INGA KOIT­LA kut­sub Keh­ras ko­du­tü­tar­de ja noor­kot­kas­te­ga lii­tu­ma

748
IN­GA KOIT­LA hoiab käes Sea­kü­la Sim­so­ni val­mis­ta­tud rän­dau­hin­da Har­ju­maa luu­re­ret­ke pa­ri­ma­le ko­du­tü­tar­de ja noor­te kot­kas­te rüh­ma­le – püs­tist mõõ­ka, mil­le kait­se­raual on kaks pa­re­ma­le poo­le vaa­ta­vat suit­su­pää­su­kest.

En­di­ne Keh­ra noor­te­kes­ku­se noor­te­juht In­ga Koit­la töö­tab Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­vas ko­du­tü­tar­de ring­kon­na noor­teinst­ruk­to­ri­na.

„Leid­sin töö­kuu­lu­tu­se ja kan­di­dee­ri­sin. Tun­dus hu­vi­tav amet, sa­mu­ti noor­te vald­kon­nast na­gu mu se­ni­ne töö­koht. Olen 2015. aas­tast Kait­se­lii­du lii­ge. Pä­rast se­da, kui lä­bi­sin sõ­du­ri baas­kur­su­se, tek­kis tun­ne, et ta­hak­sin ka ise kord Kait­se­lii­dus töö­ta­da,“ sõ­nab ta.

Tal­lin­nas Män­ni­kul asu­vas Kait­se­lii­du Har­ju ma­le­va staa­bis on ta ame­tis 23. märt­sist. Ku­na keh­tis erio­lu­kord, ei käi­nud ko­du­tü­tar­de noor­te­rüh­mad sel ajal koos, koon­du­seid ja mat­ku-võist­lu­si ei toi­mu­nud: „Ka prae­gu po­le veel õi­get töö­hoo­gu sel­les mõt­tes, et rüh­mad saa­vad küll ise­kes­kis toi­me­ta­da, kuid te­ge­vus on pii­ra­tud, suu­re­maid üri­tu­si ei toi­mu, su­ve­laag­rid jät­si­me ära.“

Har­ju­maal on 21 ko­du­tü­tar­de rüh­ma, mil­les on kok­ku li­gi 300 lii­get. Noor­teinst­ruk­to­ri üle­san­ne on koor­di­nee­ri­da rüh­ma­va­ne­ma­te osa­le­mist ma­le­va noor­soo­töös, kor­ral­da­da koo­li­tu­si, rüh­ma­de­va­he­li­si laag­reid ja muid ühi­sü­ri­tu­si.

Ida-Har­ju­maal on ak­tiiv­sed ko­du­tü­tar­de rüh­mad Lok­sal, Kuu­sa­lus ja Kol­gas. In­ga Koit­la mär­gib, et rüh­ma­de ole­ma­so­lu sõl­tub suu­res­ti sel­lest, kas lei­dub en­tu­siast­lik­ke ju­hen­da­jaid, sest see on va­ba­taht­lik töö. Lok­sa rüh­ma va­nem on Mar­git Amer, Kuu­sa­lus Mar­git-Kar­men Rein­velt, Kol­gas Kris­ta Al­lik. Va­rem on rüh­mad ol­nud ka Ala­ve­res ja Ko­sel, kuid nen­de te­ge­vus jäi soi­ku, kui noorte­ju­hid ko­li­sid mu­ja­le.

„Olen ot­sin­guil, soov on lei­da mõ­le­ma­le rüh­ma­le uus juht,“ sõ­nas In­ga Koit­la.
Ta sel­gi­tas, et rüh­ma­va­ne­malt ei eel­da­ta seo­tust Kait­se­lii­du­ga ega mi­li­taar­hu­vi­sid, kuid tal­le peab meel­di­ma te­ge­le­da las­te-noor­te­ga ning ku­na töö on va­ba­taht­lik, peaks ta ole­ma val­mis pa­nus­ta­ma sel­les­se oma va­ba ae­ga: „Ta võib ol­la ka nii-öel­da täies­ti pu­has leht, noor­teinst­ruk­to­ri­na ai­tan-suu­nan, li­saks pa­kub Kait­se­liit alus­ta­va­le rüh­ma­va­ne­ma­le koo­li­tu­si. Meie va­ba­taht­li­ke noor­te­juh­ti­de seas on eri elua­la­de ini­me­si, on neid, kes töö­ta­vad Kait­se­lii­dus või kait­se­väes, kuid on ka ini­me­si era­sek­to­rist.“

