Elekt­ri­le­vi alus­tab Ida-Har­jus kii­re in­ter­ne­ti- ü­hen­du­se ehi­ta­mist Ju­min­da ja Pä­ris­pea kü­last

1744
Kaart Elekt­ri­le­vi lai­ri­ba­võr­gu ra­ja­mi­se koh­ta ku­ni aas­ta­ni 2023.

Nel­ja aas­ta­ga ra­ja­tak­se Elekt­ri­le­vi abil lai­ri­ba­võrk Ida-Har­ju­maal 31 asus­tu­sük­su­se ko­du­de­ni: Ani­ja val­las Keh­ras, Aeg­vii­dus ja 8 kü­las, Kuu­sa­lu val­las Kol­gas ja 17 kü­las ning Raa­si­ku val­las 3 kü­las.

Kuu­sa­lu val­la Pä­ris­pea ja Ju­min­da kin­nis­tuo­ma­ni­kud on saa­nud Elekt­ri­le­vilt tea­te, et nen­de kü­las on val­mi­nud pro­jekt kii­re in­ter­ne­ti võr­gu väl­jae­hi­ta­mi­seks ning võib ha­ka­ta sõl­mi­ma lii­tu­mis­le­pin­guid. Lii­tu­da saab Elekt­ri­le­vi vee­bi­le­hel. Ta­su­da tu­leb 199 eu­rot ja õhu­lii­ni kaa­bel tuuak­se rii­gi­toe­tu­se­ andmebaasis olevatele aad­res­si­de­le – kui lii­tu­tak­se ka­he kuu jook­sul. Elekt­ri­le­vi and­me­tel luuak­se kii­re in­ter­ne­ti­ga lii­tu­mi­se või­ma­lus kok­ku 74 ko­du­le-et­te­võt­te­le.

Elektrilevi taristu liitumiste teenuste üksuse juht OLIVER RUUS: „Kõigil huvitatuil tuleb kiire internetiühenduse soovist Elektrilevile teada anda.“

Ju­min­da ja Pä­ris­pea on Elekt­ri­le­vi ta­ris­tu lii­tu­mis­te tee­nus­te ük­su­se ju­hi Oli­ver Ruu­si sõ­nul Ida-Har­jus esi­me­sed, kus ha­ka­tak­se val­gus­kaab­lit pai­gal­da­ma, sest pro­jek­tee­ri­mi­ne ning koos­kõ­las­tus­te saa­mi­ne lõp­pes kõi­ge kii­re­mi­ni: „Igal aas­tal suu­na­me tea­ta­va­te eel­kri­tee­riu­mi­de­ga alad pro­jek­tee­ri­mis­se. Üks olu­li­ne kri­tee­rium on soo­via­val­dus­te arv. Mi­da roh­kem ühen­du­si te­ha saa­me, se­da ee­lis­ta­tum see piir­kond on. Ole­neb ka võr­gu üle­s-e­hi­tu­sest ja sel­lest, kui ti­he­dalt kin­nis­tud paik­ne­vad.“

Ta rõ­hu­tas, et kind­las­ti tu­leks kõi­gil, kes soo­vi­vad en­da ko­ju kii­ret in­ter­ne­tiü­hen­dust, esi­ta­da Elekt­ri­le­vi­le aval­dus. Se­da saab te­ha et­te­võt­te vee­bi­le­hel, aga võib ka kir­ju­ta­da või he­lis­ta­da klien­di­tee­nin­dus­se.

Elekt­ri­le­vi tel­li­mu­sel käi­vad ju­ba tööd Ida-Har­ju­maa naab­ru­ses Jõe­läht­me val­las. Esi­me­se­na said seal kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se Jõe­suu ja Uus­kü­la kü­la ela­ni­kud, pea­gi val­mib lai­ri­ba­võrk Haap­ses. Tu­le­val aas­tal ha­ka­tak­se ehi­ta­ma Nee­mes ja Ka­ber­nee­mes. Pro­jek­tee­ri­mi­ne hak­kab lõp­pe­ma ka Kuu­sa­lu val­la Valk­la kü­la osas.

Ta kir­jel­das, et ehi­tu­se käi­gus tuuak­se fii­be­rop­ti­li­ne kaa­bel kin­nis­tu pii­ri­ni. Pro­jek­tee­ri­jad on pai­ka pan­nud la­hen­du­sed, kui­das kaa­bel maj­ja viia. Ju­hul, kui rii­gi­toe­tu­se­ga aad­res­si­ga kin­nis­tu oma­nik ei ole nõus ma­ja­ni too­da­va õhu­lii­ni­ga, an­tak­se tal­le va­ja­lik ma­ter­jal ja ju­hi­sed, kui­das pai­gal­dus­töö­ga ise hak­ka­ma saa­da.

Kui ühen­dus on loo­dud, saa­vad ela­ni­kud ja fir­mad va­li­da, mil­li­selt si­deo­pe­raa­to­rilt edas­pi­di tee­nust os­ta­vad.

