ILME HAA­VA­LO Ani­ja val­last käis esi­me­se se­tu­na ÜRO pea­ma­jas

1677
Se­tu lau­lu­nai­sed koos Amee­ri­ka tant­si­ja­te­ga, kel­le­ga esi­ne­ti koos New Yor­gi sil­lal. Ta­ga kes­kel on Sii­di­sõ­sa­rõ juht IL­ME HAA­VA­LO se­tu li­pu­ga. Pil­dil on ka Ees­ti kul­tuu­ri­päe­va­de pea­kor­ral­da­ja Kad­ri NAP­RIT­SON-ACU­NA ning Se­tu Lau­lu­selt­si fil­mi­nud muu­sik REI­GO AH­VEN.

Se­to Lau­lu­selts Sii­di­sõ­sa­rõ, mil­le eest eest­ve­da­ja on IL­ME HAA­VA­LO Ani­ja val­last, osa­les Amee­ri­kas Ees­ti kul­tuu­ri­päe­va­del.

Märt­si lõ­pus New Yor­gi Ees­ti Ma­jas toi­mu­nud 48. Ees­ti kul­tuu­ri­päe­va­de põ­hi­rõhk oli tä­na­vu Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­val. Ko­du-Ees­tist and­sid näit­le­jad Ül­le Licht­feldt ja se­tu juur­te­ga An­ne Vee­saar seal teat­ri­tü­ki „Kuu­var­ju­tus“ esie­ten­du­se.

„Ku­na kul­tuu­ri­päe­va­de tee­ma oli et­no ning An­ne Vee­saar lau­lab viien­dat aas­tat Sii­di­sõ­sa­rõs, te­gi et­te­pa­ne­ku ka meie osa­le­mi­seks Ees­ti kul­tuu­ri­päe­va­del New Yor­gis,“ sõ­nas Sii­di­sõ­sa­rõ ve­dos­nik ehk eest­ve­da­ja Il­me Haa­va­lo.

Lau­lu­selt­sist Sii­di­sõ­sa­rõ läksid Amee­ri­kas­se 9 laul­jat. Et­te­val­mis­tu­sed al­ga­sid no­vemb­ris, kui Sii­di­sõ­sa­rõ sal­ves­tas lau­lu „Lät­si kül­la“. See saa­de­ti Amee­ri­kas­se, kus ko­ha­lik kaa­saeg­se tant­su trupp, mil­le ju­hen­da­ja on eest­la­ne Dii­na Tamm, te­gi sel­le­le tant­su­sea­de.

„Tei­sel Amee­ri­ka-päe­val oli­ meil ühi­ne fil­mi­mi­ne New Yor­gis suu­rel sil­lal, kus ko­ha­li­kud tant­si­sid meie lau­lu saa­tel. Koos me ei har­ju­ta­nud, kuid vä­ga häs­ti tu­li väl­ja. Film pi­di Amee­ri­kas te­le­vi­sioo­ni jõud­ma mai­kuus,“ rää­kis Il­me Haa­va­lo.

Ees­ti kul­tuu­ri­päe­va­de ava­mi­sel oli Sii­di­sõ­sa­rõl New Yor­gi Ees­ti ma­jas 20mi­nu­ti­li­ne esi­ne­mi­ne: „Saal oli puu­püs­ti täis, ko­hal oli um­bes 200 ini­mest. Lõ­puks ka tant­si­si­me, meil oli kaa­sas pil­li­mees Alek­san­der Ve­rev­mä­gi. Vas­tu­võtt oli vä­ga po­si­tiiv­ne, oli­me na­gu staa­rid. Seal­sed eest­la­sed hoia­vad eest­lust vä­ga, rää­gi­vad ees­ti keelt per­fekt­selt. Kõi­ge va­nem, ke­da nä­gi­me, oli 90aas­ta­ne nai­ne. Ta ju­tus­tas, kui­das ku­na­gi paa­di­ga Ees­tist põ­ge­ne­sid ning üt­les, et nen­de lap­se­lap­sed ja nen­de lap­sed suht­le­vad kah­juks ainult ing­li­se kee­les.“

Sii­di­sõ­sa­rõ nai­sed esi­ne­sid Ees­ti ma­jas ka et­no­jäm­mil, kus män­gis veel folk­duo Mal­va&Priks, eten­da­ti „Kuu­var­ju­tust“, näi­da­ti Ees­ti fil­me. Ko­dueest­la­sed an­dis in­terv­juu­sid ka Ees­ti Te­le­vi­sioo­ni­le, kes te­gi kul­tuu­ri­päe­va­dest saa­det, mis peaks te­leek­raa­ni­le jõud­ma mais. Se­to Lau­lu­selt­si liik­med tut­vus­ta­sid vä­li­seest­las­te­le ka se­tu­de rah­vus­joo­ki hand­sat, mil­le mait­se sar­na­ne­vat Amee­ri­ka eest­las­te mee­lest pi­sut te­qui­la­le.

Se­tud said tut­vu­da New Yor­gi lin­na­ga, Ees­ti Va­ba­rii­gi pea­kon­sul Kai­ri Kün­ka tut­vus­tas Ees­tist tul­nud kü­la­lis­te­le ka ÜRO pea­ma­ja.
„Oli­me esi­me­sed se­tod, kes seal käi­sid. Ees­ti Ma­jas on 20 aas­tat ta­ga­si üks se­to grupp käi­nud, kuid ÜRO pea­ma­jas se­ni pol­nud. Mul oli vä­ga uh­ke tun­ne, et sain seal veh­ki­da se­to li­pu­ga,“ ju­tus­tas Il­me Haa­va­lo.

Ta li­sas, et se­tu rah­va­rõi­vais nai­sed ära­ta­sid New Yor­gi tä­na­va­tel pal­ju tä­he­le­pa­nu, uu­ri­ti, kust­ko­hast nad pä­rit ja soo­vi­ti nen­de­ga koos pil­te te­ha: „Oli suu­re­pä­ra­ne reis. Mi­na po­le va­rem nii kau­gel käi­nud, 2007 olin Hii­nas, kui se­to lee­lo kan­ti UNES­CO kul­tuu­ri­pä­ran­di ni­me­kir­ja. Sel su­vel lä­he­me Pa­rii­si.“

Il­me Haa­va­lo mär­kis, et li­saks Ees­ti 100. sün­ni­päe­va­le tä­his­ta­vad se­tud tä­na­vu ka oma ku­ning­rii­gi 25. aas­ta­päe­va. Sii­di­sõ­sa­rõ teeb proo­ve kol­ma­päe­vi­ti Tal­lin­nas, esi­ne­tak­se pea­mi­selt se­tu täht­päe­va­del ja sa­ge­li ka Va­baõ­hu­muu­seu­mis.

„Kui töö­ta­sin Ani­jal, esi­ne­si­me sa­ge­li siin hõi­mu­päe­va­del. Enam po­le kut­su­tud. Eel­mi­sel su­vel laul­si­me Keh­ra folk­loo­ri­fes­ti­va­lil, siis ise pak­ku­sin meid. Kui kut­su­tak­se, esi­ne­me mee­lel­di. Meil on va­ja täien­dust ja võ­ta­me kol­lek­tii­vi rõõ­mu­ga se­to juur­te­ga lau­lu­hu­vi­li­si, eel­kõi­ge noo­ri, kes tun­ne­vad hu­vi se­to lee­lo vas­tu,“ lau­sus 20 aas­tat Sii­di­sõsa­rõt juh­ti­nud Il­me Haa­va­lo.