HC Keh­ra kao­tas Raa­si­kul ka­ri­ka­sar­ja ava­män­gu Põl­va­le

612

Kol­ma­päe­val, 3. ok­toob­ril toi­mus Raa­si­ku uues spor­di­hoo­nes esi­me­ne suur­võist­lus – Ees­ti kä­si­pal­li­ka­ri­ka ava­võist­lus HC Keh­ra ja Põl­va Ser­vi­ti va­hel. Ka­he nä­da­la jook­sul kol­man­dat kor­da koh­tu­nud Ees­ti pa­ri­ma­te mees­kon­da­de duel­li või­tis sel korral üle­kaa­lu­kalt Põl­va mees­kond, kes kind­lus­tas kor­dus­män­guks 10vä­ra­va­li­se edu.

Põl­va sai viie mi­nu­ti­ga et­te 4:0 ning Keh­ra peat­ree­ner Kau­po Lii­va oli sun­ni­tud ka­su­ta­ma esi­mest mi­nu­ti­list va­heae­ga. Kuid Ser­vi­ti edu suu­re­nes veel­gi ning ava­poo­la­ja või­de­ti 6:8. Ka tei­se poo­la­ja al­gu­ses vis­kas Lõu­na-Ees­ti mees­kond 3 vä­ra­vat jär­jest. Pik­ka ae­ga pü­sis va­he 10vä­ra­va­li­se­na, siis vis­kas Ind­rek Nor­mak Keh­ra­le 2 vä­ra­vat ja seis oli 16:24. Pä­rast Põl­va peat­ree­ne­ri mi­nu­ti­list va­heae­ga te­gi Ser­vi­ti 6:1 va­hes­pur­di ning läks juh­ti­ma ju­ba 30:17. Lõ­pu­mi­nu­ti­tel sat­tus hoo­gu Keh­ra män­gi­ja And­rei Vah­no­vi­tš, kuid Ser­vi­ti sai kor­dus­män­guks ko­du­saa­li kaa­sa kind­la 32:22 edu. And­rei Vah­no­vi­tš ja Ind­rek Nor­mak vis­ka­sid Keh­ra ka­suks 6 vä­ra­vat, ko­gu­ni 3 Keh­ra vä­ra­vas­se jõud­nud pal­li vis­kas Ser­vi­ti vä­ra­va­vaht Es­ton Va­rusk.

Aru­kü­la/Au­den­tes män­gis ko­du­saa­lis ka­ri­ka­sar­ja ava­män­gus nel­ja­päe­val, 4. ok­toob­ril Vil­jan­di HC­ga, ke­da kaks nä­da­lat va­rem oli meist­ri­võist­lus­te män­gus või­de­tud. Al­gus oli ta­sa­vä­gi­ne, kuid va­hea­jaks juh­tis Vil­jan­di 19:12. Ka tei­sel poo­la­jal edu pü­sis ning mul­gid said ko­du­saa­li kaa­sa kor­ra­li­ku edu 33:25. Aru­kü­la/Au­den­te­se pa­ri­ma­te­na vis­ka­sid Rau­no Kop­li 8 ja Mar­tin Kal­vet 7 vä­ra­vat.