HC Keh­ra kä­si­pal­li­tüd­ru­ku­te­le Ees­ti ka­ri­ka­sar­jas kol­mas koht

629
HC Keh­ra ku­ni 12-aas­tas­te kä­si­pal­lu­ri­te võist­kond: esi­reas CHAR­LI­NE RA­JAS­TE, HE­LE­NA HAP­SA­LO, MIA-ELI­SA­BET LOIK, MIR­JAM VIL­BIKS, HE­LI­NA HAP­SA­LO, ta­ga­reas MA­RIAN­NE VI­JARD, ALIIS PUU­SAAR, MAR­TA KO­BO­ZE­VA, CA­RO­LI KAA­LO, SI­MO­NA PUNG, KRE­TE SA­LU­MÄ­GI ja tree­ner KAU­PO LII­VA. Fo­to Kau­po Lii­va

Keh­ra kä­si­pal­lik­lu­bi võt­tis ku­ni 12aas­tas­te tüd­ru­ku­te Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te lä­bi­vii­mi­se en­da kan­da, kui Ta­pa val­la­va­lit­sus tea­tas kä­si­pal­li­lii­du­le päev en­ne tur­nii­ri, et Ta­pa spor­di­hoo­nes ko­roo­na­vii­ru­se ohu tõt­tu üle­rii­gi­li­si spor­diü­ri­tu­si ei kor­ral­da­ta. HC Keh­ra tree­neri Kau­po Lii­va sõ­nul jär­gi­sid spor­di­hoo­ne tri­büü­nil ha­ju­ta­tult is­tu­nud lap­se­va­ne­mad reeg­leid ja kand­sid mas­ke: „Kii­re ot­sus tur­niir ise kor­ral­da­da ta­sus vae­va.”

En­ne vii­mast, kõi­ge täht­sa­mat män­gu, kus kaa­lu­kau­sil oli kol­mas koht, lau­sus Kau­po Lii­va hoo­lea­lus­te­le: „Pea­me võit­ma vä­he­malt nel­ja vä­ra­va­ga, kui ta­ha­me tul­la kol­man­daks. Püüd­ke män­gi­mist nau­ti­da, siis tu­leb see kõi­ge pa­re­mi­ni väl­ja.”

Pin­ge­va­ba te­gut­se­mi­ne ta­gas HC Keh­ra tüd­ru­ku­te­le pii­sa­valt suu­re, 21:15 või­du HC Pa­di­se/Pär­nu üle. Lau­päe­val kao­ta­sid võõ­rus­ta­jad SK Re­val-Sport/Mus­ta­mäe­le 17:20 ja tur­nii­ri võit­nud SK Re­val-Sport/Las­na­mäe­le 12:27. Pü­ha­päe­va hom­mi­kul vii­gis­ta­sid HC Tal­las/Tal­lin­na võist­kon­na­ga 13:13.

Tal­lin­na üli­koo­li ke­ha­kul­tuu­ri­tea­dus­kon­na kau­gõp­pur Kau­po Lii­va jäi võist­kon­na­ga ra­hu­le: „2007. ja 2008. aas­tal sün­di­nud tüd­ru­kud on har­ju­ta­nud peaae­gu pool­teist aas­tat, sel tur­nii­ril osa­les noo­rem aas­ta­käik. Käi­vad kor­ra­li­kult tree­nin­gul ja sil­mad sä­ra­vad, see mo­ti­vee­rib ka mind.”

Eelmine artikkelRaa­si­ku Pa­ju tä­nav saab kerg­liik­lus­tee
Järgmine artikkelKuu­sa­lu noo­red rat­tu­rid õp­pi­sid ka nõr­kus­mo­men­te üle­ta­ma