Hea Tu­ju Es­mas­päev an­dis Kuu­sa­lus mee­leo­lu­ka sün­ni­päe­va­kont­ser­di

720
Kuu­sa­lu koo­li õpe­ta­ja­te, lap­se­va­ne­ma­te ja vi­list­las­te ker­ge­muu­si­ka­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev. Va­sa­kul esi­reas EKE­BERT ES­KEN ja KÜL­LI-KAT­RI ES­KEN, kes­kel lil­le­de­ga di­ri­gent KAI PE­TER­SON.

Kuu­sa­lu koo­li õpe­ta­ja­te, lap­se­va­ne­ma­te ja vi­list­las­te ker­ge­muu­si­ka­koo­ri Hea Tu­ju Es­mas­päev viie te­gut­se­mi­saas­ta suu­rim väl­ja­kut­se oli osa­le­mi­ne
tä­na­vu­sel üld­lau­lu­peol.

„Hea Tu­ju Es­mas­päev teeb tu­ju heaks!“ hüüd­sid kerg­muu­si­ka­koo­ri laul­jad lau­päe­val, 12. ok­toob­ril Kuu­sa­lu kesk­koo­li au­las toi­mu­nud juu­be­li­kont­ser­di al­gu­ses näi­da­tud vi­deok­li­pis. See oli teh­tud kolm aas­tat ta­ga­si, kui koor osa­les ETV muu­si­ka­saa­tes „Su­ve­naab­rid“ koos Soo­me sõp­rus­val­la Si­poo koo­ri­ga.

„An­dis ik­ka Kuu­sa­lu kan­dis oo­da­ta, ku­ni sel­li­ne kol­lek­tiiv tu­leks – üle 50 aas­ta. On hea meel teid kuu­la­ta ja vaa­da­ta, pais­tab väl­ja, et nau­di­te koos laul­mist,“ kii­tis pä­rast sün­ni­päe­va­kont­ser­ti koo­ri õn­nit­le­des Kuu­sa­lu muu­si­ka­koo­li asu­ta­ja ja esi­me­ne di­rek­tor Ma­re Rus­sak, kes ju­hen­dab pen­sio­nä­ri­de an­samb­lit Vii­si­vee­re­ta­jad.

Ni­me Hea Tu­ju Es­mas­päev au­tor on koo­ri laul­ja An­ne Luik – proo­vid toi­mu­vad koo­li­ma­jas es­mas­päe­va õh­tu­ti. Ja na­gu kok­ku­saa­mis­te al­gu­ses, nii kin­ni­ta­vad laul­jad ka nüüd, viis aas­tat hil­jem, et lau­lup­roo­vi­des saa­dud hea tu­ju ja emot­sioon an­na­vad ener­giat ko­gu nä­da­laks.

Hea Tu­ju Es­mas­päev lau­lis ka pub­li­ku tu­ju heaks. Kaks tun­di kest­nud kont­sert, mil­le va­hea­jal pa­ku­ti saa­li­täie­le pub­li­ku­le sün­ni­päe­va­tor­ti, oli lä­bi­lõi­ge koo­ri viie aas­ta te­ge­mis­test. Kõ­la­sid pop­lau­lud, jazz-lood, paar klas­si­ka­li­se­mat koo­ri­lau­lu, mi­da esi­ta­ti tä­na­vu­sel üld­lau­lu­peol. Kla­ve­ril saa­tis Kuu­sa­lu Kuns­ti­de Koo­li õpe­ta­ja Kül­li-Kat­ri Es­ken, trum­mi­del Eke­bert Es­ken. Osa­de lau­lu­de saa­tean­samb­lis män­gi­sid pil­le ka laul­jad Kat­re Man­gel­soo, Ur­mas Nik­ka­ri­nen ja Joo­nas Peen­sa­lu. Paa­ri lau­lu so­list oli Jaa­ni­ka La­he­maa. Lau­lu „Oma saar“ esi­ta­ti koos nais­rah­va­tant­su­rüh­ma­ga Vii­mi­kud.

Kont­sert al­gas esi­me­se sel­geks õpi­tud lau­lu­ga „Taas pu­nab pih­la­puu“ ja lõp­pes lau­lu­ga „Nae­ra­ta“, mil­le ref­rää­ni laul­di koos pub­li­ku­ga. Õpe­ta­ja Pil­le Pürg mee­nu­tas kont­ser­dil, kui­das esi­me­se lau­lu õp­pi­mi­ne oli ras­ke, aga kui sel­geks sai, ei ol­nud­ki tei­sed lau­lud enam nii kee­ru­li­sed.

