Hun­did murd­sid ja­hil osa­le­nud koe­ra

84
Kiili jahiseltsi rajakaamera foto hundist

Möö­du­nud lau­päe­val murd­sid hun­did Ka­ha­la ja­hi­selt­si kor­ral­da­tud põd­ra­ja­hi ajal Si­gu­la kü­la lä­he­dal ja­hi­koe­ra – ve­ne-eu­roo­pa lai­ka. Ja­hi­me­hed kat­kes­ta­sid põd­ra­ja­hi ning alus­ta­sid hun­di­ja­hi­ga, üks hunt ta­ba­ti, isa­se hun­di­kut­si­ka küt­tis Mart Sest­verk. Ka­ha­la ja­hi­selt­si ja­hi­mees Alar Tam­me­pärg rää­kis, et vii­ma­se kuu aja jook­sul on hun­di­ka­ri murd­nud po­lü­goo­ni ümb­ru­se kü­la­des veel mi­tu koe­ra, juh­tu­mi­test on tea­vi­ta­tud kesk­kon­naa­me­tit: „En­ne koe­rad ra­hu ei saa, kui see hun­di­ka­ri on kü­ti­tud. Nii­pea, kui lu­mi ma­ha tu­leb, kor­ral­da­me hun­di­ja­hi, kut­su­me ap­pi ja­hi­me­hi teis­test ja­hi­selt­si­dest.“ Hun­di­ja­hi hooaeg al­gas tä­na­vu 9. no­vemb­ril ja kes­tab veeb­rua­ri lõ­pu­ni. 2023/2024 ja­hiaas­tal võib Ees­ti rii­gis küt­ti­da kok­ku 144 hun­ti. Neist Ida-Har­ju oh­ja­mi­sa­lal on lu­ba­tud küt­ti­da 10 isen­dit, Har­ju oh­ja­mi­sa­lal 12. Hun­ti­de Ida-Har­ju oh­ja­mi­sa­la hõl­mab Lää­ne-La­he­maa, Ka­ha­la, Kuu­sa­lu, Na­he, Põh­ja-Kõr­ve­maa, Aeg­vii­du, Maa­pa­ju, Keh­ra, Voo­se, Pe­nin­gi, Ko­se, Si­nial­li­ka, Jä­ne­da ja Leht­se ja­hi­piir­kon­di. Har­ju oh­ja­mi­s­alas on Aru­kü­la, Kos­ti­ve­re, Ka­ber­nee­me, Jü­ri, Maar­du, Rae, Kii­li, Sa­ku, Saue, Vää­na, Kei­la, Pal­dis­ki, Pa­di­se, Nis­si, Ääs­mäe, Kül­m­alli­ka, Põr­su, Pa­la­mul­la, Tam­mi­ku, Ko­hi­la, Rap­la jahimaad.

Eelmine artikkelIsa­maa asu­tas Raa­si­ku osa­kon­na
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­list on KAI SI­NI­SA­LU