KARIN SOO­SA­LU Kuu­sa­lust oli tant­su­peol lii­gi­juht

652
KA­RIN SOO­SA­LU pä­rast tans­tu­peo vii­mast eten­dust.

Kol­ga rah­va­tant­su­rüh­ma ju­hen­da­ja, Nee­me alg­koo­li di­rek­tor Ka­rin Soo­sa­lu on kuuel tant­su­peol ol­nud lii­gi­ju­hi as­sis­tent, nii üld­tant­su­pi­du­del kui ka noor­te tant­su­pi­du­del. Juu­be­li­tant­su­peol oli ta S3 se­ga­rüh­ma­de lii­gi­juht-la­vas­ta­ja.

Te­ma la­vas­ta­tud olid S3 se­ga­rüh­ma­de­le peo pea­la­vas­ta­ja Vai­ke Ra­jas­te loo­dud „Tu­le, tant­si­me!“ lau­lu­le „Olen soo“ ja Ul­lo Too­mi „Kol­hoo­si­tants“. Tant­su­väl­ja­kul tu­li pan­na lii­ku­ma ja must­reid te­ge­ma kok­ku 960 tant­si­jat.

Ka­rin Soo­sa­lu rää­kis, et lii­gi­ju­hiks kut­sus te­da kaks ja pool aas­tat ta­ga­si pea­la­vas­ta­ja: „Peo üld­juht pa­neb mees­kon­na kok­ku. Kui Vai­ke Ra­jas­te te­gi et­te­pa­ne­ku, siis ühe õh­tu mõt­le­sin. Olen as­sis­ten­di­na kõr­valt näi­nud, tead­sin, mi­da see tä­hen­dab – lii­gi­ju­hi vas­tu­tus on kor­da­des suu­rem. Nüüd võin öel­da, et se­da suu­rem on ka rõõm, kui kõik õn­nes­tub. Emot­sioo­ne on pal­ju, ühe ser­va peal on mee­le­tu vä­si­mus ja tei­ses to­hu­tu tä­nu­tun­ne.“

Tä­nu­li­kud on ka tant­si­jad ja pub­lik. Ka­rin Soo­sa­lu sai eten­dus­te jä­rel tä­nu­kir­ju ja -sõ­nu­meid, saa­de­ti pil­te ja kin­gi­ti lil­li.

Pä­rast lau­päe­vast rong­käi­ku jäi ta ka lau­lu­peo kont­ser­ti­de­le, et tä­his­ta­da üld­lau­lu­peo suurt sün­ni­päe­va. Ta üt­leb, et lau­lu- ja tant­su­pi­du on üks ter­vik, käi­vad koos ja osa tu­leks saa­da mõ­le­mast.

Eelmine artikkelSuur ai­täh kõi­gi­le pi­du­lis­te­le!
Järgmine artikkelKIK ra­has­tab Har­ju­maal 208 pro­jek­ti kok­ku 4 032 702 eu­ro­ga