Jõe­läht­me, Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la val­la ühisp­ro­jekt – Tal­lin­na-La­he­maa kerg­liik­lus­tee

1352
Tallinna-Lahemaa kergliiklustee esialgne eskiis Jõelähtme ja Kuusalu vallas ning kuni Käsmu järveni.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu aru­tas es­mas­päe­val, 17. juu­nil toi­mu­nud is­tun­gil Har­ju maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia 2035+ te­ge­vus­ka­vas­se esi­ta­tud pro­jek­ti, mil­le­ga taot­le­tak­se toe­tust La­he­maa kerg­liik­lus­tee pro­jek­tee­ri­mi­seks Kuu­sa­lu val­la pii­res. Kok­ku soo­vi­tak­se aas­te­teks 2020-2021 kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­se esi­me­se eta­pi jaoks 295 000 eu­rot, val­la omao­sa­lus oleks li­gi 30 000 eu­rot.

Vo­li­ko­gu nõus­tus koa­lit­sioo­ni 10 poolt­hää­le­ga, et La­he­maa kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­ne esi­ta­tak­se Har­ju maa­kon­na aren­gust­re­tee­gia 2035+ te­ge­vus­ka­vas­se. Vas­tu olid opo­sit­sioo­nist 7 vo­li­nik­ku, üks vo­li­nik jäi era­poo­le­tuks.

Kuu­sa­lu val­la pro­jekt on osa suu­re­mast ühisp­ro­jek­tist, mil­les osa­le­vad Jõe­läht­me ja Kuu­sa­lu vald Har­ju­maalt ning Hal­ja­la vald Lää­ne-Vi­ru­maalt. Pro­jek­ti al­ga­ta­ja ja eest­ve­da­ja on Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu esi­mees ja tee­de­rüh­ma juht Mar­gus Soom Re­for­mie­ra­kon­nast.

Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les is­tun­gil, et val­la­va­lit­su­se­le ei esi­ta­tud tei­si et­te­pa­ne­kuid, mil­le­le oleks või­nud taot­le­da maa­kon­na te­ge­vus­ka­vast toe­tust: „Kerg­liik­lus­tee ko­gu­mak­su­mus on üle 8 mil­jo­ni eu­ro, Kuu­sa­lu val­lal ku­luks küm­ne aas­ta pea­le omao­sa­lu­se­na kok­ku 1 mil­jon eu­rot. Te­gu on vaiel­da­ma­tult suu­re ja am­bit­sioo­ni­ka pro­jek­ti­ga, aga kui ei unis­ta, siis te­gu­sid ei järg­ne, ise­gi väi­ke­seid te­gu­sid mit­te.“

Ta li­sas, et kerg­liik­lus­tee­de ra­ja­mi­ne on Kuu­sa­lu val­la aren­gu­ka­vas ning ka Har­ju maa­kon­na üldp­la­nee­rin­gus.

Mar­gus Soom sel­gi­tas vo­li­ko­gu­le, et Tal­lin­na-La­he­maa kerg­liik­lus­tee ühen­daks Tal­lin­na, Jõe­läht­me, Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la val­da ning Lok­sa lin­na. Pea­mars­ruut al­gaks näi­teks Maar­du mõi­sa juu­rest, tu­leks Jõe­läht­me val­las lä­bi Koo­gi Nee­me ja Ka­ber­nee­me kü­la­des­se ning Kul­la­mäelt eda­si Kuu­sa­lu val­da Valk­las­se ja Sal­mis­tu­le. Sealt Ri­hu­mäe­le, Lee­si ris­tist ku­ni Pu­di­soo­ni, lä­bi Kol­ga Kol­ga­kül­la, eda­si Kot­ka­le ja Tam­mis­pea­le. Siis jõuaks Lää­ne-Vi­ru­maa­le Hal­ja­la val­da Käs­mu jär­ve äär­de, sealt Võ­su­le, ka Palm­ses­se, Vi­hu­la ja Sa­ga­di mõi­sa ning Hal­ja­las­se, kust ju­ba lä­heb kerg­liik­lus­tee Rak­ve­re­ni.

Kuu­sa­lu val­da jääks kerg­liik­lus­tee põ­hi­mars­ruu­dist 47,9 ki­lo­meet­rit. Sel­le võiks te­ge­vus­ka­va jär­gi väl­ja ehi­ta­da küm­ne aas­ta­ga – 2020-2029, kok­ku ku­luks 8,5 mil­jo­nit eu­rot. Pro­jek­tee­ri­mi­ne toi­muks ka­hel aas­tal ja mak­saks 295 000 eu­rot, ehi­tus 7 185 000 eu­rot.

