi­vad, näi­teks on va­ja pa­ni­pai­ku, koh­ta, kus hoi­da lap­se­vank­reid ja jalg­rat­taid, et neid ei peaks ve­da­ma ma­ga­mis­tup­pa. Rää­ki­si­me ar­hi­tek­ti­de­le oma mõt­teid ning kut­su­si­me Saa­re­maa­le vaa­ta­ma, mi­da ole­me se­ni tei­nud, sel­le põh­jal lõid nad uue pro­jek­ti.“

Keh­ras­se ra­ja­ta­va­tes­se ela­mu­tes­se tu­leb 1 ühe- ja 1 ka­he­toa­li­ne kor­ter, üle­jää­nud on ka­he- ja kol­me­toa­li­sed. Kor­te­rid on ava­tud köö­gi­ga, kõi­gil kor­te­ri­tel on rõ­du, esi­me­se kor­ru­se kor­te­ri­tel ter­ras­s. Tul­lio Lib­lik sel­gi­tas, et Saa­re­maal, kus nad on ehi­ta­nud 8 kor­ter­ma­ja, on tul­nud ole­ma­so­le­vaid pro­jek­te muu­ta – nel­ja­toa­li­si kor­te­reid on soo­vi­tud roh­kem, ku­na ini­mes­te elu­järg on pa­ra­ne­nud, pe­red on suu­re­ne­nud.

„Ka Keh­ra pro­jekt on sel­li­ne, mi­da saab va­ja­du­sel muu­ta, üh­te maj­ja saa­me te­ha ku­ni 4 nel­ja­toa­list kor­te­rit,“ sõ­nas ta.

Kui­gi ehi­tus­load taot­le­ti kor­ra­ga kol­me ma­ja püs­ti­ta­mi­seks, alus­ta­tak­se ühe ma­ja kau­pa: „Ku­na po­le Ani­ja val­las se­ni üh­te­gi kor­ter­ma­ja aren­dust tei­nud, ei tea me pä­ris täp­selt, kui­das meie ob­jekt tu­le­vas­te­le ko­duost­ja­te­le meel­dib, kas on va­ja mi­da­gi üm­ber te­ha.“

Ma­ja­de juur­de on ka­van­da­tud par­ki­mis­koh­ti ar­ves­tu­se­ga 1,5 koh­ta ühele kor­te­rile.

Tul­lio Lib­li­ku sõ­nul va­li­tak­se ehi­ta­ja väl­ja siis, kui ehi­tus­lu­ba ole­mas: „Oo­tel on ne­li fir­mat. Võ­ta­me hin­na­pak­ku­mi­si, kuid meie jaoks on esi­me­ne prio­ri­teet ehi­ta­ja ko­ge­mus – kas ta on va­rem ehi­ta­nud ini­mes­te­le kva­li­teet­seid ko­du­sid.“

Esi­me­ne ma­ja peaks val­mi­ma um­bes aas­ta pä­rast ehi­tu­se alus­ta­mist. Mil­lal alus­ta­tak­se tei­se ma­ja­ga, sõl­tub aren­da­ja hin­nan­gul sel­lest, kui­das nen­de too­de ko­duost­jai­le meel­dib ehk kui­das lä­heb kor­te­ri­te müük.

Tul­lio Lib­lik kin­ni­tas, et Keh­ra uu­te kor­te­ri­te hind on kind­las­ti sood­sam kui Tal­lin­nas: „Ar­van, et müü­gi­hind tu­leb 1700-1800 eu­rot ruut­meet­ri eest, kuid meie ee­lis on see, et kor­te­ri­te pla­nee­rin­gud on õi­ged, meil po­le seal niiöel­da ülea­ru­seid ruut­meet­reid.“

Kor­te­reid ha­ka­tak­se bro­nee­ri­ma ja eel­le­pin­guid sõl­mi­ma siis, kui ehi­tus­lu­ba ole­mas. Aren­da­ja aval­das loo­tust, et esi­me­sed 7-8, poo­led kor­te­rid esi­me­sest ma­jast, suu­de­tak­se ma­ha müüa nä­dala­ga. Ka kin­nis­va­ra­maak­ler Tii­na Hunt­saar Keh­ra Aia tä­na­va uu­sa­ren­du­se müü­gi­ga te­ge­le­vast KV Kin­nis­va­ra OÜst mär­kis, et ala­tes ajast, kui Aia tä­na­va aren­dust ka­van­da­ma ha­ka­ti, on ol­nud hu­vi tu­le­vas­te kor­te­ri­te vas­tu vä­ga suur.

„On nii ko­du­soo­vi­jaid kui neid, kes ta­hak­sid os­ta üü­ri­mi­se ees­mär­gil – va­ja­tak­se ju ka üü­ri­kor­te­reid,“ sõ­nas ta ning ole­tas, et hu­vi­li­sed on ena­mas­ti ko­ha­li­kud ini­me­sed.

„Üle­kaa­lus on hu­vi ka­he- ja kol­me­toa­lis­te kor­te­ri­te vas­tu, kuid kü­si­tak­se kõi­ke. Uu­ri­tak­se ka pla­nee­rin­guid, hin­da­sid, ma­ter­ja­le, üks här­ra kü­sis lau­sa se­da, kui suur­test plok­ki­dest sei­nad ehi­ta­tak­se.“

Möö­du­nud aas­tal ja­ga­ti uus­a­ren­du­se koh­ta flaie­reid Keh­ra päe­val ning teh­ti ka ot­se­pos­ti­tust. Te­le­fo­ni teel ja kin­nis­va­ra­fir­ma ko­du­le­he kau­du on oma hu­vi Tii­na Hunt­saa­re sõ­nul re­gist­ree­ri­nud kõ­vas­ti üle 50 ini­me­se ning neid tu­leb pi­de­valt juur­de: „Hu­vi­li­sed ei pruu­gi ala­ti ol­la ost­jad. Re­gist­ree­ru­nu­te hul­gas on kind­las­ti neid, kes uu­ri­vad igaks ju­huks, neid, kes tões­ti ela­mis­pin­da va­ja­vad ja ta­ha­vad, kuid või­vad ol­la ka maak­le­rid, kes ot­si­vad oma klien­di­le. Ise­gi kui on kin­del os­tu­soov, võib ku­lu­da ae­ga, sest ena­mik ini­me­si os­tab ko­du pan­ga­lae­nu­ga.“

Kin­nis­va­ra­maak­ler sel­gi­tas – nii­pea, kui ehi­tus al­gab, saa­dab ta kor­te­ri­te koh­ta täp­se­ma in­fo kõi­gi­le nei­le, kes on se­ni he­lis­ta­nud-kir­ju­ta­nud ja end hu­vi­li­se­na re­gist­ree­ri­nud. Kor­te­reid bro­nee­ri­tak­se põ­hi­mõt­tel „kes ees, see mees“. Tu­le­vas­te ost­ja­te­ga sõl­mi­tak­se es­malt võ­laõi­gus­lik le­ping, mil­le­ga ini­me­ne võ­tab ko­hus­tu­se pä­rast kor­te­ri val­mi­mist see väl­ja os­ta. Sel­le­ga kaas­neb esi­me­ne sis­se­maks, vä­he­malt 20 prot­sen­ti kor­te­ri hin­nast, üle­jää­nu ta­su­tak­se pä­rast kor­te­ri val­mi­mist.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 15. mail
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la pro­jek­ti­kon­kur­si­le taot­lu­si ei esi­ta­tud