„Ees­ti esi­me­se ope­raa­to­ri­neut­raal­se in­ter­ne­ti- ja te­le­võr­gu ehi­ta­mi­ne an­nab väl­jas­pool suu­ri lin­nu ole­va­te­le ma­ja­pi­da­mis­te­le in­ter­ne­tiü­hen­du­se või pa­ran­dab mär­ki­mis­väär­selt se­ni­seid või­ma­lu­si,“ kom­men­tee­ris Elekt­ri­le­vi uu­te tee­nus­te pro­jek­ti­juht Mait Ra­hi.

„Ko­gu maail­ma ja Ees­tit ta­ba­nud ko­roo­nak­rii­si eri­ne­va ran­gu­sast­me­ga ko­gu­ne­mis- ja lii­ku­mis­kee­lud näi­ta­vad il­me­kalt, et meie el­lu on tul­nud uus nor­maal­sus. Ma­ja­pi­da­mis­tel peab iga­päe­va­toi­min­gu­te mu­ga­vaks teos­ta­mi­seks ta­ga­tas­kus ole­ma in­ter­ne­ti kva­li­teet­ne fii­be­rop­ti­li­ne pü­siü­hen­dus. See ai­tab ka kõi­ge kee­ru­li­se­ma­tel ae­ga­del ol­la kur­sis meid ümb­rit­se­va uu­dis­ruu­mi­ga, ta­gab va­ja­du­sel mu­re­de­va­ba kau­gõp­pe ning töö te­gi­ja­te jaoks in­ter­ne­ti sa­ma­väär­se või ise­gi pa­re­ma pü­siü­hen­du­se kui kon­to­ris. Ja mui­du­gi ai­tab su­hel­da töö­kaas­las­te, lä­he­das­te ning sõp­ra­de­ga.“

Vii­ma­se mii­li pro­jekt
Elekt­ri­le­vi või­tis nii­ni­me­ta­tud vii­ma­se mii­li pro­jek­ti rii­gi­han­ke 2018. aas­tal. Pro­jek­ti raa­mes te­hak­se val­gus­kaab­li pü­si­ühen­dus ela­mu­te ja et­te­võ­te­te­ni – si­de­tee­nu­se lõpp­tar­bi­ja­te­ni.
Roh­kem kui viis aas­tat ta­ga­si ehi­tas Ees­ti Lai­ri­ba Aren­du­se Sih­ta­su­tus ehk ELA­SA üle Ees­ti val­gus­kaab­li baas­võr­gu, et si­deet­te­võt­ted saak­sid ra­ja­da juur­de­pää­su­võr­ke ja lõp­p-ü­hen­du­si. ELA­SA tel­li­mu­sel ja ra­has­tu­sel ühen­da­ti siis baas­võr­gu­ga oma­va­lit­sus­te asu­tu­sed: val­la­ma­jad, koo­lid, las­teaiad, raa­ma­tu­ko­gud, rah­va­ma­jad. Prae­gu­seks on si­de­fir­mad osa­des ti­hea­sus­tus­tes vii­nud val­gus­kaab­li eda­si ka era­ma­ja­de ja et­te­võ­te­te­ni, kuid suu­rem osa Ees­tist on jää­nud „val­geks alaks“ ehk tu­ru­tõr­ke­piir­kon­naks, ku­hu Te­lia, Te­le 2, Eli­sa või mõ­ni tei­ne si­de­tee­nu­se osu­ta­ja en­da ku­lul val­gus­kaab­lit klien­ti­de­ni ei vii.

Elekt­ri­le­vi OÜ hak­kas eel­mi­sel aas­tal pro­jek­tee­ri­ma kii­re in­ter­ne­ti võr­ku rii­gi­toe­tu­se­ga aad­res­si­de­ni, mi­da on Ees­tis kok­ku roh­kem kui 160 000.

Nel­ja aas­ta­ga ehk ku­ni 2023. aas­ta lõ­pu­ni tu­leb Elekt­ri­le­vil viia fii­be­rop­ti­li­ne kaa­bel Ees­ti maa­piir­kon­da­des kok­ku 40 016 kin­nis­tu­ni ja õhu­lii­ni pi­di ka kin­nis­tul asu­va hoo­ne­ni. Har­ju­maal ehi­ta­tak­se väl­ja kõi­ge enam – 15 345 aad­res­si. Kaa­bel li­sa­tak­se elekt­ri­lii­ni­de ole­-ma­so­lu kor­ral ole­ma­so­le­va­te lii­ni­de al­la.

Oli­ver Ruus kin­ni­tas, et kui­gi elekt­ri­lii­ni­de koh­ta on maa­oma­ni­kelt saa­dud koos­kõ­las­tu­sed, kü­si­tak­se si­de­kaab­li pro­jek­tee­ri­mi­se käi­gus sa­mu­ti koos­kõ­las­tust – et oma­ni­ke tead­ma­ta ja loa­ta nen­de maal ei toi­me­ta­taks.

