Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu pi­das es­ma­kord­selt e-is­tun­gi

671
Anija vald.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu prae­gu­se koos­sei­su 27. is­tung vii­di lä­bi elekt­roo­ni­li­selt.

Möö­du­nud nel­ja­päe­val saa­de­ti Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu liik­me­te­le väl­ja kut­se ja vo­li­ko­gu is­tun­gi päe­va­kord koos eel­nõu­de­ga. Kut­sel on kir­jas, et vo­li­ko­gu 27. is­tung toi­mub 13.-18. veeb­rua­ril e-is­tun­gi­na. Päe­va­kor­ra­punk­te oli kir­jas kaks: Har­ju maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia 2035+ te­ge­vus­ka­vas­se ob­jek­ti­de esi­ta­mi­ne ning muud tea­ted. Li­sa­tud olid ka eel­nõud ning val­la­va­lit­su­se ja juh­tiv­ko­mis­jo­ni sei­su­ko­had nei­le.

Vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev üt­les, vo­li­ko­gu e-is­tun­git teh­ti es­ma­kord­selt, kuid ko­mis­jo­nid on elekt­roo­ni­li­si is­tun­geid pi­da­nud ka va­rem ning need on häs­ti su­ju­nud. Elekt­roo­ni­li­selt vii­di lä­bi ka aren­gu- ja ee­lar­ve­ko­mis­jo­ni möö­du­nud­nä­da­la­ne koo­so­lek, kus tut­vu­ti val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­ku­te­ga, mil­li­sed pro­jek­tid esi­ta­da maa­kon­da­de aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se toe­tus­meet­mes­se (MA­TA).

Ani­ja val­la põ­hi­mää­rus, mil­le vo­li­ko­gu võt­tis vas­tu kaks aas­tat ta­ga­si, sä­tes­tab, et e-is­tun­gi võib kor­ral­da­da kii­re­loo­mu­lis­te ot­sus­te vas­tu­võt­mi­seks, väl­ja ar­va­tud vo­li­ko­gu ai­nu­pä­de­vus­se kuu­lu­va­te olu­li­se­ma­te kü­si­mus­te ot­sus­ta­mi­seks. Volikoguliikmetele saa­de­tak­se e-kir­ja­ga is­tun­gi kut­se, päe­va­kord, vas­tu­võe­ta­va õi­gu­sak­ti eel­nõu koos val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu juh­tiv­ko­mis­jo­ni sei­su­koh­ta­de­ga ning ot­su­se te­ge­mi­seks va­ja­li­ke ma­ter­ja­li­de ja sel­gi­tus­te­ga. Kut­ses mää­ra­tak­se koo­so­le­ku al­gu­se ja lõ­pu aeg ehk hää­le­ta­mi­se täh­taeg. Vo­li­ko­gu liik­med edas­ta­vad val­la­kant­se­lei­le oma di­gi­taal­selt all­kir­jas­ta­tud sei­su­ko­ha. Kes se­da mää­ra­tud täh­t­ajaks ei tee, loe­tak­se is­tun­gil mit­teo­sa­le­nuks.

„Oli­me eel­ne­valt lep­pi­nud kok­ku, et veeb­rua­ris vo­li­ko­gu is­tun­git ei toi­mu, ku­na po­le kii­re­loo­mu­list ot­sus­ta­mist va­ja­vaid eel­nõu­sid, kuid sel­gus, et MA­TA pro­jek­ti­de koh­ta peaks vo­li­ko­gu veeb­rua­ris oma sei­su­ko­ha and­ma. Leid­si­me, et hoia­me pal­ju ae­ga kok­ku, kui ei kut­su vo­li­ko­gu­liik­meid või­bol­la vaid küm­neks mi­nu­tiks kohale, vaid kü­si­me nen­de ar­va­must e-kir­ja­ga. En­ne ot­sus­ta­mist oli neil või­ma­lik e-kir­ja teel ka kü­si­mu­si esi­ta­da,“ sel­gi­tas Jaa­nus Ka­lev.

Hääletada sai 18. veebruari hommikuni. E-hää­le­ta­mi­sest võt­sid osa vo­li­ko­gu 15 lii­get, kes kõik hää­le­ta­sid poolt.

Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la põ­hi­mää­ru­sed vo­li­ko­gu e-is­tun­gi­te pi­da­mist et­te ei näe. Küll aga on Raa­si­ku val­las vo­li­ko­gu ko­mis­jo­nil või­ma­lus ku­jun­da­da oma sei­su­koht elekt­roo­ni­li­se me­net­lu­se kor­ras, kui ko­mis­jo­ni kõik liik­med on sel­le­ga nõus. Sel ju­hul peab e-kir­ja­ga ole­ma eel­nõu poolt hää­le­ta­nuid vä­he­malt 3 ning poolt­hää­li peab ole­ma roh­kem kui vas­tu­hää­li.

Eelmine artikkelPenin­gi Ko­roo­na­män­guk­lu­bi saa­vu­tas Ees­ti MV hõ­be­me­da­li
Järgmine artikkelJUTA KOP­PEL lah­kub Kiiu las­teaia ju­hi ko­halt