Part­ne­ri­te­na kaa­sa­tak­se Jõe­läht­me, Raa­si­ku ja Ani­ja vald, Lok­sa linn, maan­teea­met ja kesk­kon­naa­met. Kerg­liik­lus­teed saak­sid ka­su­ta­da nii nen­de oma­va­lit­sus­te ela­ni­kud, vä­lis­tu­ris­tid kui ka si­se­tu­ris­tid Ees­tist.

Mar­gus Soom too­ni­tas, kui on ole­mas loo­dus­li­kult kau­nid ja lä­bi­ta­vad met­sa­teed, siis as­fal­tee­ri­tud kerg­liik­lus­teed sin­na ei tu­le: „Iga vald ra­jab kerg­liik­lus­tee vas­ta­valt oma ko­gu­kon­na va­ja­dus­te­le. Nii­ni­me­ta­tud hal­li­de tsoo­ni­de ehk piir­kon­di ühen­da­va­te lõi­ku­de osas peaks kind­las­ti ap­pi tu­le­ma riik, et val­miks ter­vik.“

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu tee­de rühm on te­ma sõ­nul heaks kiit­nud kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­se osas koos­töö­le­pin­gu, mil­le sõl­mi­vad Jõe­läht­me, Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la vald. Ka on koos­ta­tud ühis­te ka­vat­sus­te pro­to­koll, mis all­kir­jas­ta­tak­se koos Ani­ja ja Raa­si­ku val­la ning Lok­sa lin­na­ga, maan­teea­me­ti ja kesk­kon­naa­me­ti­ga. Ühi­ne pi­du­lik al­la­kir­ju­ta­mi­ne võiks toi­mu­da pä­rast su­ve­puh­kust au­gus­ti­kuus.

„Sel­li­ne kerg­liik­lus­tee ai­tab eden­da­da meie põh­ja­ran­ni­kul tu­ris­min­dust, väi­keet­te­võt­lust, kau­ban­dust. Olu­li­ne on ka liik­lu­so­hu­tu­se as­pekt. Kerg­liik­lus­tee ai­taks te­ha piir­kon­da at­rak­tii­ve­maks, muu­daks elu­kesk­kon­da pa­re­maks. Et ei tul­daks ai­nult Vi­ru ra­bas­se ega sõi­de­taks sealt eda­si mu­ja­le, vaid plaa­ni­tak­se ol­la koos pe­re­ga meie val­las nä­da­la või roh­kem. Miks ei võiks Viim­si ela­nik tu­le­vi­kus mõel­da, et seal­kan­dis kok­kup­res­si­tu­na ela­mi­se ase­mel ko­li­da loo­dus­kau­nis­se Kuu­sa­lu val­da,“ kõ­ne­les ta.

Vo­li­ko­gu esi­mees mär­kis, et on koos mõt­te­kaas­las­te­ga rää­ki­nud Tal­lin­na-La­he­maa kerg­liik­lus­tee ra­ja­mi­sest üle ka­he aas­ta. Re­for­mie­ra­kon­na ni­me­kir­ja­del oli see vii­mas­tel ko­ha­li­kel va­li­mis­tel üks lu­ba­dus nii Jõe­läht­me, Kuu­sa­lu kui ka Hal­ja­la val­las.

„Ana­loog­seid pro­jek­te on Ees­tis el­lu vii­dud pal­ju, näi­teks teh­ti Tar­tu al­ga­tu­sel kerg­liik­lus­tee möö­da Peip­si jär­ve kal­last, või Tü­ri-Pai­de kerg­liik­lus­tee või Jä­ne­dalt ku­ni Pil­la­pa­lu­ni,“ lau­sus ta.

Opo­sit­sioo­ni vo­li­ni­kud kü­si­sid, miks kerg­liik­lus­tee ei jõua pool­saar­te sa­da­ma­tes­se, vaid on ka­vas te­ha Kol­gast Kol­ga­kü­la­ni. Mar­gus Soom vas­tas, et edas­pi­di on plaanis harg­ne­vaid kerg­liik­lus­teid te­ha ka Ju­min­da ja Pä­ris­pea pool­saa­re­le.

Kris­to Pa­lu mär­kis, et taot­lus ei vas­ta nõue­te­le ning toe­tust sel­le­le ei an­ta. Ka ker­kis üles kü­si­mus, kas vo­li­ko­gu võib an­da nõu­so­le­ku pro­jek­ti­le, mil­le ko­gu­mak­su­mus ku­ju­neb küm­ne aas­ta pea­le sel­li­seks, mis nõuab vo­li­ko­gus kah­te lu­ge­mist. Mar­gus Soom põh­jen­das, et esi­me­se eta­pi ku­lu jääks val­laee­lar­ves al­la 30 000 eu­ro.