Lai­ri­ba kaa­bel ta­gab in­ter­ne­tiü­hen­du­se või­ma­lu­se kii­ru­sega ku­ni 1000 mbit/s. Elekt­ri­le­vi ko­du­le­hel lu­ba­tak­se: „Val­gus­kaab­lil pü­siü­hen­dus on kva­li­teet­ne ning ei sõl­tu teis­test ka­su­ta­ja­test, il­mast ega le­vist. Üli­kii­red üles- ja al­la­laa­di­mi­sed tee­vad töö­ta­mi­se ning õp­pi­mi­se eri­ti liht­saks mu­ga­vaks nii ko­dus kui ka su­vi­las.“

Di­gi­Maa and­me­baas on ka­su­tu
Elekt­ri­le­vi hak­kas maa­piir­kon­da­de ela­ni­kelt kii­re in­ter­ne­tiü­hen­du­se soo­via­val­du­si kü­si­ma eel­mi­sel aas­tal, kuid neid on veel suh­te­li­selt vä­he. Ida-Har­jus on prae­gu­seks esi­ta­tud Ani­ja val­last 326, Kuu­sa­lu val­last 641, Raa­si­ku val­last 343, Jõe­läht­me val­last 543 aval­dust. Elekt­ri­le­vi and­me­baa­sis on „val­ge ala“ aad­res­se Ani­ja val­las kok­ku 1672, Kuu­sa­lu val­las 3092, Raa­si­ku val­las 752 ja Jõe­läht­me val­las 2247.

Vä­hest hu­vi võib põh­jus­ta­da as­jao­lu, et aas­tal 2017 loo­di Har­ju maa­kon­nas koos­töös Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ning val­da­de-lin­na­de­ga MTÜ Di­gi­Maa, et rii­gi toe­tus­ra­ha­de abil asu­da ra­ja­ma val­gus­kaab­li võr­ku piir­kon­da­des­se, ku­hu si­deet­te­võt­jad ehi­ta­da ei plaa­ni. Kin­nis­tuo­ma­ni­kel pa­lu­ti Di­gi­Maa vee­bi­le­he­le oma soo­vist tea­da an­da, osa­le­mi­ne oli ak­tiiv­ne. Sar­na­seid MTÜ­sid ha­ka­ti asu­ta­ma ka teis­tes maa­kon­da­des ning kil­lus­ta­tu­se väl­ti­mi­seks ot­sus­tas va­ba­rii­gi va­lit­sus se­da te­ge­vust juh­ti­da riik­li­kult, võt­ta ko­gu Ees­ti ula­tu­ses koor­di­nee­ri­ma ühe et­te­võt­te.

Oli­ver Ruus üt­les, et Di­gi­Maa and­meid Elekt­ri­le­vil ei ole, do­ku­men­tat­sioo­ni üle ei an­tud. See­ga too­kord esi­ta­tud soo­via­val­du­sed ei loe, kõi­gil hu­vi­ta­tuil tu­leb Elekt­ri­le­vi­le oma soo­vist eral­di tea­da an­da. See tõs­tab tõe­näo­sust, et kii­re in­ter­net tu­leb kü­las­se-ale­vis­se lä­he­ma­tel aas­ta­tel.

Need kü­lad ja ale­vid, ku­hu käe­so­le­va pro­jek­ti­ga ei teh­ta li­gi­pää­su kii­re­le in­ter­ne­ti­le, pea­vad suu­res osas loot­ma rii­gi järg­mis­te­le abip­rog­ram­mi­de­le.

Elekt­ri­le­vi lai­ri­ba­võr­gu ehi­tusp­laan aas­ta­ni 2023
Ani­ja vald:
Keh­ra, Aeg­vii­du, Leht­met­sa, Must­jõe, Pil­la­pa­lu, Rau­do­ja, Sood­la, Vi­ki­pa­lu, Voo­se, Üle­jõe.
Kuu­sa­lu vald: Kol­ga, Ha­ra, Ju­min­da, ka­ber­la, Kiiu-Aab­la, Kol­ga-Aab­la, Mus­ta­met­sa, Pe­das­pea, Pu­di­soo, Pä­ris­pea, Sal­mis­tu, Suur­pea, Tur­bu­nee­me, Uu­ri, Va­has­tu, Val­ge­jõe, Vi­ha­soo, Vii­nis­tu.
Raa­si­ku vald: Jär­si, Kul­li, Kurg­la.
Jõe­läht­me vald: Haap­se, Iru, Jõe­suu, Ka­ber­nee­me, Lii­va­mäe, Nee­me, Ruu, Sa­ha, Uus­kü­la, Ül­ga­se.
Lok­sa linn ei ole „val­ge ala“, seal po­le rii­gi toe­tu­se­ga aad­res­se.

Eelmine artikkelINGA KOIT­LA kut­sub Keh­ras ko­du­tü­tar­de ja noor­kot­kas­te­ga lii­tu­ma
Järgmine artikkelRaa­si­ku ja Anija val­la orien­tee­ru­jad võit­sid me­da­leid