Kuu­sa­lu noo­red rat­tu­rid õp­pi­sid ka nõr­kus­mo­men­te üle­ta­ma

272
Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi liik­med AND­REAS VIL­BAS­TE, RU­BEN KÄÄRST, GEORG SA­LU­PUU, EVAR SAUL, MAR­KUS ALEK­SAN­DER SAAR, STEN ERIK SOI­VER, HE­RLEN KA­JO ja MAU­RO ERIK SAAR.

Kai­do Laas te­gi möö­du­nud lau­päe­val ko­du­ga­raaži uk­sed kell 8.30 lah­ti ja pea­gi olid esi­me­sed Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi poi­sid ko­hal. Jalg­rat­tad tõs­te­ti bus­si ja täp­selt kell 9 star­di­ti Tal­lin­na poo­le hooa­ja vii­ma­se­le võist­lu­se­le, Le­zy­ne cyc­lo-cros­si sar­ja fi­naa­le­ta­pi­le.

Jalg­rat­tat­ree­ner Kaido Laas on õpe­ta­nud hoo­lea­lus­te­le head ta­va kok­ku­le­pi­tud ajast kin­ni pi­da­da: „Kel­la peab tund­ma! Li­gi 40 aas­tat ta­ga­si käi­sin Dü­na­mo üle­lii­du­li­se koon­di­se­ga Ber­lii­nis, ela­si­me lin­nast väl­jas. Kell küm­me pi­di­me star­ti­ma võist­lu­se­le, olin koos Ivar Mo­ne­se ja Raul Oja­ga ko­hal, aga ve­ne poiss tu­li rin­gu­ta­des al­les 10.05. Saks­las­te­le on or­nung ehk kord vä­ga olu­li­ne. Su­re või hä­bi kät­te ära!”

Kuu­sa­lu pois­te au kait­ses Pi­ri­ta ve­lot­re­ki lä­he­da­le jõeäär­se­te­le kün­gas­te­le teh­tud 2,5 km pik­ku­sel ra­jal edu­kalt 10aas­ta­ne Georg Sa­lu­puu, kes fi­ni­šee­ris Le­zy­ne cyc­lo-cros­sil M12 va­nu­sek­las­sis tei­se­na ja kind­lus­tas kuuee­ta­pi­li­se sar­ja kok­ku­võt­tes esi­ko­ha. Sü­dilt sõit­nud klu­bi­kaas­la­sed jõud­sid sar­ja kok­ku­võt­tes küm­ne pa­re­ma hul­ka. M14 va­nu­sek­las­si 48 osa­le­ja seas oli And­reas Vil­bas­te viies, Ru­ben Käärst seits­mes, Mar­kus Alek­san­der Saar ka­hek­sas ja Her­len Ka­jo küm­nes. M16 va­nu­sek­las­si 41 osa­le­ja seas sai Evar Saul kuuen­da ja Mau­no Erik Saar seits­men­da ko­ha.

Kai­do Laas pi­das olu­li­seks, et hoo­lea­lu­sed jak­sa­sid hooa­ja lõ­pu­ni pin­gu­ta­da: „Mõ­ni­gi tei­se klu­bi poiss, kes maan­tee­sõi­du võist­lus­tel ja ka Le­zy­ne cyc­lo-cros­si esi­mes­tel etap­pi­del et­te­poo­le jõu­dis, vä­sis hi­lis­sü­gi­sel ega tul­nud enam star­ti. Me jät­ka­si­me kor­ra­pä­ra­seid tree­nin­guid. Sõit­si­me kii­re­maid lõi­ke maan­teel, rüh­ki­si­me Kuu­sa­lu koo­li lä­he­dal kün­gas­tel ja lii­vas, et ka tei­sed li­hasg­ru­pid saak­sid koor­mu­se, pä­rast võist­lust vän­ta­si­me ra­hu­li­kus tem­pos. Ees­ti rat­tas­por­di üks ere­da­maid te­gi­jaid Aa­vo Pik­kuus te­gi pä­rast edu­kaid maan­tee­sõi­te ka kros­si­del kaa­sa. Kur­vi­de­roh­kel tõu­su­de ja las­ku­mis­te­ga lü­hi­ke­sel ra­jal sõit­mi­ne õpe­tab rat­ta­va­lit­se­mi­se os­kust.”

