Jumin­da ja Kuu­sa­lu noor­me­hed heis­ka­sid li­pu Pi­ka Her­man­ni tor­ni

1446
Ju­min­da noor­mees MÄRT MÄ­GI ja GET­RIN TE­RE­PING Sa­ku val­last. Foto Erik Peinar, riigikogu

Ko­gu veeb­rua­ri­kuu jook­sul heis­ka­vad päi­ke­se­tõu­sul Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. aas­ta­päe­va pu­hul Tal­lin­nas Pi­ka Her­man­ni tor­ni rii­gi­li­pu noor­kot­kad ja ko­du­tüt­red kõi­gist maa­kon­da­dest.

Nel­ja­päe­va, 15. veeb­rua­ri hom­mi­kul heis­ka­sid li­pu Get­rin Te­re­ping Sa­ku val­last ja Kuu­sa­lu val­la Ju­min­da kü­la noor­mees Märt Mä­gi. Tei­si­päe­va, 20. veeb­rua­ri hom­mi­kul oli noor­kot­kas­test au lip­pu hei­sa­ta Kuu­sa­lu koo­li õpi­la­sel Mat­tias Ida­vai­nul ja kodutütardest Eliise Riimandil Kiilist. Kaasa sai kutsuda ka teisi noor­kot­kaid, koos Märt Mä­gi­ga käi­sid Pi­ka Her­man­ni tor­nis Lok­sa noor­kot­kad Siim Ak­sel Amer ja Mar­ko Me­tus ning tei­si­päe­val oli kaa­sas Lok­sa noor­kot­kas Kaa­rel Eel­mäe.

Märt Mä­gi on Lok­sa koo­li vi­list­la­ne, noor­kot­kas on 2010. aas­tast. On kuu­lu­nud Lok­sa noor­kot­kas­te edu­kas­se võist­kon­da. Osa­les häs­ti pat­rull­võist­lu­sel Luu­re­retk 2017, pree­mia­rei­sil Root­si mi­li­taar­män­gu­dele oli Ees­ti pa­ri­mas võist­kon­nas. Sa­mal aas­tal te­gi ta Lok­sa noor­kot­kas­test kõi­ge roh­kem osa­lus­tun­de – 785 tun­di aas­tas.

Märt Mä­gi rää­kis, et li­pu heis­ka­mi­ne te­ki­tas pat­rioot­li­ku tun­de: „To­re ja uh­ke oli tor­nis seis­ta, ava­nes vaa­te­pilt kau­ge­le, nä­gin ka Tal­lin­na Ehi­tus­koo­li, õpin seal tei­sel kur­su­sel tis­le­ri eria­lal. Päi­ke tõu­sis kell 7.57, pi­di­me pool tun­di va­rem ko­hal ole­ma, jõud­si­me tut­vu­da rii­gi­ko­gu hoo­ne­ga.“

Mat­tias Ida­vain õpib Kuu­sa­lu koo­li 11. klas­sis, noor­kot­kas on ol­nud ala­tes 2. klas­sist, amet­li­kult sai or­ga­ni­sat­sioo­ni liik­meks 2012. aas­tal. Ta on Kuu­sa­lu rüh­ma kõi­ge ak­tiiv­sem noor­kot­kas, te­ma pea­le saab ala­ti kin­del ol­la, on kirjutatud Kaitseliidu esitatud iseloomustuses. Ta on sal­ga­juht, pa­nus­tab ka noo­re­ma­te väl­jaõp­pes­se, on nei­le ees­ku­juks. Osa­leb meel­sas­ti Kait­se­lii­du üri­tus­tel, on in­nu­kas ise in­fot ko­gu­ma, et kus oleks või­ma­lik osa­le­da.

Mat­tias Ida­vain: „Oli aua­si hei­sa­ta lipp Pi­ka Her­man­ni tor­ni, eri­ti, kui oled noor­kot­kas. Väga uhke tunne oli. Päi­ke tõu­sis kell 7.43. Ilm oli selge ja hästi oli näha poolsaari, Tallinna ehitisi.“

Mat­tias Ida­vai­nu sün­ni­päev on sa­mu­ti 24. veeb­rua­ril, na­gu on Ees­ti Va­ba­rii­gil. Ka tä­na­vu osa­leb ta koos Har­ju noor­kot­kas­te­ga Tal­lin­nas pa­raa­dil, see­kord kol­man­dat kor­da.

Nii Märt Mägi kui ka Mattias Idavain lubasid, kui saavad 19aastasteks siis astuvad Kaitseliitu.

Kuu­sa­lu noor­kot­kas MAT­TIAS IDA­VAIN ja Kiili kodutütar ELII­SE RIIMAND.Fotod Erik Peinar, riigikogu
Kuu­sa­lu noor­kot­kas MAT­TIAS IDA­VAIN ja Kiili kodutütar ELII­SE RIIMAND. Foto Erik Peinar, riigikogu