KAIE US­TAV ja TAG­NI JÕE­LEHT käi­sid bee­biu­ju­ta­mi­se kon­ve­rent­sil Is­lan­dil 

1286
Kuusalu Pereühingu ujumisjuhendajad KAISE USTAV ja TAGNI JÕELEHT Islandil konverentsil.

„Sain kin­ni­tust oma se­ni­se­le te­ge­vu­se­le ja ka mõ­te­te­le, kui­das bee­bi­de uju­ta­mist edas­pi­di kor­ral­da­da,“ sõ­nab Kuu­sa­lu Pe­reü­hin­gu juht ja bee­bi­de uju­ta­mis­ju­hen­da­ja KAIE US­TAV. 

Kaie Us­tav te­ge­leb bee­bi­de uju­ta­mi­se­ga 2009. aas­ta sü­gi­sest – es­malt Lok­sal ja mõ­ni kuu hil­jem Kuu­sa­lus. Esi­mes­tel aas­ta­tel tu­li te­ha rek­laa­mi, et emad-isad hak­kak­sid oma ti­ta­sid uju­ta­mas käi­ma. Aja jook­sul on see muu­tu­nud pal­ju­de­le noor­te­le pe­re­de­le isee­ne­sest­mõis­te­ta­vaks, uju­ta­mi­ne on po­pu­laar­ne ning käes­o­le­vast sü­gi­sest tu­li tei­se ju­hen­da­ja­na ap­pi Tag­ni Jõe­leht.

Uju­ta­mis­rüh­mi on kok­ku 7, kok­ku saa­dak­se Kuu­sa­lu spor­di­kes­ku­se uju­las, kus on las­te­bas­sein. Tag­ni Jõe­leht töö­tab ka­he rüh­ma­ga – 2-4- ja 4-6aas­ta­sed. Kaie Us­tav ju­hen­dab viit rüh­ma – 2kuu­sed-3aas­ta­sed, kaks rüh­ma 2-12kuu­seid, 1-3aas­ta­sed, 4-6aas­ta­sed. Bee­bi­sid ha­ka­tak­se uju­ta­ma ena­mas­ti kol­me­kuus­te­na. Las­te­ga jät­ka­tak­se uju­mis­rüh­mas käi­mist ka pä­rast bee­bieast väl­ja­kas­va­mist. Eda­si­jõud­nu­te­ga uju­tak­se ju­ba suu­res bas­sei­nis.

Kaie Us­tav: „Kut­su­sin Tag­ni ju­hen­da­jaks, ku­na koor­mus on läi­nud suu­reks. Tag­ni on oma lap­si käi­nud aas­taid uju­ta­mas. Ta hak­kas osa­le­ma koo­li­tus­tel ning ala­tes sep­temb­rist võt­tis kaks rüh­ma en­da ju­hen­da­da.“

Paar nä­da­lat ta­ga­si osa­le­sid nad Is­lan­dil bee­biu­ju­ta­ja­te rah­vus­va­he­li­sel kon­ve­rent­sil, mis toi­mus pea­lin­nast Reyk­ja­vi­kist 50 ki­lo­meet­rit ee­mal Sel­fos­sis. Kon­ve­rent­sist osa­võt­nuid oli paar­sa­da, tul­di pal­ju­dest rii­ki­dest üle maail­ma.

