Ida-Har­ju ko­du­kon­diit­rid osa­le­vad EV 100 tor­di­kin­ki­mi­se akt­sioo­nis

1469
IN­GE PÕLD­SA­LU val­mis­ta­tud šo­ko­laa­di­va­hu­tort pähk­li­be­see ja apel­si­ni­li­köö­ri­ga, mil­le sai kin­gi­tu­seks Kuu­sa­lu Ea­ka­te Ko­du.

IN­GE PÕLD­SA­LU viis tor­di Kuu­sa­lu Ea­ka­te Ko­dus­se, KIRS­TI LINK an­nab „Kin­gi­tud elu­le“, KAT­RIN ROO­ME­RE kin­gib las­te­ga pe­re­de­le Ani­ja val­las.

Kuu­sa­lu Ea­ka­te Ko­du töö­ta­jad ja ela­ni­kud said ül­la­tu­se osa­li­seks, kui In­ge Põld­sa­lu he­lis­tas ja pak­kus tor­ti ning tõi sel­le ka ise ko­ha­le. Ta saa­bus ot­se pil­dis­ta­mi­selt – tor­dist teh­ti fo­to hea­te­ge­vusp­ro­jek­ti raa­mes val­mi­vas­se raa­ma­tus­se „Sa­da ma­gu­sat kin­gi­tust Ees­ti­le“.

Akt­sioo­ni al­ga­ta­sid Ees­ti Tor­di­meist­ri­te Lii­dust ka­hek­sa tor­di­te­gi­jat, kes kut­su­sid üles kol­lee­ge üle Ees­ti val­mis­ta­ma oma­loo­min­gu­li­se ret­sep­ti jär­gi tor­te ning kin­ki­ma neid hea­te­ge­vu­seks. Kin­gi­tud tor­ti­de ret­sep­tid, val­mis­ta­mi­sõ­pe­tu­sed ning meist­reid tut­vus­ta­vad teks­tid ko­gu­tak­se raa­ma­tus­se, mis il­mub veeb­rua­ris Ees­ti Va­ba­rii­gi sa­jan­daks aas­ta­päe­vaks.

Tor­di­meis­ter In­ge Põld­sa­lu osaü­hin­gust Trif­lee elab Jõe­läht­me val­las, kuid peab end suu­res­ti Kuu­sa­lu val­la ini­me­seks. Ta töö­tab Valk­las suurt pii­ma­far­mi pi­da­va Suu­re­ki­vi OÜ raa­ma­tu­pi­da­ja­na, on õp­pi­nud Kuu­sa­lu kesk­koo­lis, Kuu­sa­lu vald on ta ko­du­kant. Tor­te ja muud ma­gu­sat on In­ge Põld­sa­lu val­mis­ta­nud aas­taid, OÜ Trif­lee te­ge­vus on aja jook­sul laie­ne­nud ning et­te­võt­te eest­ve­da­mi­ne on nüüd­seks saa­nud te­ma põ­hi­tööks.

In­ge Põld­sa­lu: „Ot­sus­ta­sin osa­le­da ja pi­din va­li­ma, ku­hu tor­di kin­gin. Ku­na olen Kuu­sa­lus sün­di­nud ja üles kas­va­nud, me fir­malt tel­li­tak­se kon­diit­ri­too­teid pal­ju ka Kuu­sa­lu val­da, siis leid­sin, et Kuu­sa­lu Ea­ka­te Ko­du võiks ol­la see koht. He­lis­ta­sin ju­ha­ta­ja­le Kül­li­ke Eno­ki­le ja kü­si­sin, kas võin tuua ja et kin­gi­tus on nei­le il­ma iga­su­gus­te kaas­ne­va­te tin­gi­mus­te­ta.“

Kül­li­ke Enok kii­dab, et tort oli vä­ga ilus ja mait­sev ning täies­ti eri­li­ne. In­ge Põld­sa­lu kom­men­tee­rib, et kin­gi­tud šo­ko­laa­di­va­hu­tort pähk­li­be­see ja apel­si­ni­li­köö­ri­ga on teh­tud toor­juus­tuk­ree­mist ja šo­ko­laa­dist, mait­ses­ta­tud apel­si­ni­li­köö­ri ja koh­vi­ga. Põ­hi on pähk­li­be­seest.

Ma­gu­sa­meis­ter Kirsti Link toi­me­tab oma fir­ma­ga Ca­ke My Day Kuu­sa­lu val­la Valk­la kü­las, te­ma teeb küpsistega va­nil­je­koo­gi kama-toor­juus­tu k­ree­mi ja mar­jaželee­ga: „Mõt­le­sin koo­gi väl­ja sel­leks hea­te­ge­vusp­ro­jek­tiks. On töö­ma­hu­kas, aga loo­dan, et mait­sev. Pil­dis­ta­mi­seks te­gin väik­se­ma, kin­gi­tu­se val­mis­tan va­ba­rii­gi aas­ta­päe­vaks ja an­nan sel­le fon­di­le „Kin­gi­tud elu“.“

Tor­di­meist­ri­te lii­du lii­ge on ka Kat­rin Roo­me­re Keh­rast. Ta on ot­sus­ta­nud, et meis­ter­dab kin­ki­mi­seks 40 por­gan­di-poh­la­või­de­ga be­see­rul­li las­te­ga pe­re­de­le Ani­ja val­las. Plaan on need pe­re­de va­hel väl­ja loo­si­da. Täp­selt po­le veel pai­ka pan­dud, kui­das be­see­rul­lid üle an­da, idee on te­ha sel­leks eral­di üri­tus, rää­kis Keh­ra ma­gu­sa­meis­ter.

Ta ju­tus­tas, et pal­jud akt­sioo­nis osa­le­jad jät­sid pä­rast pil­dis­ta­mist oma tor­di või koo­gi hea­te­ge­vusp­ro­jek­ti al­ga­ta­ja­te­le ning need ja­ga­ti Tal­lin­nas mit­me­le poo­le. Ku­hu te­ma be­see­rull vii­di, se­da ei tea­gi. Kok­ku 40 be­see­rul­li te­ge­mi­ne on Kat­rin Roo­me­re sõ­nul küll töö­ma­hu­kas, aga võt­tis sel­le ko­hus­tu­se va­ba­taht­li­kult ning hea mee­le­ga.