Ta rää­kis pä­rast is­tun­git Sõ­nu­mi­too­ja­le, et li­saks põ­hi­mars­ruu­di­le tu­lek­sid edas­pi­di vas­ta­valt või­ma­lus­te­le mit­me­su­gu­seid harg­ne­mi­sed, ku­ju­neks jalg- ja jalg­rat­ta­tee­de võr­gus­tik. Pu­di­soolt harg­neks Lee­si poo­le, Ta­pur­la ja ka Ha­ra sa­da­mas­se ning Lok­sa­le. Sa­mu­ti Kot­kalt Lok­sa­le ja üm­ber Pä­ris­pea pool­saa­re või Nõm­me­ves­ki-Joa­ves­ki­ni ning Ul­lial­li­kalt Vi­ru ra­ba­ni. Harg­ne­mi­si oleks ka Lää­ne-Vi­ru­maal se­da­si, et kerg­liik­lus­tee­de­ga oleks kae­tud La­he­maa ran­na­piir­kond Lää­ne-Vi­rus ku­ni Ver­gi­ni, sealt Eis­ma sa­da­ma­ni. Põ­hi­mars­ruu­dil olek­sid kolm suu­re­mat ran­na­lae­nu­tus- ja tel­ki­mis­koh­ta – Sal­mis­tul, Kol­ga­kü­las ning Käs­mu jär­ve ää­res.

„Kol­ga­kül­la on tu­le­vi­kus plaa­nis tä­nu hea­kor­ras­ta­tud ja loo­dus­li­kult kau­ni­te­le ter­vi­se­ra­da­de­le ra­ja­da kaa­saeg­ne suu­sa- ja jalg­rat­ta­ra­da­de kes­kus-ekst­reems­por­di­park. See­tõt­tu on ka­vas te­ha kerg­liik­lus­tee Kol­gast Kol­ga­kül­la ja sealt eda­si. Kui­das mars­ruut täp­se­malt kul­ge­ma hak­kab, aru­ta­tak­se koos ko­gu­kon­da­de­ga edas­pi­di,“ lu­bas Mar­gus Soom.

Ot­su­se­le vas­tu hää­le­ta­nud Mar­ti Hääl kom­men­tee­ris Sõ­nu­mi­too­ja­le, et läbi­paist­ma­tu as­jaa­ja­mi­ne ja ava­li­ku kaa­sa­mi­se puu­du­mi­ne nii mas­taap­se in­ves­tee­ri­mi­sob­jek­ti va­li­kul ei või­mal­da­nud poolt hää­le­ta­da: „HOL kü­sis maa­kon­na aren­gust­ra­tee­gia in­ves­tee­rin­gu­ob­jek­ti taot­lust oma­va­lit­sus­telt märt­sis, esi­ta­mi­se täh­tae­ga pi­ken­da­ti 31. mai­ni. Kuu­sa­lu vald aru­tas vo­li­ko­gus se­da esi­mest ja ai­nust kor­da 17. juu­nil, val­la­va­lit­sus oli siis üh­te­gi al­ter­na­tii­vi kaa­lu­ma­ta taot­lu­se ju­ba ära saat­nud. Taot­lu­ses on lu­ba­tud Kuu­sa­lu val­la omao­sa­lu­seks üle mil­jo­ni eu­ro, val­la eel­ar­vest­ra­tee­gias se­da po­le, fi­nants­ko­hus­tu­se võt­mist ei ole vo­li­ko­gu heaks kiit­nud. Taot­lu­ses on lu­ba­tud, et maan­tee­amet, kesk­kon­naa­met ja part­ner­val­lad kaas­fi­nant­see­ri­vad Kuu­sa­lu val­la kerg­liik­lus­tee ehi­tust li­gi 5 mil­jo­ni eu­ro­ga. Ka sel lu­ba­du­sel po­le part­ne­ri­te nõu­so­le­kut. Vallavalitsuse koostatud in­ves­tee­rin­gu­taot­lus ei vas­ta maa­kon­da­de aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se to­etus­meet­me mää­ru­se nõue­te­le, mis­tõt­tu rai­sa­tak­se või­ma­lus mi­da­gi reaal­selt sel­le meet­me raa­mes Kuu­sa­lu val­las ära te­ha.“

Eelmine artikkelKeh­ra jäät­me­jaa­ma ehi­ta­mi­ne
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la tee­de töö­rühm