„En­ne Is­lan­di­le mi­ne­kut just aru­ta­si­me, kui­das oma tööd muu­ta ja sai­me seal mõ­te­te­le kin­ni­tust. Edas­pi­di po­le enam nii, et saa­me es­ma­kord­selt bas­sei­nis kok­ku, eel­ne­ma peab koh­tu­mi­ne lap­se­va­ne­ma­te­ga teoo­ria­tun­nis, kus õpe­ta­me last jäl­gi­ma, mõist­ma ke­ha­keelt. Mis tä­hen­dab, et su­va­li­sel ajal ei saa gru­pi­ga lii­tu­da. Uu­si uju­ta­jaid hak­ka­me juur­de võt­ma paa­ri kuu ta­gant.“

Tag­ni Jõe­leht: „Sain tea­da, et uju­ta­mi­se mõ­ju lap­se aren­gu­le on pal­ju tea­dus­li­kult uu­ri­tud. Uju­ta­mi­ne on aren­gut sti­mu­lee­riv, soo­dus­tab ka teis­te os­kus­te are­ne­mist. Pal­ju kor­di too­di väl­ja, et kõi­ge olu­li­sem on koos lap­se­ga vee­de­tud aeg, te­ma­ga va­he­tu suht­le­mi­ne, mis an­nab lä­he­du­se- ja tur­va­tun­de. Li­saks õpib laps ohu­tult vees ole­ma. Bas­sei­nis ol­dud aeg on kva­li­tee­taeg – lap­se­va­nem, kes­ken­dub täie­li­kult oma lap­se­le. Näi­teks Root­sis käi­vad lap­se­va­ne­mad koos lap­se­ga uju­ta­mis­tun­di­des ku­ni 10. eluaas­ta­ni. Ka meie tun­di­des on lap­sed koos va­ne­ma­ga bas­sei­nis.”

Kaie Us­tav kir­jel­das, kui­das nad kü­las­ta­sid Is­lan­di tun­tud bee­biu­ju­ta­ja bas­sei­ni, mis asus te­ma aias ot­se­kui kas­vu­hoo­ne – pak­sust klaa­sist üm­mar­gu­ne ehi­tis, 5-6meet­ri­se lä­bi­mõõ­du­ga bas­sei­ni­ga, mil­le üm­ber paa­ri meet­ri laiu­ne lii­ku­mi­sa­la: „Ini­me­sed as­tu­sid seal õuest ot­se bas­sei­ni­ruu­mi, mil­le ühes osas pes­ti ja mä­hi­ti lap­si. Ei ae­ta ta­ga tipp­tee­nin­dust ega -ta­set, si­su on olu­li­sem. Is­lan­di loo­dus­li­ke tin­gi­mus­te tõt­tu on seal peaae­gu igas bas­sei­nis vee tem­pe­ra­tuur üle 35 kraa­di, ala­jah­tu­mist seal ei te­ki. Lap­sed män­gi­vad vä­li­bas­sei­ni­des ka tal­vel. Har­ju­ma­tu oli, kui ker­gelt seal lap­si riie­ta­ti: pä­rast uju­ta­mist said bee­bid sel­ga tri­ko­taažist toa­rii­ded, õhu­ke­se müt­si ja pea­le fliis­kom­be­ka.”

Kuu­sa­lu uju­la koh­ta sõ­nab Pe­reü­hin­gu juht, et suu­re bas­sei­ni jaoks oleks tar­vis uju­misp­lat­vor­mi, te­kib ot­se­kui saa­re­ke, tur­va-ala. Laps saab sealt har­ju­ta­da ära­tõu­ke­lii­gu­tu­si, uju­da plat­vor­mi­le ja ta­ga­si. Ole­ne­valt las­te va­nu­sest ni­hu­ta­tak­se plat­vor­mi kau­ge­ma­le, et pi­ken­da­da uju­mis­va­he­maad. Plat­vorm mak­sab ku­ni 1000 eu­rot.

Pea­le uju­ta­mi­se te­ge­leb pe­reü­hing bee­bi­de võim­le­mi­se­ga. Kaie Us­tav ar­vab, et ke­va­deks tu­leb kok­ku sa­da­kond last, kes on sel hooa­jal koos ema või isa­ga osa­le­nud uju­ta­mis- või võim­le­mis­tun­nis.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 31. oktoobril
Järgmine artikkelTAR­MO VEL­MET kii­dab Kuu­sa­lu val­da ja kuns­ti­de koo­li