Hel­le­ma ta­lu EV 100 kin­gitus – pink LIN­DA EEN­PA­LU mä­les­tu­seks

548
AN­NE EEN­PA­LU koos too­li ja pin­ki­de­ga, mil­le pü­hen­das EV100 kin­gi­tu­se­na oma va­nae­ma­le LIN­DA EEN­PA­LU­LE.

En­di­se rii­gi­va­ne­ma ja pea­mi­nist­ri Kaa­rel Een­pa­lu muu­seu­mi­toas Hel­le­ma ta­lus ava­ti lau­päe­val, 28. sep­temb­ril pink te­ma abi­kaa­sa Lin­da Een­pa­lu mä­les­tu­seks. Pin­gi ava­sid Een­pa­lu­de lap­se­laps, Hel­le­ma pe­re­nai­ne An­ne Een­pa­lu ja Raa­si­ku val­la­va­nem And­re Sepp. Esial­gu on tam­me­pui­dust pink koos laua, too­li ja jä­ri­ga Aru­kü­la mõi­sa en­di­ses va­lit­se­ja­ma­jas, ke­va­del viiak­se väl­ja Lin­da Een­pa­lu büs­ti juur­de.

An­ne Een­pa­lu rää­kis, et kui käis ühel küü­di­ta­tu­te kok­ku­saa­mi­sel Võ­ru­maal, näi­da­ti nei­le Rõu­ge Öö­bi­kuo­rus kä­si­töö­ma­ja, kus li­saks ko­ha­li­ke nais­te teh­tud vai­pa­de­le, ti­kan­di­te­le ja muu­le pee­ne­le kä­si­töö­le olid ka mees­te teh­tud as­jad.

„Kui se­da pin­ki nä­gin, mõt­le­sin, et is­tu­ta­me tam­me­sid, kuid sa­mas os­ka­me tam­mest te­ha ka vä­ga kau­neid tar­bee­se­meid. Need pin­gid on vä­ga ilus ja uni­kaal­ne kä­si­töö, mil­les po­le üh­te­gi nae­la. Tund­sin, et pean sel­le komp­lek­ti ära ost­ma ja tõin tak­so­ga Aru­kül­la. Tak­so­juht üt­les sa­mu­ti, et är­ge kõ­hel­ge, see pink kes­tab mi­tu inim­põl­ve,“ rää­kis ta.

An­ne Een­pa­lu soo­vis pin­gi pü­hen­da­da oma va­nae­ma Lin­da Een­pa­lu­le, kes oli ko­du­ma­jan­dus­ko­ja esi­nai­ne, pro­pa­gee­ris ko­du­de hoid­mist ning ar­mas­ta­mist, puh­tust ja kor­da: „Ta oli oma abi­kaa­sa­le isa­maa­lis­tes te­ge­vus­tes kõi­ge suu­rem tu­gi ning ai­tas koos oma ema õe Mii­na Här­ma­ga väl­ja mõel­da pal­ju isa­maa­li­si akt­sioo­ne, et Ees­ti rah­vast ühen­da­da.“

Pin­gi­komp­lek­ti val­mis­ta­nud kä­si­töö­kunst­ni­ku ni­me Hel­le­ma ta­lu pe­re­nai­ne ei tea, kuid ka­vat­seb väl­ja uu­ri­da: „Kui tu­leb su­vi, võiks pin­gid väl­ja viia ta­gaae­da Lin­da Een­pa­lu büs­ti juur­de. Va­nai­sa Kaa­rel Een­pa­lu sün­niaas­ta­päev on 28. mail, püüan kunst­ni­ku sel­leks päe­vaks siia kut­su­da.“

An­ne Een­pa­lu sõ­nul oli 28. kuu­päev Kaa­rel Een­pa­lu jaoks tä­hen­dus­lik – ta sün­dis 28. mail 1888, küü­di­ta­ti 28. juu­lil 1940, su­ri 28. jaa­nua­ril 1942, nüüd ava­ti te­ma ko­du­ta­lus 28. sep­temb­ril 2019 EV100 kin­gi­tu­se­na pink. EV 100 kin­gi­tu­se tun­nusp­laa­di la­si Hel­le­ma pe­re­nai­ne pan­na ko­duõue pui­dust vä­li­käim­la sei­na­le.