Jumin­da pool­saa­rel le­vib orien­tee­ru­mi­se sä­de

178
KAD­RI US­TAV, KAA­REL VE­SI­LIND ja HE­LIS PA­JUS­TE on 24 tun­ni ro­gai­nil His­paa­nias jät­nud ju­ba sel­ja­ta­ha 23tun­ni­se tee­kon­na, näod on ik­ka nae­rul. Fo­to era­ko­gust

Ida-Har­ju­maa orien­tee­ru­mi­se kant­siks võib pi­da­da Ju­min­da pool­saart, seal­sed ela­ni­kud ja su­vi­ta­jad ar­mas­ta­vad loo­dus­maas­ti­kul lii­ku­da ja spor­ti­da.

Kaie Us­ta­vi sõ­nul te­ge­leb Ju­min­dal orien­tee­ru­mi­se­ga mi­tu selts­kon­da, oma­va­hel saa­dak­se kok­ku päe­va­ku­tel ja mi­tu tun­di kest­va­tel ro­gai­ni­del ehk võist­kond­li­kel va­li­ko­rien­tee­ru­mi­se võist­lus­tel, see on üks­teist toe­tav ja kok­ku­hoi­dev rah­vas.

Kaie Us­tav ise alus­tas orien­tee­ru­mi­se­ga si­na­sõp­ru­se loo­mist Tam­mis­tul su­vi­ta­va õe Kris­ti­na Ve­si­lin­nu õhu­tu­sel. Ta­pur­las kor­ral­da­tud nel­ja­päe­va­kul läks ta ka­heaas­ta­se tüt­re­ga las­te nöö­ri­ra­da lä­bi­ma, mis oli just­kui „õu­dus ruu­dus, mi­da­gi ei saa­nud aru”. Pea­gi muu­tus päe­va­ku­tel ja ro­gai­ni­del osa­le­mi­ne pe­re ühis­te­ge­vu­seks, nii tü­tar Kad­ri Us­tav kui ka noo­rem poeg Tõ­nis Us­tav on orien­tee­ru­mi­sest ja ro­gai­nist sis­se võe­tud.

Kad­ri Us­tav osa­les esi­me­sel ro­gai­nil 2008. aas­tal Vi­ha­soos, kus pee­ti võist­lust „Li­ba­hun­di jälg”. Küm­neaas­ta­se tüd­ru­ku kaas­la­sed olid sa­maea­li­ne tä­di­tü­tar Lii­na Ve­si­lind ja ka­hek­sa-aas­ta­ne tä­di­poeg Kaa­rel Ve­si­lind: „Ema on mee­nu­ta­nud, et kõik meie tut­ta­vad ja pe­red, kes olek­sid saa­nud meil ra­jal nii-öel­da sil­ma peal hoi­da, läk­sid kaar­di jär­gi al­la, aga meie üles, see­tõt­tu ei näi­nud me ko­gu võist­lu­se ajal ke­da­gi. Ju­ba siis orien­tee­rus Kaa­rel vä­ga häs­ti ja juh­tis meid ena­mi­ku ra­jal ol­dud nel­ja ja poo­le tun­ni jook­sul, mi­na tas­si­sin sel­ja­kot­te, sest olin kõi­ge suu­rem.”

Ideaal­ne võist­kond
Kad­ri Us­ta­vi pü­si­vaks tii­mi­kaas­la­seks ro­gai­ni­del sai Lee­sil su­vi­ta­nud pea­lin­la­ne He­lis Pa­jus­te, kel­les sü­ti­tas orien­tee­ru­mi­se hu­vi isa Hei­ki Pa­jus­te. Nad päl­vi­sid ka­hel aas­tal jär­jest (2014, 2015) ro­gai­ni tiit­li­võist­lus­telt juu­nio­ri­de seas pronks­me­da­li.

Nei­du­de võist­kon­na­kaas­la­ne Kaa­rel Ve­si­lind kes­ken­dus sel ajal ju­ba peaas­ja­li­kult orien­tee­ru­mi­se­le, mil­le lü­he­mad ra­jad nõua­vad kii­re­mat te­gut­se­mist ja ot­sus­ta­mist: „Al­gu­saas­ta­tel osa­le­sin ke­va­dest sü­gi­se­ni igal nä­da­lal päe­va­ku­tel, see an­dis kõ­va põh­ja al­la. Kui orien­tee­ru­mi­ne oli ju­ba sel­ge, tu­li püü­da saa­da ka kii­re­maks jooks­jaks. Võib ka en­ne ol­la hea jooks­ja ning see­jä­rel kaar­di lu­ge­mi­se os­kust ehk teh­ni­list poolt samm-sam­mult sel­ge­maks saa­da, mis võib aga ol­la kee­ru­li­sem.”

Kaa­rel Ve­si­lind on va­li­tud mit­mel aas­tal jär­jest pa­ri­maks Ees­ti noor­te- ja juu­nio­ri­de klas­si orien­tee­ru­jaks, te­ma edu­sam­mud jät­ku­vad tree­ner Ken­ny Ki­vi­ka­se hoo­le all Tar­tus. 2019. aas­ta su­vel kut­su­sid Kad­ri Us­tav ja He­lis Pa­jus­te Tar­tu Üli­koo­li in­for­maa­ti­ka­tu­den­gi taas en­da pun­ti, et osa­le­da 24 tun­ni ro­gai­ni maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel His­paa­nias. Nen­de ühis­pin­gu­tus mit­me aas­ta jä­rel pää­dis juu­nio­ri­de se­ga­võist­kon­da­de seas kol­man­da ko­ha­ga.

