Ida suu­na ava­li­ke bus­si­lii­ni­de ve­da­jaks va­li­ti SE­BE

324
AS SEBE buss Kuusalu bussipeatuses.

Põh­ja-Ees­ti Ühist­rans­por­di­kes­ku­se (ÜTK) kor­ral­da­tud rii­gi­han­ke ida suu­na ava­li­ke bus­si­lii­ni­de ve­da­ja leid­mi­seks või­tis SE­BE AS. Lii­ni­de ava­li­ku tee­nin­da­mi­se le­ping sõl­mi­tak­se 8 aas­taks. Han­ke tin­gi­mus on, et rei­si­jaid ha­ka­tak­se hil­je­malt ka­hek­sa kuud pä­rast veo­ko­hus­tu­se al­gust ve­da­ma uu­te bus­si­de­ga. Esi­me­se ka­hek­sa kuu kes­tel on ve­da­jal õi­gus sõi­ta ka­su­ta­tud bus­si­de­ga. ÜTK te­gev­juht And­rus Ni­lisk üt­les, et han­ge on va­ra­se­ma­te vaid­lus­ta­mi­se tõt­tu pi­kalt ve­ni­nud, kuid kon­kur­si võit­ja koh­ta sea­du­se­ga et­te näh­tud täh­ta­jaks vaiet ei esi­ta­tud ja nüüd saab võit­ja väl­ja kuu­lu­ta­da. SE­BE AS esi­tas kõi­ge sood­sa­ma pak­ku­mi­se – lii­ni­ki­lo­meet­ri hin­naks 0,94 eu­rot. Se­da on ÜTK te­gev­ju­hi sõ­nul ise­gi vä­hem, kui oli ar­va­tud. Han­kes­se te­gid pak­ku­mi­se 7 bus­si­fir­mat, kal­li­ma pak­ku­mi­se esi­ta­nud fir­ma soo­vis 1,22 eu­rot lii­ni­ki­lo­meet­ri eest. Pä­rast le­pin­gu sõl­mi­mist saab põ­hi­ve­da­ja töö­le asu­da kol­me kuu pä­rast – uued tin­gi­mu­sed hak­ka­vad keh­ti­ma 7. juu­nist. Se­ni veab SE­BE AS ida suu­na bus­si­rei­si­jaid ot­se­le­pin­gu alu­sel. SE­BE juhatuse liige Ül­lar Kal­jus­te kom­men­tee­ris, et et­te­võ­te alus­tab kind­las­ti ala­tes 7. juu­nist le­pin­gu­ko­hast ve­du: „Ju­ba toi­miv ot­se­le­ping muu­tub su­ju­valt põ­hi­le­pin­guks koos sel­le­ga kaas­ne­va­te uu­te ko­hus­tus­te­ga. Tee­me en­dast ole­ne­va, et tuua lii­ni­de­le uued bus­sid või­ma­li­kult kii­res­ti. Loo­da­me komp­lek­tee­ri­da lii­ni­de tee­nin­da­mi­se täie­li­kult uu­te bus­si­de­ga hil­je­malt ka­he kuu jook­sul pä­rast veo­ko­hus­tu­se al­gust.“

Loe 3. märtsi Sõnumitoojast ka intervjuud Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse juhi Andrus Niliskiga.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 3. märtsil
Järgmine artikkelRaasiku valla suvine teehooldus