Raa­si­ku val­la tub­lid ko­da­ni­kud, spor­di­te­gi­jad ja noo­red ees­ku­jud

804
Raa­si­ku val­la noo­red ees­ku­jud MAI­RO TRUMP, MA­TIS UUS­PUU, AR­TUR SEPP, IN­GER­LY PE­NU, KER­LI ALEK­SE­JEV, MAI­GI TEI­NO ning KAI­SA KAI­RIIN PÄ­RI­LA.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kut­sus ko­da­ni­ku­päe­val, 26. no­vemb­ril val­la­rah­va Aru­kü­la rah­va­ma­ja, kus esi­nes an­sam­bel Nai­sed Köö­gis. See­jä­rel ja­ga­ti tä­nu­kir­ju tub­li­de­le ko­da­ni­ke­le ning kuu­lu­ta­ti väl­ja Raa­si­ku val­la aas­ta sport­la­sed ja noo­red ees­ku­jud.

Ame­tist lah­kuv val­la­va­nem And­re Sepp sõ­nas, et ko­da­ni­ku­päe­val on tä­he­le­pa­nu ko­da­ni­kuak­tiiv­su­sel, -jul­gu­sel ja -vää­ri­ku­sel: „Sel­lel päe­val on pas­lik aval­da­da kii­tust oma kaas­ko­da­ni­ke­le, ini­mes­te­le, kes on meie kõr­val.“

Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi noo­red kä­si­pal­lu­rid koos val­la­va­nem AND­RE SE­PA ja klu­bi ju­hi AVO MÖL­SI­GA.

Koos ha­ri­dus- ja sot­siaa­l­osa­kon­na ju­ha­ta­ja Ju­ta Asu­ja­ga an­dis And­re Sepp val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­jad ini­mes­te­le, ke­da val­lae­la­ni­kud mär­ka­sid ja olid esi­ta­nud tun­nus­ta­mi­seks.

Hel­le Va­ga tä­na­ti raa­ma­tu „Gra­nii­ti raiu­tud mä­les­tu­sed“ idee al­ga­ta­mi­se, lu­gu­de ko­gu­mi­se ja koos­ta­mi­se eest. Il­se Tud­re päl­vis tä­nu­kir­ja ko­du­loo­li­se ma­ter­ja­li ko­gu­mi­se ning raa­ma­tu „Raa­si­ku ja te­ma ümb­rus aja­voo­lus“ koos­ta­mi­se ja väl­jaand­mi­se eest. Lee­na Möl­si tun­nus­ta­ti 30aas­ta­se Ees­ti las­teor­ga­ni­sat­sioo­ni ELO ak­tiiv­se ja rõõm­sa­meel­se ve­da­mi­se eest Aru­kü­las. Pa­nu­se eest Aru­kü­la elu­kesk­kon­na il­me pa­ran­da­mi­sel päl­vi­sid tä­nu­kir­ja Kei­di Nur­ja ja Mar­ge Sa­lu­rand. Tii­na Rüh­ka sai tä­nu­kir­ja kind­la­käe­li­se ja mo­ti­vee­ri­tud töö eest val­la­vo­li­ko­gu esi­me­he­na. Ühen­da­va ko­gu­kon­naü­ri­tu­se „Tee Raa­si­ku­le!“ al­ga­ta­mi­se ja eest­ve­da­mi­se eest tun­nus­ta­ti Mar­git Ee­ri­kut.

Hil­je Kits päl­vis tä­nu­kir­ja kui val­la pi­kaaeg­ne ela­nik, Ei­no Roo­sioks ho­bi­ta­lu pi­da­mi­se eest, Tuu­li Maas­tik hoo­li­va suh­tu­mi­se ja rõõ­mu too­mi­se eest abi­va­ja­ja­te­le, Kä­di Kii­rend en­neaeg­se­te­le bee­bi­de­le hea­te­ge­vus­li­ku riie­tep­ro­jek­ti el­lu­kut­su­mi­se ja eest­ve­da­mi­se eest, Rait Tamm kui Raa­si­ku rah­va­ma­ja hea koos­töö­part­ner ja toe­ta­ja, Ing­rid Tei­no va­ba­taht­li­ku­na ko­gu­kon­naü­ri­tus­te kau­nis­ta­mi­se ja hea­kor­da pa­nus­ta­mi­se eest, Pil­le Trol­la mem­me­de füü­si­se ja vai­mu hoid­mi­se eest.

Tä­nu­kir­jad ja puu­vil­ja­kor­vi suu­re pa­nu­se ja pü­hen­du­mu­se eest val­la ini­mes­te ter­vi­se eest hoo­lit­se­mi­sel päl­vi­sid pe­rears­tid Hel­gi Vain ja An­na Prist­roms­ka­ja koos oma mees­kon­da­de­ga.

Aas­ta spor­di­te­gi­jad
Aas­ta spor­di­te­gi­ja tii­tel läks ja­ga­mi­se­le. Aru­kü­la Spor­di­klu­bi päl­vis sel­le spor­diü­ri­tus­te kor­ral­da­mi­se, sport­las­te iga­külg­se toe­ta­mi­se ja üht­se võist­kon­na­vai­mu kas­va­ta­mi­se eest. Klu­bi kä­si­pal­li­võist­kon­nad on vii­ma­se aas­ta jook­sul tul­nud Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te võit­jaks ning saa­vu­ta­nud esi­kol­mi­ku koh­ti pea­le ka­ri­ka­võist­lus­te ka mi­ni-lii­ga etap­pi­del.

