Ida-Har­ju esi­me­se gol­fi­võist­lu­se või­tis Raa­si­ku vald

814
Anija, Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku val­la esi­me­sest gol­fi­võist­lu­sest osa­võt­jad: AR­VO KRI­VENT­SEL, PEE­TER KROSS, AN­NE­LI RAU­KAS, AR­TUR LAA­SIK, TAR­MO PA­JU, UKU HINS­BERG, EVE PÄRN­SA­LU, REI­MO VIL­BERG ja JAAN ORUAAS

Lau­päe­val, 25. au­gus­til kor­ral­das Ani­ja Val­la Spor­di­maailm Ani­ja val­la gol­fi­män­gi­ja­te et­te­pa­ne­kul Jõe­läht­me gol­fi­väl­ja­kul Ani­ja, Raa­si­ku ja Kuu­sa­lu val­la esi­me­se gol­fi­võist­lu­se. Sel­gi­ta­ti nii pa­rim vald kui in­di­vi­duaal­võist­le­ja HCP löö­gi­män­gus.

In­di­vi­duaal­selt oli pa­rim Raa­si­ku val­la esin­da­ja Tar­mo Pa­ju, järg­ne­sid Raa­si­ku val­la­le kol­mik­või­du kind­lus­ta­nud Uku Hins­berg ja An­ne­li Rau­kas. Koos oma val­la nel­jan­da osa­le­ja Rei­mo Vil­ber­gi­ga sai Raa­si­ku kol­me val­la võist­lu­sel esi­ko­ha ning või­ma­lu­se kor­ral­da­da järg­mi­ne Ida-Har­ju gol­fi­võist­lus.

Tei­seks tu­li Ani­ja val­la võist­kond – Eve Pärn­sa­lu, Ar­vo Kri­vent­sel, Jaan Oruaas ja Pee­ter Kross, ning kol­man­daks Kuu­sa­lu vald, kel­le ai­nus esin­da­ja oli Ar­tur Laa­sik.

Raa­si­ku val­la gol­fi­män­gi­jad rää­ki­sid, et Aru­kü­las on gol­fi­har­ras­ta­jaid pä­ris pal­ju – roh­kem kui 15, pee­tak­se ka Aru­kü­la meist­ri­võist­lu­si. Gol­fi käi­vad Jõe­läht­mes män­gi­ma nii me­hed, nai­sed kui lap­sed. Raa­si­ku val­la ni­me­kaim gol­fi­män­gi­ja on Ees­ti koon­di­ses­se kuu­luv Ti­mo Rau­kas, kes lau­päe­val oli võist­le­mas Soo­me meist­ri­võist­lus­tel.

Ida-Har­ju gol­fi­võist­lu­se­le eel­nes Jõe­läht­mel de­mo­päev Ani­ja val­la ela­ni­ke­le. Osa­le­jaid oli li­gi 30, neid ter­vi­tas Jõe­läht­me gol­fik­lu­bi ju­ha­ta­ja, Keh­ras sün­di­nud Han­no Kross. Eve Pärn­sa­lu, Jaan Oruaas ja Ar­vo Kri­vent­sel tut­vus­taid de­mo­päe­val gol­fi­män­gu ole­must, näi­ta­sid väl­ja­kuid, õpe­ta­sid löö­ke. Pee­ti ka esi­me­ne võist­lus. Või­tis Ar­go Tint, järg­ne­sid Rii­vo Noor ja Ma­rek Roo­me­re.

Ar­go Tint üt­les, et on ka va­rem käi­nud Jõe­läht­mel gol­fi män­gi­mas, kuid vii­ma­ti kroo­nia­jal.
„Sat­tu­sin siia, kui mu et­te­võt­e ehi­tas gol­fi­väl­ja­ku kõr­va­le ma­ju. Siis käi­sin män­gi­mas kesk­mi­selt kord nä­da­las. Enam ei jõua. Nüüd ot­si­sin kuu­ri­nur­gast tol­mu alt gol­fi­va­rus­tu­se üles ja ot­sus­ta­sin tul­la. Tä­na läks vä­ga häs­ti,“ sõ­nas ta ning tun­nis­tas, et de­mo­päev te­ki­tas soo­vi uues­ti gol­fi­väl­ja­ku­le tul­la.

Ta li­sas, et jõu­saa­lis käi­mi­sest ei ole gol­fi­män­gus abi, kuid muu­de spor­dia­la­de­ga te­ge­le­mi­ne tu­leb ka­suks: „Koor­di­nat­sioon on täh­tis.“

Esi­mest kor­da gol­fi proo­vi­nud Paul Luš­kov üt­les, et päev oli mõ­nus: „Pa­ras füü­si­li­ne koor­mus, kui­gi meie män­gi­si­me vaid kolm ra­da, ta­va­li­sed on 9 ja 18.“

Ka Ani­ja en­di­ne val­la­va­nem Tiit Tam­ma­ru män­gis gol­fi es­ma­kord­selt: „Ilm­selt on asi kät­te­võt­mi­ses ja aja pla­nee­ri­mi­ses ning olen se­da se­ni pi­da­nud pi­gem eliidi spor­di­alaks. Aga oli vä­ga põ­nev päev ning kes po­le gol­fi proo­vi­nud, nei­le üt­len, et ta­sub tul­la, siin on fan­tas­ti­li­ne koht ja to­re­dad ini­me­sed. Usun, et tu­len siia veel. Mu po­jad on se­da proo­vi­nud ning ma ei ül­la­tu, kui nad võ­ta­vad mind kam­pa ja too­vad siia.“