Kad­ri Us­ta­vi sõ­nul tu­li kind­las­ti ka­suks, et tii­mi­liik­med üks­teist lä­bi ja lõh­ki tund­sid: „Meil oli ideaal­ne tiim. Mi­nul ja He­li­sel oli aas­ta­te­pik­ku­ne ro­gai­ni ko­ge­mus. Ühe Ees­ti pa­re­ma orien­tee­ru­ja Kaa­re­li kaa­sa­mi­ne mõ­jus Pü­re­nee­de ras­kel maas­ti­kul suu­re ker­gen­du­se­na.

Tead­si­me, kui­das üks­teist mo­ti­vee­ri­da. To­re oli võist­kon­nas oma­da mees­soost isi­kut, kel­lel oli roh­kem jak­su, et näi­teks ras­ke­ma­tel tõu­su­del mind kum­mi­ga ve­da­da. Anee­mia tõt­tu oli mu võist­le­mi­ne suu­re kü­si­mär­gi all, tii­mi­kaas­las­te toe­tu­se­ta po­leks ma hak­ka­ma saa­nud.”

Sulg­pal­li Ees­ti ede­ta­be­lis kol­man­dal ko­hal asu­va He­lis Pa­jus­te hin­nan­gul on orien­tee­ru­mi­ne ja ro­gain te­da ka põ­hia­lal pa­re­maks muut­nud: „Ro­gai­ni­del võist­le­mi­ne ja met­sas tree­ni­mi­ne on and­nud tu­ge­va vas­tu­pi­da­vu­se alu­se. Sel­leks aga, et 24 tun­di jär­jest lii­ku­da, pead ole­ma ka vaim­selt tu­gev. Jon­ni, et pi­de­valt pin­gu­ta­da, oli mul näi­teks nä­ha eel­mi­se aas­ta Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel, kui jõud­sin 14:20 kao­tus­sei­sust vii­gi­ni 20:20. Kah­juks kao­ta­sin pronk­si­män­gu, aga sel­le aas­ta meist­ri­võist­lus­tel püüan uues­ti me­da­lit.”

Ro­gai­ni­del esi­ne­vad võist­kon­nad Hei­ki Pa­jus­te eest­võt­tel te­gut­se­va HT-Sport Tea­mi ni­me all. HT-Sport Tea­mi sü­gi­se­ne sün­ni­päe­va­jooks ühen­dab har­ras­tuss­port­la­si ja toob ka Kaa­rel Ve­si­lin­nu Leesil star­ti: „Üld­ju­hul olen sü­gi­sel heas vor­mis, sest siis pee­tak­se rah­vus­va­he­li­sed tiit­li­võist­lu­sed. Olen igal aas­tal oma jook­su­tu­le­must pa­ran­da­nud.”

He­lis Pa­jus­te li­sas: „HT-Sport Team koos kõi­gi spor­di ar­mas­ta­ja­te­ga on ol­nud mul­le suur mo­ti­vat­sioo­ni al­li­kas nii ro­gai­ni­võist­lus­tel kui ka sulg­pal­li­väl­ja­kul.”

Si­hi­kul tiit­li­võist­lu­sed ote­pääl
Tä­na­vu­sed 24 tun­ni ro­gai­ni Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sed kor­ral­da­tak­se sep­temb­ris Ote­pääl. Sel­leks val­mis­tu­vad ka Tar­tu Üli­koo­li ars­ti­tea­dus­kon­na tu­deng Kad­ri Us­tav ja Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne, 16aas­ta­ne Tõ­nis Us­tav. Kaie Us­ta­vi tü­tar tee­nis mullu Va­na Maail­ma tšem­pio­naa­dil Lä­tis koos And­res Rõõ­mu ja San­der Prit­si­ku­ga juu­nio­ri­de se­ga­võist­kon­da­de seas kuld­me­da­li, te­ma poeg sai Mar­kus Kal­ju­ri­ga mees­juu­nio­ri­de seas nel­jan­da ko­ha. Tõ­nis Us­ta­vi tii­mi­kaas­la­ne see­kord­sel tiit­li­võist­lu­sel on Sven Ka­das­te, mõ­le­mad noor­me­hed lõid va­rem kaa­sa Kol­ga koo­li orien­tee­ru­mis­rin­gis.

Ote­pääl ta­hab te­ha esi­me­se et­teas­te ter­ve öö­päe­va kest­val ro­ga­nil ka Kol­ga koo­li orien­tee­ru­mis­rin­gi kas­van­dik Emi­ly Lau­rend, kes on al­les 13aas­ta­ne. Tüd­ru­ku­ga lä­heb koos ra­ja­le orien­tee­ru­mis­rin­gi ju­hen­da­ja, Ju­min­da pool­saa­rel Pu­di­sool elav Tag­ni Jõe­leht: „Emi­ly on osa­le­nud rin­gi te­ge­vu­ses üs­na al­gu­sest pea­le, va­he­peal hu­vi­tus ta tant­sust. Pal­ju aren­da­vad te­da ke­ha­li­selt ka uju­mist­ree­nin­gud Kuu­sa­lus.”

Kaie Us­tav on või­nud oma las­te sport­lik­ke edu­sam­me ja aren­gut jäl­gi­des jä­rel­da­da, et maast ma­da­last jär­je­pi­de­valt loo­du­ses lii­ku­des ja eri spor­dia­la­de­ga te­ge­le­des har­ju­tak­se roh­kem pin­gu­ta­ma ning õpi­tak­se ras­ku­si üle­ta­ma: „Orien­tee­ru­mi­ne on so­biv ja jõu­ko­ha­ne pal­ju­deks aas­ta­teks.”