JÜRI MIL­DE­BER­GI loo­min­gu näi­tus Kuu­sa­lu rah­va­ma­jas

996
Kunst­nik JÜ­RI MIL­DE­BER­GI sel­ja ta­ga sei­nal on ta loo­dud „Üks­sarv ja tut­ti frut­ti“. Foto Rein Kasak

„Olen aas­ta­küm­neid ni­me­ta­nud oma stii­li rõõm­saks rea­lis­miks,“ üt­leb kunst­nik JÜ­RI MIL­DE­BERG.

Ala­tes Ees­ti Va­ba­rii­gi 102. aas­ta­päe­vast, 24. veeb­rua­rist on Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja kü­las­ta­jad saa­nud vaa­da­ta kunst­nik Jü­ri Mil­de­ber­gi näi­tust „Juh­tub ka nii“. Jü­ri Mil­de­berg elas pe­re­ga va­rem Kol­gas, paar­küm­mend aas­tat ta­ga­si ko­lis Lää­ne-Vi­ru­maa­le Läs­na kül­la.

Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja fua­jee sein­te­le on sea­tud kunst­ni­ku ho­bi­loo­ming – joo­nis­tus­te ja ku­ju­de­ga kas­tid ning ka nen­de kaa­ned, mi­da au­tor ni­me­tab ter­vi­ku­na as­samb­laažiks ehk kol­me­mõõt­me­li­seks kol­laažiks, ka skulp­to­raal­se­teks või ka pool­mü­to­loo­gi­lis­teks ob­jek­ti­deks. Need po­le skulp­tuu­rid, ei saa igalt poolt vaa­del­da.

Puit­kas­te on ta ost­nud laa­ta­delt, leid­nud kuu­ri­nur­ka­dest, on neid kor­ras­ta­nud, pan­nud uued hin­ged. Kõik, mis nen­de sis­se ja pea­le on teh­tud, on kunst­ni­ku loo­ming. Ho­bi­loo­min­guks ni­me­tab ta nii­su­gust kuns­ti see­tõt­tu, et iga­päe­va­töö­na maa­lib – teeb ta­sa­pin­na­list kuns­ti.

„Need kol­laažid on sün­di­nud suu­rest rõõ­must ja te­ha­taht­mi­sest, on lau­sa lust ja nau­ding ta­ju­da, kui­das ma­ter­jal kuu­le­tub. Proo­vi­mist ja üm­ber­te­ge­mist on pal­ju. Kui te­ge­ma hak­kan, siis ku­na­gi ei tea, et mis lõ­puks juh­tub. Iga teos ju­tus­tab omaet­te lu­gu, kui ini­me­ne vaa­tab, hak­kab lu­gu ke­ri­ma,“ kir­jel­dab Jü­ri Mil­de­berg.

Ta mär­gib, et sel­li­se loo­min­gu­ga te­ge­le­mi­ne on na­tu­ke sar­na­ne me­di­tat­sioo­ni­ga: „Meie ini­me­sed tee­vad nä­pu­tööd, see on lu­ter­lik prak­ti­sism. On kui­da­gi ra­hu­li­kum, kui käed käi­vad. Olen fil­me vaa­da­nud ja sa­mal ajal mõnd ku­ju lii­va­pa­be­ri­ga lih­vi­nud ning sü­da on ra­hul, et ei rais­ka ae­ga.“

Kunst­nik ju­tus­tab, kui­das te­ma ho­bi­loo­min­gust oli ka­vas te­ha Mosk­vas näi­tus, kuid see jäi ära: „Näi­tus pi­di ole­ma eel­mi­sel su­vel Šal­ja­pi­ni ma­ja­muu­seu­mis Mosk­vas. Te­gin sin­na esi­ta­ta­va­te töö­de kir­jel­du­se, pak­ki­sin li­gi päe­va, ko­gu näi­tu­se pa­ni­me Ees­ti kon­su­laa­di au­to pea­le, kõik jõu­dis ke­nas­ti Mosk­vas­se. Aga seal tea­ta­ti, et Šal­ja­pi­ni ma­ja­muu­seum sai re­mon­di­ra­ha ja töö­de­ga alus­ta­tak­se ko­he. Pak­ku­sin siis näi­tust Haus Ga­le­riis­se Tal­lin­nas, seal oli va­ba ae­ga ja pin­da. In­fo näi­tu­sest jõu­dis Kol­ga la­vas­ta­ja Ju­han Ku­bu kau­du Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja te­gev­ju­hi Ul­vi Ran­na­ni. Te­ma kut­sus, et took­sin näi­tu­se Tal­lin­nast eda­si Kuu­sal­lu. Näi­tan oma loo­min­gut vä­ga hea mee­le­ga, olin nõus.“

Kuu­sa­lu rah­va­ma­ja te­gev­juht Ul­vi Rand sõ­nab, et esial­gu oli ka­vas näi­tus ma­ha võt­ta 24. märt­sil, kuid seo­ses erio­lu­kor­ra­ga rah­va­maj­ja uut näi­tust üles ei pan­da: „Vaa­ta­me, mi­da aeg toob, kas jä­ta­me pä­rast erio­lu­kor­ra lõp­pe­mist Jü­ri Mil­de­ber­gi näi­tu­se mõ­neks ajaks või tee­me Fa­ce­boo­ki fo­to­ga­le­rii, et te­ma teo­seid saaks rah­vas veel imet­le­da.“

Eelmine artikkelMet­sa­mees IND­REK TUST te­gi Aeg­vii­tu Võ­za­ga­le­rii
Järgmine artikkelKara­tek­lu­bi IVL Kuu­sa­lu sport­las­tel edu­kas hooaeg