Hara kü­la kin­kis Lok­sa ki­ri­ku­le si­ni­must­val­ge sei­na­li­pu

2439
Prog­ram­mi „EV 100 igas kü­las“ Ida-Har­ju ku­raa­tor KAI­SA LIN­NO ja Ha­ra kü­la­va­nem VELLO SÜ­DA Lok­sa ki­ri­kus möö­du­nud pü­ha­päe­val.

Ha­ra kü­la­rah­va ko­gu­tud an­ne­tus­test saab ki­rik veel kaks se­pis­ta­tud küün­la­jal­ga.

Taa­si­se­seis­vu­mi­se aas­ta­päe­val, pü­ha­päe­val, 20. au­gus­til ko­gu­ne­sid Ha­ra kü­la ini­me­sed Lok­sa ki­ri­kus­se ju­ma­la­tee­nis­tu­se­le. Kü­la­rah­va an­ne­tu­se­na ava­ti ju­ma­la­tee­nis­tu­se lõ­pus si­ni­must­val­ge kõr­ge sei­na­lipp ehk -ban­ner, mil­le alu­mi­ses ää­res on ki­ri: „Ees­ti rah­vus­vär­vid. Ha­ra kü­la an­ne­tus Lok­sa pü­ha neit­si Maar­ja ki­ri­ku­le Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­vaks.“
Sei­na­li­pu kõr­gus on 4 meet­rit ja laius 1,60 meet­rit. Val­mis­tas OÜ Li­pu­vab­rik ning ku­jun­das Ha­ra kü­las su­vi­tav kunst­nik Lem­bit Lõh­mus, kes on ka­van­da­nud Ees­ti eu­ro­mün­di.
Kin­gi­tu­se idee au­tor on Ha­ra kü­la­va­nem Vel­lo Sü­da. Ta üt­les, et mõ­te, kui­das Lok­sa ki­ri­kus võik­sid suu­relt ol­la meie rah­vus­vär­vid, tek­kis aas­taid ta­ga­si, kui Ees­ti oli taa­si­se­seis­vu­nud.
Vel­lo Sü­da: „Kui kuu­lu­ta­ti väl­ja, et kü­lad saa­vad Ees­ti rii­gi­le te­ha juu­be­liks kin­gi­tu­se, leid­sin, et on õi­ge aeg idee el­lu viia. Ha­ra kü­la on Lok­sa ki­ri­ku­le tei­nud kin­gi­tu­si ka va­rem – ki­ri­ku kesk­mi­ne kroon­lüh­ter on Ha­ra kü­la­rah­va kin­gi­tus 19. sa­jan­di lõ­pust ning 1894. aas­tal ehi­ta­sid Ha­ra me­hed ki­ri­kuaia­le põh­ja­pool­se vä­ra­va.“
Ku­na va­ra­se­ma­te kin­gi­tus­te koh­ta on and­meid vä­he, po­le ni­me­li­selt tea­da, kes an­ne­tu­si te­gid, ot­sus­tas ta, et see­kord pan­nak­se kir­ja an­ne­ta­ja­te ja ta­lu­de ni­med ning an­ne­ta­tud sum­mad. Ni­me­ki­ri an­tak­se Lok­sa ko­gu­du­se­le.
Kü­la­va­nem käis lä­bi kõik ta­lud ja su­vi­lad, kok­ku an­ne­ta­ti 2370 eu­rot. Kui ma­ha ar­va­ta sei­na­li­pu ja ava­mis­päe­val ki­ri­kus kae­tud koh­vi­laua ku­lu­tu­sed, jääb 1670 eu­rot. Sum­ma po­le lõp­lik, mõ­ned Ha­ra kü­la­ga seo­tud ini­me­sed on veel aval­da­nud soo­vi an­netada.
Käe­so­le­va es­mas­päe­va sei­su­ga oli an­ne­ta­ja­te ni­me­kir­jas 107 ini­mest. An­ne­ta­tud on kü­la kõi­gist ma­ja­pi­da­mis­test, mi­da on kok­ku 93. Kuu­sa­lu val­la rah­vas­ti­ku­re­gist­ri jär­gi on Ha­ras ela­nik­ke 73, li­saks su­vi­ta­jad.
Lok­sa ki­ri­ku vöör­münd­ri Ei­vold Ge­ner­gar­di sõ­nul võiks Ha­ra kü­la­rah­va ra­ha­li­se an­ne­tu­se eest tel­li­da kaks se­pis­ta­tud küün­la­jal­ga. Need saaks pan­na ki­ri­ku lõu­na­pool­ses­se sei­na, ka­he­le poo­le en­dist al­ta­ri­maa­li, mis paik­neb külg­mis­te aken­de va­hel. Küün­la­jal­ga­de­le li­sa­tak­se plaa­did kir­ja­ga, et on val­mis­ta­tud Ha­ra kü­la­rah­va an­ne­tu­se­na. Vel­lo Sü­da pa­lus küün­la­jal­ga­de val­mis­ta­mi­seks abi skulp­tor Ai­var Sim­so­nilt.

