JÜRI LILL­SOO päl­vis väi­ke­se HOL­ME­RI

1557

HO­Li tun­nus­tu­sau­hin­nad HOL­ME­Rid an­ti üle 30. det­semb­ril rah­vu­soo­pe­ris Es­to­nia toi­mu­nud Har­ju­maa bal­lil.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, en­di­ne Keh­ra lin­na­pea ja Ani­ja val­la­va­nem Jü­ri Lill­soo päl­vis Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ühe ka­hest väi­ke­sest HOL­ME­Rist. Väi­ke HOL­MER an­tak­se oma­va­lit­su­se vo­li­ko­gu liik­me­le, lin­na- või val­la­va­lit­su­se ja HO­Li bü­roo töö­ta­ja­le tee­ne­te eest oma val­la või lin­na või oma­va­lit­sus­te­va­he­li­se koos­töö aren­da­mi­sel.

 

Väi­ke­se HOL­ME­Ri päl­vi­nud JÜ­RI LILL­SOO on töö­ta­nud Keh­ra lin­na­pea ja Ani­ja val­la­va­ne­ma­na. Fo­to Pee­ter Hütt
Väi­ke­se HOL­ME­Ri päl­vi­nud JÜ­RI LILL­SOO on töö­ta­nud Keh­ra lin­na­pea ja Ani­ja val­la­va­ne­ma­na.
Fo­to Pee­ter Hütt

Jü­ri Lill­soo esi­tas tun­nus­tus­au­hin­na­le Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Jaa­nus Ka­lev. Ta mär­kis, et Jü­ri Lill­soo on oma­va­lit­su­se juh­ti­mi­se juu­res ol­nud 28 aas­tat, esial­gu Keh­ra ale­vi täi­tev­ko­mi­tee esi­me­he­na, see­jä­rel Keh­ra lin­na­pea ja Ani­ja val­la­va­ne­ma­na ning on siia­ni vo­li­ko­gu ak­tiiv­ne lii­ge, ta osa­les Keh­ra lin­na ja Ani­ja val­la ühen­da­mi­sel, sa­mu­ti ka Ani­ja ja Aeg­vii­du val­da­de liit­mi­sel.
„Kui­gi nüüd on Jü­ri Lill­soo pen­sio­nil, ei mal­da siis­ki loor­be­ri­te­le puh­ka­ma jää­da, vaid osa­leb siia­ni Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu töös, Har­ju Tar­bi­ja­te Ühis­tu nõu­ko­gus ning Ani­ja Aia­rin­gi te­ge­vu­ses, võ­tab osa ko­ha­li­kest üri­tus­test ning kok­ku­saa­mis­test, et uu­ri­da, mis teeb ini­mes­te­le mu­ret. Ta on ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na ar­va­mus­lii­der ja et­te­võt­mis­te eest­ve­da­ja,“ põh­jen­das esi­ta­ja.
Tei­se väi­ke­se HOL­ME­Ri päl­vis tä­na­vu Tiit Keer­ma Rae val­last. Oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le, HO­Li ju­ha­tu­se liik­me­le või te­gev­ju­hi­le mõel­dud suu­re HOL­ME­RI sai Tal­lin­na lin­na­pea Taa­vi Aas. Au­hin­nad – Kuu­sa­lu val­las ela­va skulp­to­ri Sea­kü­la Sim­so­ni teh­tud pronk­sist skulp­tuu­rid – an­dis lau­reaa­ti­de­le üle HO­Li ju­ha­tu­se esi­mees Kau­po Rät­sepp.
HOL an­nab HOL­ME­Reid väl­ja ala­tes 2012. aas­tast. Suu­re HOL­ME­Ri lau­reaa­te on nüüd 6, väi­ke­seid HOL­ME­Reid on an­tud väl­ja 13. 2013. aas­tal sai väi­ke­se HOL­ME­RI Lok­sa lin­na­vo­li­ko­gu lii­ge Hel­le Loots­mann.
Vii­ma­sed tee­ne­te­mär­gid
Har­ju maa­sek­re­tär Lee­vi Lae­ver, kes täi­tis eel­mi­se aas­ta lõ­pus ka maa­va­ne­ma üle­san­deid, an­dis Har­ju­maa bal­lil üle maa­kon­na vii­ma­sed tee­ne­te­mär­gid. Neid an­ti väl­ja 5. Maa­va­ne­ma an­ne­ta­tud tee­ne­te­mär­gid said Ta­ba­sa­lu Ühis­güm­naa­siu­mi ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­ja ja Ta­ba­sa­lu Triat­lo­nik­lu­bi tree­ner Lem­bit Pal­las ning va­ba­taht­lik me­re­pääst­ja, Pääs­te­lii­du nõu­ko­gu ja MTÜ Ka­ber­nee­me Klu­bi ju­ha­tu­se esi­mees Rait Kil­lan­di. Pea­le nen­de tun­nus­ta­ti maa­kon­na tee­ne­te­mär­gi­ga kol­me en­dist maa­va­ne­mat – 1994-1999 Har­ju maa­va­ne­ma­na töö­ta­nud Mait Kor­ne­tit, aas­ta­tel 2006-2009 maa­va­nem ol­nud Vär­ner Loots­man­ni ja 2009-2017 maa­va­ne­ma üle­san­deid täit­nud Ül­le Ra­ja­sa­lu. Lok­sa lin­na­pea ja Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge Vär­ner Loots­mann päl­vis tee­ne­te­mär­gi mär­ki­mis­väär­se pa­nu­se eest Harju maa­kon­na hu­vi­de kaits­mi­sel ja ko­ha­li­ku elu eden­da­mi­sel Lok­sa lin­nas.
Ku­na maa­va­lit­sus lõ­pe­tas 1. jaa­nua­rist töö, olid tä­na­vu­sed lau­reaa­did vii­ma­sed, ke­da maa­kon­na tee­ne­te­mär­gi­ga tun­nus­ta­ti. Har­ju maa­kon­na tee­ne­te­mär­gi­ga tä­na­ti sil­ma­paist­vaid isi­kuid Har­ju maa­kon­na­le osu­ta­tud tee­ne­te eest ala­tes 1996. aas­tast. Aas­tal 1996 said esi­me­sed tee­ne­te­mär­gid põl­lu­ma­jan­du­se aren­da­ja, põl­lu­ma­jan­du­se, val­da­de ning ki­hel­kon­da­de aja­loo uu­ri­ja ja pub­lit­see­ri­ja Ju­lius Põld­mäe ning Raa­si­ku en­di­ne val­la­va­nem Toi­vo Veen­re maa­kon­na põl­lu­ma­jan­du­se, ko­ha­li­ku oma­va­lit­su­se juh­ti­mi­se ja kul­tuu­rie­lu eden­da­mi­se eest. 20 aas­ta jook­sul tun­nus­ta­ti Har­ju maa­kon­na tee­ne­mär­gi­ga 78 ini­mest. 

Eelmine artikkelAD­RIAN AIO ja ALEK­SAND­RA KORT­ŠE­NO­VA olid TV 10 Olüm­pias­tar­ti sarjas edu­kad
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees jäi va­li­ma­ta