Aas­ta spor­di­te­gi­ja tii­tel omis­ta­ti sil­ma­paist­va­te spor­di­saa­vu­tus­te eest. Sel­le sai les­tau­ju­mi­se maail­ma­ka­ri­ka etap­pi­de esi­koh­ta­de ning Ees­ti noor­te ja täis­kas­va­nu­te uu­te re­kor­di­te püs­ti­ta­mi­se eest An­ge­li­ka Izo­si­na Aru­kü­last. Aas­ta spor­di­te­gi­jaid pre­mee­ri­ti 500 eu­ro­ga.

Spor­di­te­gi­jaist tun­nus­ta­ti sil­ma­paist­va­te spor­di­saa­vu­tus­te eest veel Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel ta­lit­riat­lo­nis ja duat­lo­nis 2010.-2011. aas­tal sün­di­nud noor­mees­te hul­gas hõ­be­me­da­li võit­nud Mai­kel Mag­nus Väl­jat. Ja­nek Jaš­kov sai tä­nu­kir­ja spor­diü­ri­tus­te ak­tiiv­se kor­ral­da­mi­se eest, And­rus Ro­gen­baum kä­si­pal­li eden­da­mi­se eest Aru­kü­las ning Sven Lil­li­mä­gi pa­nu­se eest noor­te tree­ni­mi­sel.

Aas­ta noo­red ees­ku­jud
Tiit­li­ga aas­ta noor ees­ku­ju tun­nus­ta­ti te­gu­said ja et­te­võt­lik­ke noo­ri Ar­tur Sep­pa ja Ras­mus Uu­ta­rit, kes kuu­lu­vad Ees­ti pa­ri­mas­se õpi­las­fir­mas­se Spot­ter, mil­le te­gi­jad kuu­lu­ta­ti tä­na­vu ka aas­ta et­te­võt­li­keks õp­pu­ri­teks.

Mai­ro Trump ja Ma­tis Uus­puu päl­vi­sid aas­ta noo­re ees­ku­ju tiit­li ko­gu­kon­na te­ge­mis­tes­se pa­nus­ta­mi­se eest fil­mi­mi­se ja st­rii­mi­mi­se­ga. Güm­naa­siu­mi­noo­red, kel­le hu­vi sai al­gu­se Aru­kü­la koo­li fil­mis­por­di rin­gist, on kaks aas­tat tei­nud in­ter­ne­tis ot­seü­le­kan­deid Aru­kü­las ja Raa­si­kul toi­mu­nud Ees­ti ka­ri­ka- ja meist­ri­võist­lus­te ning Bal­ti Lii­ga kä­si­pal­li­män­gu­dest, sa­mu­ti saa­li­jalg­pal­li­võist­lus­test. Ok­toob­ris te­gid nad üle­kan­deid val­la va­li­mis­de­bat­ti­delt ning eel­mi­sel nä­da­lal es­ma­kord­selt Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu is­tun­gilt.

Kõik ne­li noor­meest päl­vi­sid li­saks aas­ta noo­re ees­ku­ju tiit­li­le veel Üle­mis­te kes­ku­se kin­ke­kaar­di 50 eu­ro väär­tu­ses.

Aas­ta noo­re tiit­li­ga ja Üle­mis­te kes­ku­se 100eu­ro­se kin­ke­kaar­di­ga tun­nus­ta­ti Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­val ne­li aas­tat ava­tud ol­nud „Ma­ša ja Ka­ru“ koh­vi­ku ak­tiiv­se­test va­ba­taht­li­kest noor­test kor­ral­dus­tii­mi, ku­hu kuu­lu­vad In­ge­ly Pe­nu, Ker­li Alek­se­jev, Trii­ni Lil­le, Anet­ta Vaik­na, Kät­rin Mets, Mai­gi Tei­no ja Ele­riin Lind.

Tä­nu­kir­jad said ka And­ra Al­lik po­si­tiiv­su­se ja ak­tiiv­se ees­ku­ju eest noor­te seas nii ko­du­val­las kui üle-ees­ti­li­selt, Kar­mo Liiv in­ves­tee­ri­mi­sa­la­se tea­vi­tus­töö eest noor­te seas ja ak­tiiv­se te­ge­vu­se eest õpi­las­fir­ma te­ge­vu­ses ning Kai­sa Kai­riin Pä­ri­la kui pea­le­hak­ka­ja, sä­ra­silm­ne ja abi­val­mis noor nii ko­ha­li­kes kui üle-ees­ti­lis­tes te­ge­vus­tes.

Koos val­la hal­dus- ja aren-­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Et­si­ga tun­nus­tas val­la­va­nem Kau­ni Ko­du kon­kur­si tä­na­vu­si võit­jaid. Se­pi­sest ma­ja­mär­gi koos tä­nu­kir­ja­ga päl­vi­sid Hel­ve ja Tiit Re­he­papp, kel­le ko­du Aru­kü­las Har­ju tä­na­val on kau­nim ti­hea­sus­tu­se era­mu, ning Tal­lin­na maan­tee 30 ma­ja või­du eest kor­ter­ma­ja­de ka­te­goo­rias. Tä­nu­kir­ja said ka Kül­li ja En­no Aer­ma­tes, kel­le ko­du on Aru­kü­las Tii­gi tä­na­val.

Eelmine artikkelVal­ge­jõe uus kü­la­va­nem on AL­LAN ALA­KÜ­LA
Järgmine artikkelKäi­mas on Põh­ja-Ees­ti roo­ga­sid tut­vus­tav aas­ta „Pae­peal­sed mait­sed“