EV 100 kin­gi­tu­sep­laat
EELK Lok­sa ko­gu­du­se dia­kon Ah­ti Udam tä­nas ju­ma­la­tee­nis­tu­sel Ha­ra kü­la­va­ne­mat Vel­lo Sü­da ja kü­la­rah­vast kin­gi­tu­se eest. Ju­ma­la­tee­nis­tu­se lõ­puks laul­di „Ees­ti lip­pu“, ore­lil saa­tis Kuu­sa­lu koo­li õ­pe­ta­ja Kai Pe­ter­son.
Ki­ri­kus ava­tud sei­na­li­pu all on plaat, mil­lel EV 100 lo­go ja ki­ri: „Ees­ti Va­ba­riik 100. Ha­ras. 20.08.2017.“
Plaa­di an­dis ki­ri­kus üle prog­ram­mi „EV 100 igas kü­las“ Ida-Har­ju ku­raa­tor Kai­sa Lin­no Kol­ga­kü­last. Ta lau­sus, et Ha­ra kü­la­va­nem Vel­lo Sü­da oli Ida-Har­jus üks esi­me­si, kes an­dis tea­da kü­la kin­gii­deest: „Ha­ra kü­la kin­gi­tus on „EV 100 igas kü­las“ prog­ram­mis ori­gi­naal­ne – ühi­selt teh­tud kin­gi­tus ei asu mit­te sa­mas kü­las või piir­kon­nas, vaid ee­mal, Lok­sa ki­ri­kus, kus käi­vad pal­ju­de kü­la­de ini­me­sed.“
Dia­kon Ah­ti Udam ar­vas, et rah­vus­vär­vi­des sei­na­ban­ner on ai­nu­laad­ne – talle tea­dao­le­valt pole teis­tes ki­ri­ku­tes si­ni­must­val­get sei­na­lip­pu.
Prog­ramm „EV 100 igas kü­las“ al­gas tä­na­vu au­gus­tis. Ida-Har­ju esi­me­ne kin­gip­laat ava­ti Jõe­läht­me val­las. Kuu­sa­lu val­las on plaa­di saa­nud nüüd kolm kü­la: Suur­pea, Tam­mis­tu ja Ha­ra. Kol­ga­kü­la teeb oma kin­gi­tu­se tu­le­val su­vel.
Kai­sa Lin­no: „Prog­ramm kes­tab veel kaks aas­tat. Kui kü­la soo­vib te­ha kin­gi­tu­se, tu­leks tea­da an­da 40 päe­va va­rem, et jõuaks plaa­di te­ha. Nõue on, et kü­lal tu­leb te­ha kin­gi­tus ühi­selt, see peab jää­ma al­les, ava­tak­se ühi­se peo­ga.“

Eelmine artikkelKol­ga muu­seu­mi ju­ha­ta­jaks va­li­ti UL­VI MEIER
Järgmine artikkelKuu­sa­lu uue bus­si­pa­vil­jo­ni es­kiis