Ker­ge­muu­si­ka­koor sün­dis koo­ri­va­ne­ma He­le­ri Pais­te al­ga­tu­sel, es­malt rää­kis sel­lest plaa­nist Kül­li-Kat­ri Es­ke­ni­le. Te­ma kau­du lei­dis di­ri­gen­di Kai Pe­ter­so­ni – Kuu­sa­lu koo­li ing­li­se kee­le õpe­ta­ja, kes oli esi­me­se kõrg­ha­ri­du­se oman­da­nud koo­ri­juh­ti­mi­se eria­lal. He­le­ri Pais­te pa­ni kuu­lu­tu­sed Fa­ce­boo­ki ja aja­leh­te. Koor ko­gu­nes es­ma­kord­selt 29. sep­temb­ril 2014.
He­le­ri Pais­te mee­nu­tab Sõ­nu­mi­too­ja­le, et al­gus oli na­gu pus­le kok­ku­pa­ne­mi­ne, aga ko­ha­le tu­lid õi­ged ini­me­sed õi­ge­te­le koh­ta­de­le, laul­jaid ja­gus kõi­gis­se hää­le­rüh­ma­des­se: „Mi­nu jaoks oli vä­ga olu­li­ne, et koor oleks koo­li juu­res ja an­naks koo­li­le li­sa­väär­tust. Kai Pe­ter­son on vä­ga hea di­ri­gent, po­si­tiiv­ne, jul­ge ja in­nus­tav. Ja­ga­me aru­saa­ma, et rõõm ja po­si­tiiv­ne emot­sioon on olu­li­se­mad kui täius­lik­ku­se­ni lih­vi­tud noo­did. Võ­ta­me vas­tu väl­ja­kut­seid ja are­ne­me, po­tent­siaa­li meil on. Koo­ri si­sek­lii­ma on häs­ti soe ja sõb­ra­lik, lau­lup­roo­vid koo­ri ni­me vää­ri­li­sed. Na­li ja naer käib töö­ga kä­si­käes.“

Kai Pe­ter­son, kes on koo­lis aas­taid ju­hen­da­nud õpi­las­te an­samb­leid, üt­leb, et ker­ge­muu­si­ka­koo­ri al­gus oli kee­ru­li­ne, ku­na ei tead­nud, kes kok­ku tu­le­vad ja mil­li­se lau­luos­ku­se­ga, osad ei ol­nud paar­küm­mend aas­tat enam lau­lu­ga te­ge­le­nud: „Nüüd näe­me, et on veel la­he­dam, kui esial­gu loot­si­me. Tek­ki­nud on omaet­te sõp­rus­kond. Püüa­me väl­ti­da liig­set pin­gu­tust, lau­lu­rõõm peab al­les jää­ma.“

Ta kir­jel­dab kui­das mul­lu sü­gi­sel tek­kis kü­si­mus, kas kan­di­dee­ri­da kõr­vu­ti klas­si­ka­lis­te lau­lu­koo­ri­de­ga üld­lau­lu­peo­le, toi­mus hää­le­tus ja ot­sus­ta­ti min­na: „Võt­si­me en­nast kok­ku, te­gi­me pal­ju roh­kem tööd, õp­pi­si­me lau­lu­peo lau­lud de­tai­li­de­ni sel­geks. Lä­bi­si­me et­te­laul­mi­sed, sai­me või­ma­li­kust 10 hin­de­punk­tist 8 punk­ti. Lau­lu­peol oli jut­tu, et võik­si­me ka järg­mi­sel kor­ral proo­vi­da.“

Hea Tu­ju Es­mas­päev on esi­ne­nud ke­vad- ja jõu­lu­kont­ser­ti­de­ga, ka lau­rit­sa­päe­va­del ja Kol­ga ka­ra­pil. Kont­sert­rei­sid on ol­nud Pe­ter­bu­ri ja Si­poos­se, osa­le­tud on Pop­koo­ri­pi­du­del ja Va­ba Rah­va Lau­lul.

Ker­ge­muu­si­ka­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev
Pea­di­ri­gent Kai Pe­ter­son, kont­sert­meis­ter ja sea­ded Kül­li Kat­ri Es­ken ning kont­sert­meis­ter, sea­ded ja töö mees­hääl­te­ga Kat­ri Man­gel­soo.
1. al­did He­le­ri Pais­te, Pi­ret Kam­ber, Kris­ta Lii­va, Ag­le Ee­sa­lu, Kaie-Lii­na Blan­de, Kris­ti Kal­las­te, Ma­ri-Liis Sil­las­te, Tii­na Lõ­bu.
2. al­did Ai­li Kon­tus, Hiie Kik­kas, Kül­li Ra­hu, Lii Re­ba­ne, Mar­git Kröönst­röm, Mar­git Vunk, Vii­vi Vunk, Sün­ne Pa­ju­mets.
1. sop­ra­nid Tii­na Malm, He­le­ri Še­lem­ba, Kai­ri Pirk-Va­tu­nen, Vir­ge Re­ba­ne, Ül­le Naan, An­ne Luik.
2. sop­ra­nid Anu Ant­je, Ast­rid Rõuk, Me­ri­lin Jär­ve, Jaa­ni­ka La­he­maa, Kai Si­ni­sa­lu, Ma­ris Tamm, Reet Rein­sa­lu.
Te­no­rid En­no Tam­me­mäe, Lei­no Luik, Pil­le Pürg, Tõ­nu Jan­son, Ri­ko Roos.
Bas­sid Ur­mas Nik­ka­ri­nen, Ma­dis Prii­linn, Peep Abel, Rei­mo Leed­järv, Mar­tin Roo­ta­lu, Joo­nas Peen­sa­lu, Raol Mar­tov, Too­mas Amer.