Karu mur­dis Uu­ris ja Muuk­sis kol­mel kor­ral lam­baid

1329

Har­ju­maal võis see­kord küt­ti­da 7 ka­ru, kõik on ta­ba­tud.

Kuu­sa­lu val­las Uu­ri kü­las asu­vas Ii­sa­ka lam­ba­kas­va­tus- ja käsitöö­ta­lus te­gi ka­ru kaks  nä­da­lat tagasi pal­ju pa­han­dust – mur­dis 9 lam­mast ning 4 lam­ba­le tu­li te­ha hä­da­tapp. Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel käis ka­ru kõr­val­kü­las Muuk­sis ka­hes lam­ba­kas­va­tus­ta­lus, mõ­le­mal kor­ral murdis 2 lam­mast, lisaks on vigastatud loomi.

Ii­sa­ka ta­lu põ­hi­kar­jas on 90 lam­mast. Muuk­si ta­lu­des paar­küm­mend. Ii­sa­ka ta­lu noor­pe­re­mees Prii­du Veer­sa­lu üt­les, et lam­bad olid öö­sel Ka­ha­la jär­ve äär­sel kar­ja­maal, nüüd enam neid öö­si­ti väl­jas pi­da­da ei saa, tu­leb pan­na lau­ta, hom­mi­kul las­ta õue söö­ma.

„Ka­ru pe­sit­seb jär­ve ää­res met­sas, kui meie lam­bad enam väl­jas ei ol­nud, lii­kus naa­ber­kü­las­se murd­ma. Ole­me oma pe­re­ga aru­ta­nud, et prob­lee­mi lee­ven­da­mi­seks tu­leks võt­ta en­da­le kar­ja­kait­se­koe­rad,“ sõ­nas Prii­du Veer­sa­lu.

Paar nä­da­lat va­rem lõh­kus ka­ru ka­he po­ja­ga Kuu­sa­lu val­las Ku­pu kü­las me­si­puid. Eel­mi­sel nä­da­lal lam­mu­tasid ka­rud me­si­puid ka Tsit­re kü­las.

Kui ka­ru on tei­nud kur­ja, tu­leb ko­ha­le kut­su­da kesk­kon­naa­me­ti spet­sia­list, kes koos­tab ak­ti. Ka­ru te­ki­ta­tud kah­ju hü­vi­ta­tak­se vas­ta­valt keh­tes­ta­tud kor­ra­le.

Ka­ha­la ja­hi­selt­si juht Alar Tam­me­pärg rää­kis Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ka­ru­sid on Kuu­sa­lu val­las liik­vel veel mi­tu: „Ka­ru­jaht kes­tab ok­toob­ri lõ­pu­ni. Har­ju maa­kon­nas sel ja­hi­hooa­jal enam ka­ru­sid küt­ti­da ei või, kõik lu­ba­tud 7 ka­ru on tabatud. Ees­tis to­hib tä­na­vu küt­ti­da kok­ku 55 ka­ru, neist 53 on ju­ba ta­ba­tud.“

Ida-Har­jus kü­ti­ti ülemöö­du­nud nä­da­lal kolm ka­ru. Kol­ma­päe­val, 27. sep­temb­ri õh­tul ta­bas Kuu­sa­lu val­las Ka­sis­pea kü­las suu­re ema­ka­ru Lää­ne-La­he­maa Ja­hi­selt­si kütt Ta­nel Vaar­mets. Ka­ru kaa­lus 208 ki­lo, li­ha läks müü­ki.

Ree­de, 29. sep­temb­ri õh­tul küt­tis 100ki­log­ram­mi­se ema­ka­ru Ka­ha­la ja­hi­selt­si ja­hi­mees Hei­ki Her­man­di Liia­pek­si kü­la lä­he­dalt, li­has kee­rit­sus­si ei ol­nud, see so­bis müü­giks.

Aru­kü­la ja­hi­selt­si juht Adolf Tei­no küt­tis 120ki­log­ram­mi­se ema­ka­ru pü­ha­päe­va, 1. ok­toob­ri õh­tul Kul­li ja Kurg­la kü­la­de va­helt met­sast. Ku­na li­has oli kee­rit­suss, se­da müüa ei saa­nud.

„Ku­na­gi oli ka­ru jälg ha­rul­dus, nüüd ela­vad ka­rud lau­sa Tal­lin­na kül­je all. Asus­tus­ti­he­dus on suu­re­ne­nud, ka­ru­de­le jää­nud ruu­mi vä­he­maks, osad jää­vad asu­la­te lä­he­dus­se,“ kom­men­tee­ris ta Adolf Teino.

Eelmine artikkelKeh­ra osad lap­se­va­ne­mad ei soo­vi kee­le­kümb­lusk­las­si
Järgmine artikkelHari­dus­töö­ta­jad käi­sid vas­tu­võt­tu­del