JUTA KOP­PEL lah­kub Kiiu las­teaia ju­hi ko­halt

1257
JUTA KOPPEL

Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaia di­rek­tor Ju­ta Kop­pel on esi­ta­nud lah­ku­mi­sa­val­du­se, Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kuu­lu­tas väl­ja kon­kur­si uue di­rek­to­ri leid­mi­seks. Ju­ta Kop­pel üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et lä­heb ko­du­saa­re­le ta­ga­si, ala­tes 2. märt­sist asub Ku­res­saa­res töö­le Saa­re­maa Las­te ja Pe­re­de Tu­gi­kes­ku­se nõus­ta­ja ja aren­da­ja­na. „Lä­hen ter­vis­li­kel põh­jus­tel uue­le töö­le, et vä­hen­da­da se­nist koor­must. Ala­tes veeb­rua­ri­kuust õpin Tal­lin­na Üli­koo­li ava­tud õp­pes sot­siaal­pe­da­goo­gi­kat ja las­te­kait­set, soo­vin roh­kem kes­ken­du­da õp­pi­mi­se­le. Ka­hel va­ra­se­mal aas­tal osa­le­sin sel­le vald­kon­na kur­sus­tel, nüüd olen ava­tud üli­koo­li tu­deng,“ sel­gi­tas ta ja li­sas, et jääb en­di­selt ka Kuu­sa­lu­ga seo­tuks, tu­leb sin­na sa­ge­li ning on val­mis va­ja­du­sel nõus­ta­ma Kiiu las­teaia uut di­rek­to­rit. Kiiu las­teaias käib õp­pe­töö pro­jek­ti­põ­hi­selt, las­te hu­vi­dest läh­tu­valt. Igas rüh­mas on üks õpe­ta­ja ja kaks as­sis­ten­ti.