Pois­te ühi­ne töö
Võist­lus­järg­sel õh­tul võõ­rus­tas Kai­do Laas hoo­lea­lu­seid ja nen­de va­ne­maid, lõõ­gas­tu­ti te­ma tüt­re tün­ni­sau­nas, hei­de­ti põ­gus pilk võist­lus­hooa­ja­le ja arut­le­ti tu­le­vi­ku üle.

Tree­ner tun­dis hea­meelt: „Võt­si­me en­da­le ees­mär­gid, mi­da ühes­koos jõu­du­möö­da täit­si­me. Kes ke­va­del ko­roo­na­vii­ru­sest tin­gi­tud pii­ran­gu­te ajal ka ise­seis­valt har­ju­tas, are­nes hoog­sa­malt. Kõik poi­sid on saa­nud sit­ke­maks ja vas­tu­pi­da­va­maks, igaü­hel oli to­re­daid mo­men­te. Cyc­lo-cros­sis teis­te var­ju jää­nud Sten Erik Soi­ver sõi­tis maan­teel tub­lilt.”

Kai­do Laa­sil po­le kom­beks pois­se ra­ja ää­res val­ju­hääl­selt piit­su­ta­da: „Igaüks ta­hab an­da en­dast pa­ri­mat. Sõi­du õn­nes­tu­mi­ne ole­neb sel­lest­ki, kui hea päev kel­lel­gi on. Tu­leb õp­pi­da ka nõr­kus­mo­men­te üle­ta­ma, end roh­kem kok­ku võt­ma. Sil­mas tu­leb pi­da­da, et see on veel las­tes­port.”

Kai­do Laas möö­nis, et poi­sid võ­ta­vad soo­vi­tust keh­ve­mat koh­ta hin­ge: „Pea­mi­ne on mee­les pi­da­da, et see on meie ühi­ne töö! Üks­ki rat­tur ei saa ai­nult omaet­te har­ju­ta­des tu­ge­va­maks.”

Kok­ku osa­le­sid Kuu­sa­lu Rat­tak­lu­bi liik­med ko­roo­nae­pi­dee­mia pii­ran­gu­te tõt­tu ta­va­pä­ra­sest hil­jem ala­nud hooa­jal 48 võist­lu­sel, põ­hi­pa­nus teh­ti maan­tee­sõi­tu­de­le. Tii­mi lii­der Evar Saul sai Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel M16 va­nu­sek­las­si mit­me­päe­va­sõi­dus ühek­san­da ja kri­tee­riu­mis 11. ko­ha, 2005. aas­tal sün­di­nu­te seas oli ta vas­ta­valt nel­jas ja viies. Võist­kond tu­li Ka­le­vi noor­te­tuu­ril Pi­ri­tal nel­jan­daks, Uru­mar­ja tuu­ril Jõu­lu­mäel kol­man­daks ning Kol­ga tee­del ala­nud ja Pi­ri­tal lõp­pe­nud TTP noor­te­tuu­ril mõ­le­mas va­nu­sek­las­sis (M12 ja M14) tei­seks.

Järg­mi­sel hooa­jal pan­nak­se põ­hi­rõhk taas maan­tee­sõi­tu­de­le. Ka­vas on osa­le­da ka Fil­te­ri tem­po­sõi­du sar­jas, kus Evar Saul sai tä­na­vu kok­ku­võt­tes al­la 17aas­tas­te seas üld­või­du ja Ru­ben Käärst al­la 15aas­tas­te seas tei­se ko­ha. Sa­mu­ti osa­le­tak­se Es­to­nian Cu­pi maas­ti­ku­rat­ta­sar­ja etap­pi­del. Her­len Ka­jo käis maas­ti­ku­rat­ta võist­lus­tel isa­ga ja Georg Sa­lu­puu ema­ga, mõ­le­mad said au­hin­du.

Kai­do Laa­si sõ­nul tu­leb hoo­lea­lus­tel õp­pe­tü­kid Kuu­sa­lu kesk­koo­lis kor­ras hoi­da: „Na­gu puul po­le kah­te ühe­su­gust leh­te, nii on ka iga ini­me­se or­ga­nism eri­nev. Tu­leb õp­pi­da en­nast tund­ma ja te­ge­vust ana­lüü­si­ma, koo­li­tar­kus tu­leb kind­las­ti ka­suks.”

Eelmine artikkelHC Keh­ra kä­si­pal­li­tüd­ru­ku­te­le Ees­ti ka­ri­ka­sar­jas kol­mas koht
Järgmine artikkelVal­la­va­lit­sus al­ga­tas Keh­ra güm­naa­siu­mis tee­nis­tus­li­ku jä­re­le­val­ve