Ida-Har­just käis üld­lau­lu- ja tant­su­peol li­gi tu­hat esi­ne­jat

591
Aru­kü­la põ­hi­koo­list olid peol 159 laul­jat-tant­si­jat. Esip­laa­nil di­rek­tor AVO MÖLS.

Ani­ja val­last oli 168, Kuu­sa­lu val­last 375, Lok­salt 40 ja Raa­si­ku val­last 373 peo­list.

Pü­ha­päe­va õh­tul lõp­pes ne­li päe­va kest­nud üld­lau­lu- ja tant­su­pi­du „Mi­nu arm“, mil­le­ga tä­his­ta­ti 150 aas­ta möö­du­mist Ees­ti esi­me­sest üld­lau­lu­peost ja 85 aas­ta möö­du­mist esi­me­sest üld­tant­su­peost.

Kok­ku oli see­kord peol 10 500 tant­si­jat, tant­su­peo eten­du­ses toi­mu­sid nel­ja­päe­val ja ree­del, 4. ja 5. juu­lil. Laul­jaid osa­les li­gi 30 000. Lau­lu­peo esi­me­ne kont­sert oli lau­päe­va, 6. juu­li õh­tul, tei­ne al­gas pü­ha­päe­va, 7. juu­li pä­rast­lõu­nal ja kes­tis üle 8 tun­ni. Juu­be­li­peo rong­käik toi­mus lau­päe­val en­ne õh­tust pi­du.

Ani­ja val­last esi­ne­sid kok­ku 9 kol­lek­tii­vi, Kuu­sa­lu val­last 19, Lok­salt 2 ja Raa­si­ku val­last 15. Ko­gu piir­kon­na pea­le oli esi­ne­jaid kok­ku peaae­gu tu­hat.

Tant­sup­roo­vid al­ga­sid pü­ha­päe­val, 30. juu­nil, tant­si­jad öö­bi­sid Viim­si koo­li­ma­jas. Pal­jud tant­su­rüh­mad said Tal­lin­nas lii­ku­da oma ko­ha­li­ke bus­si­de­ga. Laul­jad sõit­sid ko­du­koh­ta­dest proo­vi­des­se ja ta­ga­si. Trans­por­di eest hoo­lit­se­sid oma­va­lit­su­sed. Nii Ani­ja, Kuu­sa­lu kui ka Raa­si­ku val­lal ku­lub pi­du­lis­te trans­por­diks ja mit­me­su­gus­teks muu­deks juu­be­li­peo­ga seo­tud ku­lu­tus­teks esialg­se­te ar­ves­tus­te jär­gi um­bes 10 000 eu­rot.

Suur roll peo kor­ral­da­mi­ses oli Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­dul (HOL), kes or­ga­ni­see­ris koos­töös oma­va­lit­sus­te­ga tu­le­too­mi­se ja eelp­roo­vid. HO­Li juht, Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp: „Prae­gu rää­gi­tak­se pal­ju sel­lest, et meil on vä­he rin­gi­juh­te ja nen­de pal­gad on väi­ke­sed. Ena­mas­ti on nad oma­va­lit­sus­te pal­gal. See, et val­lad-lin­nad ra­has­ta­vad või­ma­lus­te pii­res rin­gi­de te­ge­vust, on nen­de pa­nus rah­va­kul­tuu­ri säi­li­mis­se.“

Kuu­sa­lu mees­koo­ril oli rong­käi­gus kaa­sas vank­ri­le teh­tud kärb­se­pe­sa.

Kuu­sa­lu mees­koo­ri kärb­se­pe­sa
Har­ju­maa oli peo­rong­käi­gus see­kord maa­kon­da­dest vii­ma­ne. Pal­ju tä­he­le­pa­nu ära­ta­sid rong­käi­gus Kuu­sa­lu mees­koo­ri laul­jad, kel­le loo­sun­gil oli kir­jas, et mees­koor käis esi­me­sel lau­lu­peol 1869. aas­tal.

Laul­ja Pee­ter Ki­vi­mäe ja koo­ri­va­nem Too­mas Amer ve­da­sid en­da jä­rel väi­ke­sel vank­ril kärb­se­pe­sa – suurt me­tall­kär­best, kel­le mu­nad olid val­ge­test tel­lis­test, peal eri­ne­va­te par­tei­de ni­med. Kärb­se­pe­sa meis­ter­das Pee­ter Ki­vi­mäe ajen­da­tu­na mees­koo­ri­de re­per­tuaa­ris ol­nud „Ära­te­ge­mi­se lau­lust“, mis tun­dus Kuu­sa­lu lau­lu­mees­te sõ­nul mõ­ne­le­gi koo­ri­le se­da­võrd ras­ke, et osad me­hed loo­bu­sid lau­lu­peo­le mi­ne­ku plaa­nist.

Kuu­sa­lu mees­koor ja di­ri­gent Ene Jär­vik hüüd­sid tee­kon­nal pealt­vaa­ta­ja­te­le: „Suu­ga te­gi­me suu­re lin­na, käe­ga te­gi­me kärb­se­pe­sa!“

Juu­be­li­peo osa­le­jad Ida-Har­just
Ani­ja val­last se­ga­koor Han­ni­jög­gi, He­li Lau­lus­tuu­dio nais­koor, Keh­ra güm­naa­siu­mi las­te­koor ja pois­te­koor ning 3.-4. klas­si se­ga­rühm, Aeg­vii­du rah­va­ma­ja nais­rühm ja se­ga­rah­va­tant­su­rühm, nais­rühm Ala­ve­re An­nid, Keh­ra nais­rühm Päi­ke­se­ra­tas.

Kuu­sa­lu val­last se­ga­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor, Kuu­sa­lu ja Rak­ve­re ühen­da­tud mees­koor, Kuu­sa­lu kesk­koo­li 3.-.4 klas­si mu­di­las­koor, las­te­koor, noor­te­koor, pois­te­koor, 7.-8. klas­si tant­su­rühm, fol­gi­rühm, se­ga­rühm ning Rihukad, Kuu­sa­lu nais­koor Kad­ri, Kuu­sa­lu pa­su­na­koor, Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li or­kes­ter ja akor­dio­nis­ti­de an­sam­bel, Kol­ga se­ga­rah­va­tants­u­rüh­ma 2 koos­sei­su, se­ga­rah­va­tant­su­rühm Ka­bu­ja­la­ke, nais­rühm Vii­mi­kud, Kuu­sa­lu rah­va­muu­si­kaan­sam­bel.

Lok­sa lin­nast muu­si­ka­koo­li las­te­koor ja vi­list­las­te se­ga­koor.

Raa­si­ku val­last Aru­kü­la noor­te­koor, Aru­kü­la põ­hi­koo­li las­te­koor, mu­di­las­koor, pois­te­koor, 6.-7. klas­si se­ga­rühm Mi­kud-Man­nid, Raa­si­ku põ­hi­koo­li las­te­koor ja pois­te­koor, Aru­kü­la va­ba wal­dorf­koo­li las­te­koor ja pois­te­koor, Aru­kü­la hu­vi­kool Pää­su­lind kand­le­ring ja akor­dio­nis­ti­de an­sam­bel, Aru­kü­la se­ga­koor Spunk, Har­ju-Jaa­ni noor­te mees­koor, Aru­kü­la nais­rühm Ma­ri­ke, Aru­kü­la se­ga­rühm La­pu­li­sed.