Ka In­ga Koit­la ka­vat­seb min­na noorte­juh­ti­de­le mõel­dud kur­sus­te­le, sest ka­vat­seb moo­dus­ta­da ko­du­tü­tar­de ja noor­te kot­kas­te rüh­mad Keh­ras­se, kus neid po­le te­ma tea­da ol­nud: „Või­bol­la 1930ndail, kui Keh­ras või Ani­jal oli nais­ko­du­kait­se rühm, käi­sid koos ka ko­du­tüt­red, aga taa­si­se­seis­vu­nud Ees­tis po­le rüh­ma­sid ol­nud. Ka Raa­si­kul, Aru­kü­las ja Jõe­läht­mes po­le ko­du­tü­tar­de rüh­ma.“

Esi­me­ne Kait­se­lii­du noorte­or­ga­ni­sat­sioo­ni­de, ko­du­tü­tar­de ja noor­te kot­kas­te, te­ge­vust tut­vus­tav kok­ku­saa­mi­ne Keh­ra noor­te­kes­ku­ses on 24. sep­temb­ri õh­tul. Oo­da­tud on 7-18aas­ta­sed noo­red. Kui­gi amet­li­kult on ko­du­tüt­red ja noo­red kot­kad eral­di or­ga­ni­sat­sioo­nid, on In­ga Koit­la sõ­nul väik­se­ma­tes koh­ta­des mõt­te­kas neil te­gut­se­da koos: „Rüh­ma loo­mi­seks on va­ja 4 noort. Osa­del rüh­ma­del on ka üks ju­hen­da­ja, kes on nii noor­te kot­kas­te rüh­ma pea­lik kui ko­du­tü­tar­de rüh­ma va­nem.“

Ka Keh­ras on or­gan­sat­sioo­ni­ga lii­tu­ma oo­da­tud nii tüd­ru­kud kui poi­sid: „Kui­gi üks osa meie te­ge­vu­sest hõl­mab rii­gi­kait­set, ei ole see pea­mi­ne. Kait­se­lii­du noor­teor­ga­ni­sat­sioo­nid püüa­vad isa­maa­li­se kas­va­tus­töö kau­du pak­ku­da noor­te­le pa­ri­maid aren­gu- ja te­gut­se­mis­või­ma­lu­si. Mul on plaan ha­ka­ta Keh­ra rüh­ma­de­ga kok­ku saa­ma kolm-ne­li kor­da kuus. Kind­las­ti on mõ­ned ta­va­li­se­mad koo­li­tun­di mee­nu­ta­vad koon­du­sed, aga püüan ka neis­se põi­mi­da ak­tiiv­seid prak­ti­li­si te­ge­vu­si. Õpi­me pal­ju sel­list, mi­da on igaü­hel elus va­ja, kas­ või see, mi­da met­sa min­nes kind­las­ti kaa­sa võt­ta või kui­das met­sas orien­tee­ru­da. Või kui­das osa­ta eri­ne­va­tes olu­kor­da­des kii­res­ti ja adek­vaat­selt rea­gee­ri­da, an­da es­maa­bi.“

Vas­ta­valt tead­mis­te­le-os­kus­te­le saa­vad noo­red ha­ka­ta soo­ri­ta­ma jär­gu­kat­seid, ma­da­laim on 6. järk, mi­da taot­le­tak­se en­ne or­ga­ni­sat­sioo­ni vas­tu­võt­mist, kõr­gei­ma, esi­me­se jär­gu­ni jõua­vad ko­du­tüt­red ta­va­li­selt 17-18aas­ta­selt. Pea­le sel­le on või­ma­lik te­ha eri­kat­seid ja saa­da eri­kat­se mär­ke, ko­du­tü­tar­del on neid 25 ja noor­tel kot­kas­tel 62 – fo­tog­raa­fi, mat­ka­ja, kesk­kon­na­sõb­ra, es­maa­bi and­ja, laul­ja märk.

Ko­du­tü­tar­de­le ja noor­te­le kot­kas­te­le kor­ral­da­tak­se nii Har­ju ring­kon­nas kui üle-ees­ti­li­selt män­ge, võist­lu­si ja laag­reid. Har­ju­maal toi­mub tra­dit­sioo­ni­li­ne rüh­ma­de­va­he­li­ne mat­ka­mäng „Räs­tik“, mil­le võit­ja pää­seb va­ba­riik­li­ku­le mat­ka­män­gu­le. In­ga Koit­la: „2.-4. ok­toob­ri­ni on Pal­dis­kis Har­ju noor­te luu­re­retk. Sel­le võit­jai­le te­gi Sea­kü­la Sim­son äs­ja uued ka­ri­kad.“

Eelmine artikkelUues lai­nes ole­me ko­ge­mu­se võr­ra nu­ti­ka­mad
Järgmine artikkelElekt­ri­le­vi alus­tab Ida-Har­jus kii­re in­ter­ne­ti- ü­hen­du­se ehi­ta­mist Ju­min­da ja Pä­ris­pea kü­last